Yeni Nesil Seyahat Alışkanlıkları Nasıl Değişiyor; Konaklama

Türkiye’de otel rezervasyonlar?n?n %45’i ve uçak bileti sat?n almalar?n?n %68’i online yap?l?yor. Sat?n almadan önce yap?lan ara?t?rmalar?n %80’den fazlas? ak?ll? telefonlardan gerçekle?iyor. Google’?n TNS ile birlikte yeni nesil seyahat al??kanl?klar? üzerine 2016 Temmuz ay?nda Türkiye’de gerçekle?tirdi?i ara?t?rma; tatillerin daha önce hiç olmad??? kadar ‘online’ planlad???n? ve ya?and???n? ortaya koydu.

Yaz?m?z?n bu k?sm?nda yeni nesil seyahat al??kanl?klar?n?n konaklamay? nas?l de?i?tirdi?ine de?inece?iz.

Ak?ll? telefonlar?n günümüzde seyahat sat?n alma sürecindeki rolü, kullan?c?lara rezervasyonlar?n? haz?rlay?p gerçekle?tirmelerine olanak sa?lamak (do?rudan rezervasyon kanal? yerine) ve onlar? gittikleri destinasyonda desteklemektir. Ak?ll? telefon üzerinden eri?iliyor olsun veya olmas?n, arama motorlar? kritik anlarda büyük önem ta??yor. Kolay eri?ilebilirlik, an?nda i?lem gerçekle?tirebilme ve sa?lad??? zaman tasarrufu, kullan?c?lar? ak?ll? telefon ile ara?t?r?p rezervasyon yapmaya te?vik eder.

konaklama5

  • Ocak 2013 – Ocak 2016 aras?ndaki 3 y?ll?k dönemde konaklama/otel için mobil cihazlarla yap?lan ara?t?rmalar?n hacminde %713’lük bir art?? ya?and?.

konaklama

 

  • Tatil amaçl? konaklamalarda ara?t?rmaya kat?lanlar?n %95’i online olarak ara?t?rma yap?yor ve bu ara?t?rman?n %85’ini mobil cihazlar? arac?l??? ile gerçekle?tiriyorlar.
  • Kat?l?mc?lar?n %45’i online olarak rezervasyon yap?yor ve bu rakam?n %20’si mobil cihaz ile gerçekle?tiriliyor. %55’lik kesim ise rezervasyonunu interneti kullanmadan gerçekle?tiriyor.

konaklama2

  • Online konaklama sat?n almalar?n?n %79’u yurt içi, %14’ü Avrupa, %7’si ise di?er destinasyonlar için gerçekle?tiriliyor.
  • Ara?t?rmaya göre tatil amaçl? konaklama rezervasyonlar? %88 oran?nda iki veya daha fazla ki?i için yap?l?yor. Tek ki?i için otel rezervasyonu yapanlar?n oran? sadece %12’de kal?yor.

konaklama3

  • Ara?t?rma, tatilcilerin oteller konusunda havayolunda oldu?u kadar marka sadakati olmad???n? da ortaya koyuyor. Ara?t?rmaya kat?lanlar?n sadece %33’ü her zaman ayn? markay? tercih etti?ini söylüyor.

konaklama4

Kaynak: ThinkWithGoogle

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.