Yeni Nesil Seyahat Alışkanlıkları Nasıl Değişiyor; Havayolu Seyahati

Türkiye’de otel rezervasyonlar?n?n %45’i ve uçak bileti sat?n almalar?n?n %68’i online yap?l?yor. Sat?n almadan önce yap?lan ara?t?rmalar?n %80’den fazlas? ak?ll? telefonlardan gerçekle?iyor. Google’?n TNS ile birlikte yeni nesil seyahat al??kanl?klar? üzerine 2016 Temmuz ay?nda Türkiye’de gerçekle?tirdi?i ara?t?rma; tatillerin daha önce hiç olmad??? kadar ‘online’ planlad???n? ve ya?and???n? ortaya koydu.

Ara?t?rmaya göre “Nereye gitsek, Nerede kalsak, Nas?l sat?n alsak, Nereleri görsek, Ne yesek?” gibi pek çok sorunun yan?t?n? art?k çok daha fazla online kanallarda aran?yor ve sat?n al?n?yor. Rakamlar da bu ivmeyi net bir ?ekilde gözler önüne seriyor. 2013 y?l?nda 5,1 milyar TL olan online tatil ve seyahat harcamalar?n?n, 2015 y?l?nda 8,9 milyar TL’ye ç?kt???n? görülüyor.

Ak?ll? telefon kullan?m? ivmeyi h?zland?rd?

Ak?ll? telefon kullan?m?n?n yayg?nla?mas?n?n bu geli?mede çok büyük bir pay? oldu?u yads?namaz bir gerçek. Ara?t?rmaya göre Türkiye’de 18 ya? ve üzerindeki internet eri?imi olan bireylerin %92’sinin ak?ll? telefonu bulunuyor. ?nternete ba?lanmak için en az dizüstü bilgisayarlar? kadar ak?ll? telefonlar?n? da kulland?klar?n? söyleyen ki?ilerin oran? ise 2013 y?l?nda %31 iken 2016’da %82’ye yükseldi. ?ki y?l kar??la?t?r?ld???nda %684’lük bir büyüme oldu?unu görüyoruz.
akillitelHayat?m?za getirdi?i kolayl?klar ak?ll? telefon kullan?m?n?n bu denli yayg?nla?mas?nda önemli rol oynuyor. Ankete kat?lanlar gerek ara?t?rma (%42) gerekse sat?n alma i?lemlerinde (%31) ak?ll? telefonlar?n sundu?u en büyük avantaj?n zaman kazand?rmak oldu?unu belirtiyor. Sat?n alma i?lemlerinde en prati?inin mobil cihazlar oldu?unu söyleyenlerin oran? ise %31 olarak kar??m?za ç?k?yor.

Her geçen gün daha fazla mobil olmam?z seyahat al??kanl?klar?m?zda da köklü de?i?iklikler ya?anmas?na sebep oldu. Havayolu seyahati, kategorisindeki sonuçlar? ise ?öyle:

Havayolu Seyahati

Online sat?n almada birincilik uçak biletinde.

  • Uçak bileti almak isteyenlerin % 96’s? online ara?t?rma yaparken bu ki?ilerin %83’ü ara?t?rma için mobil cihazlar?n? kullan?yor.

rez1

  • Ara?t?rmaya kat?lanlar?n %68’i biletini online olarak sat?n al?rken bu ki?ilerin %28’i söz konusu sat?n alma i?lemini mobil cihazlar? ile gerçekle?tiriyor. %32’lik kesim ise sat?n alma i?lemini interneti kullanmayarak gerçekle?tiriyor.
    a3
  • Ara?t?rmalar?n %93’ü spesifik bir ?ehir için yap?l?yor.
  • Bilet alanlar?n % 72’si Türkiye içi, %16’s? Avrupa, %12’si ise di?er destinasyonlar için rezervasyon yap?yor.Uçak biletlerinin %43’ü tek ki?i için al?n?yor. %40’l?k kesim iki ki?i için bilet ald???n? belirtirken, %17’lik kesim ise üç veya daha fazla ki?i için uçak bileti ald???n? söylüyor.

a1

  • Ara?t?rma yapmak için en çok arama motorlar?ndan yararlan?l?yor (%91). Arama motorlar?n? online videolar (%63) ve fiyat kar??la?t?rma siteleri (%51) takip ediyor.

rez5

  • %58’lik bir kesim havayolu ula??m? için her zaman ayn? markay? tercih etti?ini söylüyor.

a2

 

Kaynak: ThinkWithGoogle

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.