Zenith, Yeni Global Marka Vizyonunu ve Kimliğini Tanıttı

Zenith, 11 May?s 2017 tarihinde gerçekle?tirdi?i lansmanda yenilenen marka kimli?i ve platformlar?yla destekledi?i yeni global yakla??m?n? tan?tt?.

Zenith’in Global Marka Ba?kan? Vittorio Bonori liderli?inde gerçekle?tirilen lansman, ROI Ajans?’n?n 2002 y?l?nda gerçekle?en konumlanmas?ndan sonraki en önemli geli?me olarak kabul ediliyor. Bu özel yap?lanmayla birlikte, Zenith mü?terileri için daha karl? bir büyüme sa?layacak ?ekilde pazar dönü?ümünde etkin rol oynamay? hedefliyor.

Lansmanda tan?t?lan ROI+ ad?n? verdikleri bu yeni yakla??m, kar??la??lan zorlu ileti?im sorunlar?n? geli?mi? ileti?im modelleriyle çözmek üzerine tasarland?. Zenith’in bu yeni modeli, öncelikle mü?teri için üç temel fayda sa?l?yor. Birincisi, gerçekle?ecek i? dönü?ümüyle birlikte yat?r?mlar?n daha fazla geri dönü?ünü sa?layacak (ROI) yeni stratejilerin olu?mas?na imkan sa?lamak. ?kinci olarak, tüketici yolculu?una daha fazla odaklanarak ki?iselle?tirilmi? ileti?imi geni? çerçevede tasarlamak. Ve üçüncüsü, machine learning gibi pazar? yöneten otomasyonlarla sat?? verimlili?ini maksimize etmek.

Zenith’in yeni yakla??m?, ajans?n marka kimli?inin tümüyle yenilenmesiyle hayata geçirildi. Zenith ROI Ajans?’n? konumlarken, yeni bir vizyondan yola ç?kt?: “Zenith olarak; yeni f?rsatlar? ke?fetmek, zorlu ileti?im sorunlar?na çözüm üretmek ve çal??t???m?z markalar? büyütmek için, veriyi, teknolojiyi ve güçlü uzmanl?klar? bir araya getirerek harmanl?yoruz.”

Yeni ajans konumlamas?yla beraber Zenith’in “zirve” logosu bir çerçeve olu?turacak ?ekilde yeniden tasarland? ve Zenith’in tüm dünyadaki marka kimli?ine parlak ve farkl?la?t?r?c? özellik katacak yeni renkler, fontlar ve foto?raflarla birlikte destekledi.

Global internet sitesi – www.zenithmedia.com –  global marka de?i?im program? kapsam?nda tamamen yenilendi. Reklam harcama tahminlerinde global lider olan Zenith, bünyesindeki veri ve analizleri web sitesinde “Global Intelligence” ad?n? verdi?i interaktif bir bölümde herkesin hizmetine sunuyor.

Zenith’in bu yeni global yakla??m? ve marka de?i?imi, Zenith’in dünyadaki pazar liderleriyle (Amerika, ?ngiltere, Almanya ve Çin) yak?ndan çal??an Global Liderlik Tak?m? ile geli?tirildi. Zenith ayn? zamanda bu önemli de?i?im program? için çe?itli dijital, tasar?m ve dan??manl?k ekipleriyle ortak olarak çal??t?.

Zenith Global Marka Ba?kan? Vittorio Bonori, “Biz, mü?terilerimiz için bir dönü?üm vizyonu hayal ediyoruz ve bu vizyon da teknolojiyi ve inovasyonu içinde bar?nd?racak yeni bir i? yap?? biçimini gerektiriyor. Zenith’in yeni stratejik vizyonunun ve marka kimli?inin, markam?z?n ay?rt edici ROI konumlanmas?n? daha da güçlendirerek, bizi di?er rakiplerimizden ay?raca??na inan?yorum.” dedi.

 

Daha fazla bilgi için, lütfen ileti?ime geçiniz:

Tanla Silay – tanla.silay@publicisone.com

 

Zenith Hakk?nda

Zenith yeni f?rsatlar? ke?fetmek, zorlu ileti?im sorunlar?na çözüm üretmek ve çal??t???m?z markalar? büyütmek için, veriyi, teknolojiyi ve güçlü uzmanl?klar? bir araya getirerek harmanlayan ROI ajans?d?r. Zenith, Publicis Groupe içindeki dört çözüm merkezinden biri olan Publicis Media’n?n bir parças? olmakla beraber, [Euronext Paris FR0000130577, CAC40] ayn? zamanda Zenith’in Publicis One içinde de ofisleri yer almaktad?r. 95 pazarda 5000’den fazla çal??an?m?z bulunmaktad?r. ?leti?im & medya planlamada, içerikte, performans pazarlamas?nda, de?er optimizasyonunda ve veri & analitikte uzmanl?klar?m?z bulunmaktad?r. Zenith dünyan?n en önde markalar?ndan Aviva, Coty, Kering, Lactalis, L’Oréal, Nestlé, Nomad Foods, Oracle RB, SCA, Sanofi, Daimler/Merces Benz ve 21st Century Fox ile çal??maktad?r.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.