Yenilik Araştırması

Çal??an say?s? 10 ve daha fazla olan giri?imlerin %61,5’i 2014-2016 y?llar?n? kapsayan üç y?ll?k dönemde yenilik faaliyetinde bulundu. Çal??an say?s? 10-49 olan giri?imlerin %60,4’ü, 50-249 çal??an? olan giri?imlerin %65’i, 250 ve daha fazla çal??an? olan giri?imlerin ise %70,4’ü yenilik faaliyetinde bulundu.
Giri?imlerin %47,3’ü ürün ve/veya süreç yenili?i faaliyetinde bulundu

Giri?imlerin %47,3’ü 2014-2016 y?llar?n? kapsayan üç y?ll?k dönemde ürün ve/veya süreç yenili?i faaliyetinde (sonuçsuz kalan ve devam eden faaliyetler dahil) bulundu. Bu kapsamda giri?imlerin %31,8’i ürün yenili?i, %34’ü ise süreç yenili?i gerçekle?tirdi.

Giri?imlerin %50,8’i organizasyon ve/veya pazarlama yenili?i faaliyetinde bulundu

Giri?imlerin %50,8’i 2014-2016 y?llar?n? kapsayan üç y?ll?k dönemde organizasyon ve/veya pazarlama yenili?i faaliyetinde bulundu. Bu kapsamda giri?imlerin %34’ü organizasyon yenili?i, %42’si ise pazarlama yenili?i gerçekle?tirdi.

Temel yenilik göstergeleri, 2014-2016

yenilik arastirmasi

 

Giri?imlerin %27,6’s? finansal destek ald?

Ürün ve/veya süreç yenili?i faaliyeti gerçekle?tiren (sonuçsuz kalan ve devam eden faaliyetler dahil) giri?imlerin 2014-2016 y?llar?n? kapsayan üç y?ll?k dönemde %27,6’s? finansal destek ald?. Finansal destek alan giri?imlerin %94,3’üne merkezi kamu kurum/kurulu?lar? taraf?ndan finansal destek verilirken, %12,6’s?na yerel veya bölgesel kamu kurulu?lar?, %2,8’ine ise Avrupa Birli?i kurumlar? destek verdi.

Ürün ve/veya süreç yenili?i faaliyetinde i?birli?i oran? %23 oldu

Ürün ve/veya süreç yenili?i faaliyeti gerçekle?tiren (sonuçsuz kalan ve devam eden faaliyetler dahil) giri?imlerin 2014-2016 y?llar?n? kapsayan üç y?ll?k dönemde %23’ü di?er giri?im veya kurulu?lar ile i?birli?i yapt?. ??birli?inde bulunan giri?imler en fazla %88,2 ile dahil olduklar? gruptaki di?er giri?imler ile i?birli?inde bulundu.

??birli?i yap?lan ki?i ve kurulu?lar?n ülkeleri dikkate al?nd???nda %97’si yurtiçinden, %35’i Avrupa ülkeleri ve %28,4’ü di?er ülkelerdendi.

Organizasyon yenili?i en çok i? sorumluluklar? ve karar alma sürecinde yap?ld?

Giri?imlerin %34’ü 2014-2016 y?llar?n? kapsayan üç y?ll?k dönemde organizasyon yenili?i yapt?. En çok tercih edilen organizasyon yenili?i %79,5 ile i? sorumluluklar? ve karar alma sürecinde yeni yöntemlerin kullan?lmas? oldu. Bunu %70,5 ile organizasyon süreci için yeni i? yöntemlerinin ortaya konulmas? ve %29,2 ile di?er giri?imler veya kamu kurulu?lar? ile i?birli?i, ortakl?k, ta?eronluk vb. yollarla yeni yöntemler kullan?lmas? takip etti.

Pazarlama yenili?i en çok ürün ve hizmetlerin fiyatland?rmas?nda yap?ld?

Giri?imlerin %42’si 2014-2016 y?llar?n? kapsayan üç y?ll?k dönemde pazarlama yenili?i yapt?. En çok uygulanan pazarlama yenili?i %63,7 ile ürün ve hizmetlerin fiyatland?rmas?nda yap?ld?. Bunu %57,7 ile ürün tasar?m? veya ambalaj?n?n esteti?inde önemli de?i?iklik yap?lmas?, %57 ile ürün tan?t?m? için yeni ortam veya reklam tekniklerinin kullan?lmas? ve %49,9 ile yeni bir sat?? veya da??t?m yönteminin uygulanmas? takip etti.

Giri?imler zorlay?c? bir neden olmad??? için yenilik yapmad?

Giri?imlerin %38,5’i 2014-2016 y?llar?n? kapsayan üç y?ll?k dönemde yenilik faaliyetinde bulunmad?. Yenilik faaliyetinde bulunmayan giri?imlerin %82,2’si yenilik yapmaya zorlayan bir neden olmad???n? belirtirken, %17,8’i ise yenilik faaliyetini engelleyen faktörlerin fazlal???n? en önemli neden olarak gösterdi.

Kaynak: TÜ?K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.