Z Jenerasyonu Neye Önem Veriyor?

Northeastern Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olarak çal??an Lisa Feldman Barrett, geçti?imiz hafta son derece zorlu bir sunum yapt? ve duygular?n çevremizdeki dünyaya gösterilen tepkiler de?il de dünyan?n kendisi oldu?unu savundu. Ve Wired Live’? bilimsel bir gerçek olarak gösterdi. Barrett’in konuyla ilgili yapt??? bilimsel ara?t?rmalar, duygular?n beynimizin içsel hisler hakk?ndaki aç?klamalardan ba?ka bir ?ey olmad???n? gösteriyor.

Durum buysa; teknoloji ?irketleri, yaln?zca yüz hatlar?, ifade ve hareketimizle ilgili 300 referans noktas?na dayanan duygular?m?z? alg?layabilir ve belki de tahmin edebileceklerini iddia edebilirler. Ama daha fazlas?n? garanti edemezler. Yani insanlar?n duygular?n? ham biyometri ile do?ru bir ?ekilde ‘okumak’ mümkün de?il.

Haftan?n ba??nda i?yerinde duygu konusunu tart??an bir kahvalt? toplant?s?nda konu?urken kendimi buldum. Bireylerin refah ve keyif odakl? çal??malar?na odaklanan yaz?l?m? sa?layan Open Blend’in ev sahipli?inde, duygular? yeniden konu?tuk. American Express’in ?nsan Kaynaklar? Ba?kan Yard?mc?s? Sonia Cargen “dürüst ve aç?k konu?malar”?n her çal??an?n bütünselli?i aç?s?ndan önem ta??d???n?n alt?n? çizdi.

Madem öyle biraz daha aç?k konu?ursak: Dünya Ekonomik Forumu, 2020’de  i?yerinde en çok ihtiyaç duyulan en iyi 20 beceriyi öngördü. Ve listenin ba??na “karma??k problemleri çözebilmek”, “ele?tirel dü?ünmek” ve “yarat?c?l?k” becerilerini koydu. Öncelikle, listeye bakt???m?zda ilk s?rada yer alan beceriler için insan gerekiyor, teknolojik bir ürün ya da geli?tirilmi? yapay bir zeka de?il.

?kincisi, yüz yüze görü?me ve ki?isel etkile?imin duygusal geribildirim sistemiyle tamamlanaca??n? dü?ünürsek Z jenerasyonunun bunu nas?l kar??layaca??ndan emin de?ilim.

Duygusal zekan?n zor sorusu

Henüz listede yer almasa da 2020’ye kadar en önemli 10 beceriden biri olaca??n? tahmin etti?imiz duygusal zeka da ayr?ca dikkat çekiyor. Sadece kendimizi önemsemek yerine çevremizdeki insanlarla da daha iyi ili?kiler kurmak çok daha önem kazanacak. ??yerinde hala duygusal zeka ile ilgili konu?mak çok zor. Çünkü k?r?lmaz ve maalesef ki yerle?mi? bir dü?ünce fazlas?yla hakim: Kad?nlar erkeklerden çok daha duygusal. Bunu kad?nlar?n yetkilendirilmesi ya da ba?a geçmesi ile ilgili konular?n ço?unda geçerli bir nedenmi?çesine s?kl?kla duyuyorum. Halbuki kad?nlar erkeklerden daha duygusal de?iller. Barrett’?n ara?t?rmas?na göre daha yuvarlak yüz hatlar?na sahip olan kad?nlar t?pk? çocuklarla benzer görüntü özelliklerine sahip olduklar? için böyle bir kan? hakim.

Z Jenerasyonu için rahat hissetmek, iyi performans göstermeleri ve gelece?in i?yerinde rahat olmalar? için tüm profesyonel alanlarda toplumsal cinsiyete dayal? yeni dü?ünce kavramlar?n? tam olarak yerle?tirmemiz gereklili?ini do?uruyor. Ve e?er duygular?m?z?n, beynimizin iç duyumlar?m?za yönelik aç?klamalardan ba?ka bir ?ey olmad??? do?ruysa, içsel duygular?m?z ve bunlar?n ne anlama geldi?i hakk?nda konu?mak daha iyi olur. Sonuçta, ba?ka bir insanla konu?mak, kesinlikle bir makinenin tahmininden daha iyidir.

 

Kaynak: Campaign Türkiye

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.