Yenilikçi Tatilciler Tatilde Daha Fazla Para Harcıyor

Vivaki Business Intelligence olarak TGI* 2013 Autumn verileri ile özel olarak haz?rlad???m?z “Türkiye’deki tatilciler ‘Yenilikçi’ ve ‘Geleneksel Tatilciler” raporumuzun bu bölümünde, Türkiye’deki ‘Yenilikçi’ ve ‘Geleneksel’ tatilcilerin, tatil al??kanl?klar?ndaki farkl?la?malar ele al?n?yor.

Tatilcilerin, demografik profillerinin ve bo? zaman al??kanl?klar?n?n de?erlendirildi?i bölüme linkten ula?abilirsiniz: Türkiye’de Yenilikçi ve Geleneksel Tatilciler

Yenilikçilerin Tatili May?s Ay?nda Ba?l?yor

Tatile ç?kmak için tercih edilen aylar kar??la?t?r?ld???nda ise bu iki grubun ortak tatil ay?n?n Temmuz (%31) ay? oldu?u görülüyor. Fakat Yenilikçilerin en büyük bölümünün (%32) tatil için May?s ay?n? tercih etti?i dikkat çekiyor. Gelenekselcilerin ise May?s ay?nda tatile ç?kma oran? %22 olarak ortaya ç?k?yor. Gelenekselciler için Temmuz ay?ndan sonra en çok tercih edilen ay A?ustos (%23) iken, A?ustos ay?nda tatile ç?kan Yenilikçilerin oran? ise %19 olarak görülüyor.

aylar

Yenilikçilerin ve Gelenekselcilerin ?lk Tercihi Ege

Tatilcilerin ziyaret ettikleri bölgelerin ba??nda Ege Bölgesi geliyor. Ege bölgesi Geleneselcilerin %33’ü, Yenilikçilerin ise %35’i taraf?ndan ziyaret ediliyor. Ege bölgesinden sonra en çok tercih edilen bölge olarak Akdeniz geliyor. Ayr?ca ?ç Anadolu bölgesi Gelenekselcilerin %8’i taraf?ndan tercih edilirken, bu oran Yenilikçilerde %12 olarak dikkat çekiyor. 

BÖLGE 

Yenilikçiler Tatilde Daha Fazla Para Harcama Potansiyeline Sahip

Tatilcilerin, tatil süreçlerince yapt?klar? harcama miktarlar? incelendi?inde, iki grubun da ço?unlukla 500TL’den az harcama yapt??? görülüyor. 500TL’den az harcama yapan ‘Geleneksel Tatilciler’in oran? %26 iken bu oran Yenilikçilerde %18 olarak ortaya ç?k?yor. 3000 TL ve üstü harcama yapan tatilciler incelendi?inde ise, ‘Yenilikçi Tatilciler’in %9’unun tatillerinde daha fazla para harcad??? görülürken, bu oran Gelenekselcilerde yok denecek kadar az olarak dikkat çekiyor. 

HARCAMA

Kutsal Mekan Ziyaretleri Revaçta

Tatilcilerin ziyaret ettikleri mekanlar incelendi?inde ise, camii/kilise gibi kutsal mekan ziyaretlerinin ba?ta geldi?i görülüyor. Yenilikçilerin %24’ü kutsal mekanlar? ziyaret ederken, bu oran Geleneselcilerde %17 olarak ortaya ç?k?yor. Kutsal yerlerin hemen ard?ndan ise tarihi mekanlar ve müzeler geliyor. Yenilikçilerin %24’ü  tarihi mekanlar?, %17’si ise müzeleri ziyaret ederken, geleneselcilerde bu oranlar?n tarihi mekanlar için %13, müzeler için ise %12 oldu?u görülüyor.

mekanlar

*TGI (Target Group Index) Ara?t?rmas?: TGI Ara?t?rmas?, Türkiye’de her y?l 20 bin ve üzeri yerle?im birimlerinden ya?ayan 15 ya? üzeri 15.000 farkl? kat?l?mc? ile gerçekle?tirilerek yakla??k 41 milyon ki?iyi temsil ediyor ve demografik profil, ürün-hizmet kullan?m?, mecra tüketimi ve ya?am biçimleri hakk?nda veriler sunuyor.

?lgili Haberler:

Türkiye’de Yenilikçi ve Geleneksel Tatilciler

Temmuz Demek Tatil Demek

Türk ?nternet Kullan?c?lar?n?n Tatil Al??kanl?klar?

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.