Z Kuşağı Araştırması: En Fazla YouTube’da Zaman Geçiriyorlar

Türkiye’nin tek dijital kad?n zirvesi olan Dijital Topuklar’?n bu y?l panel konular?na ta??d??? “Z ku?a??na Hitap Etmenin ?ncelikleri” oturumu, Teknosa deste?i ile gerçekle?ti. Z ku?a??n? mercek alt?na alan 1 milyon 600 bin datay? ‘sosyal dinleme’ tekni?i ile ara?t?ran Teknosa, özellikle ebeveynlere ???k tutacak ara?t?rma sonuçlar?n? zirve kat?l?mc?lar?yla payla?t?.

Z Ku?a??n?n yüzde 97’si YouTube’da

Yap?lan ara?t?rmaya göre, dijital dünyan?n içine do?up orada yeti?en Z ku?a??, yüzde 97 oran? ile en çok YouTube’da varl?k gösteriyor. Kendi ya??tlar?n?n günlük hayat?n? yak?ndan takip eden bu nesil, günün trendlerine uygun olarak e?lenceli videolar üreten kanallara abone oluyor, sevdikleri oyunlar?n videolar?n? izliyor.
Dijital dünyada çocuklar?n konu?tu?u konular?n ba??nda yüzde 38 oran? ile oyun ba?l??? gelirken, bu oran çocu?un oyun karakterleri ve oynad??? oyunlardan ne kadar etkilendi?inin de göstergesi oluyor. Z ku?a??n?n di?er ilgi alanlar? ise yüzde 34 ile trendleri ve gündemi takip ettikleri Vlog’lar, yüzde 19 ile ya??tlar?n?n gündelik aktiviteleri, yüzde 6 ile oyuncaklar ve yüzde 3 ile çocuk kanallar? olarak s?ralan?yor.

Z ku?a?? ileti?imde mizah? öne ç?kar?yor

Teknosa ara?t?rmas?nda, Z ku?a??n?n ileti?im ve konu?ma dilinde öne ç?kan özellikleri de ortaya ç?k?yor. Fenomenlerin yüzde 35’i spontane ve mizahi bir ileti?im tonu tercih ederken, s?ras?yla yüzde 28’i heyecanlar?n? belli eden, yüzde 25’i ikili konu?ma ?eklinde, yüzde 6’s? bilgilendirici ve yüzde 6’s? ise arkada?lar?yla konu?ur gibi samimi bir dil kullan?yor. Çocuklar?n ileti?im içeriklerini kimin yönlendirdi?i konusunda ise bir e?itlik söz konusu. Çocuklar, kendi içeriklerini üretmekte istekli oldu?u kadar, aileler de ayn? oranda onlara destek oluyor. Çocuklar?n yüzde 37’si içerik konular?n? kendi üretirken, yüzde 37’si ailesinden destek al?yor. Geriye kalan yüzde 26’s? ise bu i?i profesyonel olarak yapan ki?iler taraf?ndan yönlendiriliyor.

Dijital dünya geli?imi olumlu etkiliyor

Ara?t?rman?n en dikkat çekici sonuçlar?ndan birisi ise dijital dünyan?n çocuklar?n sosyal hayat?na etkisi. Dijitalle?me, davran?? biçimlerini de?i?tiriyor. Yüz yüze ileti?imi k?s?tl? hale getiren dijital dünya, yüzde 30 oran?nda çocuklar?n sosyallik durumunu olumsuz etkilerken, çocuklar?n geli?imi ve e?itimine olumlu katk?s? ise yüzde 37 olarak belirleniyor. Dijital dünya, okul hayat?na yüzde 22 etki ederken, aile içi ileti?im ve kültürel de?i?imlere etkisi yüzde 11 olarak görülüyor.

Yeti?kinler tehlikelere kar?? tepki veriyor

Yeti?kinler, dijital dünyada aktif olan Z ku?a??na dair endi?e ve kayg?lar?n? da s?kl?kla payla??yor. Dijital ortamda “çocuklar?n kullan?lmas?” olarak tabir edilen yabanc?lar ile kontrol d??? ileti?im, yüzde 77 oran?yla en fazla payla??m alan konu olarak göze çarp?yor. Siber zorbal?k olarak adland?r?lan, dijital ortamda psikolojik etkileme durumu ise ebeveynler aras?nda yüzde 13 ile yine en çok konu?ulan konular aras?nda. Ba??ml?l?k tehlikesi ise genel kan?n?n aksine yüzde 10 oranla son s?ralarda yer al?yor.

 

Kaynak: Dijitalmaden

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.