Yenidoğan Anne ve Babalarının Medya Tüketimi ve Reklamlara Bakışı

Starcom Mediavest Group Business Intelligence olarak TGI (Target Group Index)* verileri ile haz?rlad???m?z bu çal??mada; Türkiye’de 1 ya??n alt?nda çocu?u olan kad?n ve erkeklerin bu yaz?da adland?rd???m?z hali ile yenido?an anne ve babalar?n?n medya tüketimleri, reklamlara ve markalara bak?? aç?lar? ele al?n?yor. Bunun yan?nda en çok konu?tuklar? konulara ve en çok tükettikleri mecra olan TV al??kanl?klar?na da de?iniliyor.

Yenido?an Anne ve Babalar?n?n En Gözde Mecras? TV

Türkiye’de 1 ya??ndan küçük çocu?u bulunan anne ve babalar?n demografik profilinde 25-34 ya? grubunun yo?unlu?u dikkat çekiyor. Bu gruplar?n çe?itli skalalarda medya tüketimleri incelendi?inde en gözde mecran?n tüm Türkiye profili ile de paralel olarak TV oldu?u görülüyor. Yenido?an babalar?n? tüm Türkiye profilinden en çok ayr??t?ran ve öne ç?karan mecra ise radyo olarak ortaya ç?k?yor. Radyo dinleme oran?n?n ortalama %14 oldu?u Türkiye’de yenido?an babalar? hem ortalama üstü oran sergilerken hem de yenido?an annelerinden yakla??k iki kat daha fazla radyo dinlediklerini beyan ediyorlar.

Sinemaya gitme oranlar? ise hem yenido?an anneleri hem de  yenido?an babalar? için Türkiye ortalamas?na göre en dü?ük de?er sergileyen mecra olarak görülüyor. ?nternete girme oranlar?na bak?ld???nda ise yenido?an annelerinin Türkiye ortalamas?n?n oldukça alt?nda kald??? görülüyor. Yenido?an babalar?n?n %42’si ise haftada en az bir saat internete girdi?ini beyan ediyor.

yenido?an1

Yenido?an Anneleri Günde 3,3 Saat TV ?zliyor

Türkiye’deki yenido?an anne ve babalar?n?n mecra tüketimlerinde önemli yer te?kil eden TV’ye odaklan?rsak Türkiye’nin günlük ortalama TV tüketim süresi 2,9 saat olarak ortaya ç?k?yor. Yenido?an anneleri bu sürede Türkiye ortalamas?n?n oldukça üzerinde seyrediyor. Annelerin günlük ortalama TV izleme süresi 3,3 saat iken, yenido?an babalar?n?n izleme süresi 2,6 saatte kal?yor. Anne ve babalar?n izledikleri program çe?itleri incelendi?inde anneler için ilk s?rada aile dizileri gelirken, babalar için ise haberler ilk s?rada. Anneler için Türkiye ortalamas?ndan en çok farkl?la?an program çe?itleri kad?n, hobi ve çocuk programlar? olarak s?ralan?yor.

yenido?an2

 

Yenido?an Annelerinin ve Babalar?n?n Sohbet Gündeminde Neler Yer Al?yor?

Yenido?an anne ve babalar?n?n son 12 ay içinde hangi konularda birden çok farkl? insanla konu?tu?unu inceledi?imiz bu grafi?e göre anneler k?yafet ve sa?l?kl? ya?am hakk?nda konu?urken, babalar araba ve politik konular hakk?nda konu?mu?. Anneler için ilk 5’te yer alan kategoriler aras?nda çocuk ürünleri (%16) de yer al?rken, babalar?n çocuk özelinde çok s?k konu?mad?klar? ve bu oran?n %6’da kald??? ortaya ç?k?yor.

yenido?an3

 

Reklamlara ve Markalara Bak?? Aç?lar?

Anne ve babalar?n reklamlar, markalar ve sat?n alma kararlar? hakk?nda dü?üncelerine de?indi?imiz bu grafikte, belirtilen cümlelere herhangi bir düzeyde kat?lma (kesinlikle kat?lma ve kat?lma) oranlar? yer al?yor. Buna göre reklamlara bak?? aç?lar? incelendi?inde gazete ve dergi reklamlar?n?n bu gruplar?n dikkatini çekmedi?i görülüyor. Radyo tüketimi Türkiye ortalamas?ndan yüksek olmas?na ra?men yenido?an babalar?n?n radyo reklamlar?ndan etkilenmedi?i ortaya ç?k?yor. Sponsorluklar?n marka için prestij kayna?? oldu?u fikri özellikle babalar taraf?ndan daha fazla kabul ediliyor. TV izlerken reklam? görülen ürünleri internette arama davran??? annelerde babalara göre daha yayg?n olarak görülüyor. Marka sadakatine sahip oldu?u görülen yenido?an anne ve babalar? aras?nda annelerin reklamlarda oynayan ünlü ki?ilerden etkilenme potansiyeli daha yüksek olarak ortaya ç?k?yor.

yenido?an4

 

*TGI (Target Group Index) Ara?t?rmas?: Türkiye’de her y?l 15 ya? üzeri 15.000 farkl? kat?l?mc? ile gerçekle?tirilerek yakla??k 41 milyon ki?iyi temsil ediyor ve demografik profil, ürün-hizmet kullan?m?, mecra tüketimi ve ya?am biçimleri hakk?nda veriler sunuyor.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.