Z Kuşağını Anlamak

Global Web Index (GWI) taraf?ndan haz?rlanan 2018 Trendleri raporu yay?nland?. Raporda ku?ak ara?t?rmalar?ndan dijital geli?melere, tüketici davran??lar?ndan sosyal medya kullan?m?na kadar pek çok konuya yer verildi. Z ku?a??n?n dikkate al?nmas? gereken özelliklerinin de incelendi?i ara?t?rma 2018 trendlerine ???k tutuyor.

Uzun süredir Y ku?a??n?n üzerinde olan ilgi ve dikkati, Z ku?a?? üzerine çekmeye ba?lad?. Peki Z ku?a?? temsilcileri ile Y ku?a??n?n en genç üyeleri hangi konularda farkl?la??yor? Z jenerasyonunun, genç Y jenerasyonundan gerçekten fark? var m??

GWI raporuna göre fark oldu?u görülüyor. Her ne kadar iki grup aras?nda ortak davran??lar ve tutumlar olsa da, 2018 y?l?nda dikkate al?nmas? gereken Z ku?a??n?n 6 farkl? özelli?i ?öyle özetleniyor.

1- Mobil Ku?ak

Z ku?a?? di?er tüm cihazlarda harcad?klar? zamandan daha fazlas?n? telefonlar?nda harc?yor. Z Jenerasyonunun yo?un mobil kullan?m al??kanl???n?n di?er medya davran??lar?nda da güçlü etkileri var. Mobil bir aktivite olarak müzik dinlemeye Y ku?a??ndan çok daha fazla zaman ay?r?yorlar.

Gen Z- mobile

2- Sosyallik

Ayda yakla??k 7 uygulama ile Z ku?a??, Y ku?a?? ile ayn? say?da sosyal uygulamay? kullan?yor. Ancak Z ku?a?? günde yakla??k 3 saatini sosyal medyada geçirirken, Y ku?a??n?n genç üyeleri ortalama 2 saat 39 dakika geçiriyor.

Z ku?a??n?n mobil-merkezli olmas? da belirli platformlarla olan etkile?imlerini beraberinde getiriyor. Facebook ve Youtube hala en çok tercih edilen mecralar olurken, Z ku?a?? Y ku?a??na oranla daha az Facebook, Pinterest ve Twitter kullan?rken daha çok Instagram ve Snapchat uygulamalar? kullanmakta.

Gen Z- top social media platforms3- Zaman Bollu?u

Z ku?a??n?n, interneti di?er ku?aklara göre daha fazla kullanmas?n?n ana sebeplerinden biri de bo? vakitlerini doldurmak. Her ne kadar sosyal medya kullan?m? konusuda Y ku?a?? ile benzer motivasyonlara sahip olsalar da bo? zaman de?erlendirme ve e?lenceli içerik bulma konular?nda Z ku?a?? Y ku?a??ndan daha fazla zaman harc?yor.

Gen Z- reasons for using social media

4- Ara?t?rma Yapmak

Bir ürünü ara?t?rmak için arama motorlar? yerine sosyal medyay? kulland???n? söyleyen Z ku?a??, fiyat kar??la?t?rmas? ve tüketici yorumlar? içeren siteler gibi “geleneksel” kanallar yerine, vlog’lar gibi “daha yeni” kanallar? tercih ediyor.

Gen Z- brand reseach channels

5- Statü Belirleyici

Z jenerasyonuna cep telefonunda hangi markay? tercih ettikleri soruldu?unda ise cevap net bir ?ekilde iPhone olarak kar??m?za ç?k?yor. iPhone telefonlar Z ku?a??na, Y ku?a??ndan daha fazla hitap ediyor. Örne?in Apple’?n en güçlü pazarlar?ndan biri olan ?ngiltere’de bu durum daha da belirgin. Z jenerasyonunun 3’te 2’si iPhone’u en çok istedikleri marka olarak belirtirlerken bu oran Y jenerasyonunda 2’de 1 olarak kar??l?k buluyor.

Gen Z- mobile brands

6- Heves Çok, Sahiplik Yok

Z ku?a?? ne istedi?ini biliyor ama sat?n almada s?k?nt? ya??yor. Bir sonraki cihazlar?nda iPhone istemelerine ra?men, i? gerçekten sahip olmaya geldi?inde, bu noktada Y ku?a??n?n bir hayli gerisinde kal?yorlar. Telefonlar?n? çok sevmelerine ra?men Z ku?a??n?n önümüzdeki 18 ay boyunca yeni bir elektronik cihaz almalar? ya da bir üst modele geçme olas?l?klar? dü?ük. Ayr?ca, Z jenerasyonu Y jenerasyonu gibi premium markalar sat?n almaya ve refah içinde hissetmeye yak?n olmasa da, ücretsiz teslimat ve indirim kuponu gibi avantajlara oldukça de?er veriyor.

Gen Z- devices owned

 

Kaynak: Global Web Index

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.