Yeni Nesil Seyahat Alışkanlıkları Nasıl Değişiyor; Paket Tatil

Türkiye’de otel rezervasyonlar?n?n %45’i ve uçak bileti sat?n almalar?n?n %68’i online yap?l?yor. Sat?n almadan önce yap?lan ara?t?rmalar?n %80’den fazlas? ak?ll? telefonlardan gerçekle?iyor. Google’?n TNS ile birlikte yeni nesil seyahat al??kanl?klar? üzerine 2016 Temmuz ay?nda Türkiye’de gerçekle?tirdi?i ara?t?rma; tatillerin daha önce hiç olmad??? kadar ‘online’ planlad???n? ve ya?and???n? ortaya koydu.

Ak?ll? telefon kullan?m? ivmeyi h?zland?rd?

Ak?ll? telefon kullan?m?n?n yayg?nla?mas?n?n bu geli?mede çok büyük bir pay? oldu?u yads?namaz bir gerçek. Ara?t?rmaya göre Türkiye’de 18 ya? ve üzerindeki internet eri?imi olan bireylerin %92’sinin ak?ll? telefonu bulunuyor. ?nternete ba?lanmak için en az dizüstü bilgisayarlar? kadar ak?ll? telefonlar?n? da kulland?klar?n? söyleyen ki?ilerin oran? ise 2013 y?l?nda %31 iken 2016’da %82’ye yükseldi.

paket tatil1

 

Her geçen gün daha fazla mobil olmam?z seyahat al??kanl?klar?m?zda da köklü de?i?iklikler ya?anmas?na sebep oldu. Yaz?m?z?n bu k?sm?nda yeni nesil seyahat al??kanl?klar?n?n paket tatilleri nas?l de?i?tirdi?ine de?inece?iz.

  • Ocak 2013 – Ocak 2016 aras?ndaki 3 y?ll?k dönemde paket tatil için mobil cihazlarla yap?lan ara?t?rmalar?n hacminde %564’lük bir art?? ya?and?.
  • Paket tatiller için ankete kat?lanlar?n %94’ü online ara?t?rma yap?yor. Mobil cihazlar?yla ara?t?rma yapanlar?n oran? %84 olarak kar??m?za ç?k?yor.
  • Paket tatiller %49 oran?nda online kanallardan sat?n al?n?yor. Söz konusu sat?n almalar?n %19’u mobil üzerinden gerçekle?tiriliyor. %51’lik kesim ise paket tatilini interneti kullanmadan sat?n al?yor.

paket tatil2

  • Ak?ll? telefonlardan ara?t?rma yapt???n? söyleyenlerin oran? %84 olurken, %19’luk bir kesim mobil cihazlar?n? kullanarak paket tatil rezervasyonu yap?yor.

paket tatil3

  • Tatil paketleri en çok, iki ki?ilik seyahatler için sat?n al?n?yor (%53). Üç veya daha fazla ki?i için tatil paketi sat?n alanlar?n oran? %33 olurken, tek ki?ilik sat?n almalar?n oran? %14’te kal?yor.
  • Tatil paketleri büyük oranda yurt içi seyahatler için sat?n al?n?yor (%78).

paket tatil4

  • Paket tatil sat?n alanlar?n %89’u arama motorlar?n? kullan?rken, %72’si online videolar? izliyor, sosyal medyadan yararlananlar?n oran? ise %55.

paket tatil5

 

Kaynak: Think With Google

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.