Yeni Başlayacak Diziler Hakkında Bilgiler

Yeni Ba?layacak Diziler Hakk?nda Bilgiler

SULTAN
Sultan Kanal D’de yay?nlanacak. Nurgül Ye?ilçay, ?ahin Irmak’la ekran kar??s?na geçiyor. Çekimleri bir süredir Diyarbak?r’da devam eden dizi çok yak?nda yay?nlanacak. Azime Kanal ile ?engül Halat’?n yönetti?i, Settar Tanr?ö?en, Nur Sürer ve Seray Gözler gibi oyuncular?n rol ald??? dizi, Sultan’?n ?eyhmus ile ya?ad??? a?k? ve kendi ba??na ayakta kalma çabas?n? konu al?yor. Dizide hikaye, y?llar önce ya?anan büyük bir a?ktan geriye kalanlar üzerine oturuyor. 28 May?s’ta yay?nlanmaya ba?layacak.

KÜÇÜK HESAPLAR
Küçük Hesaplar dizisinin çekimlerine 7 May?s’ta ba?land?. ?lk bölümün 22 May?s’ta, yani bu sal? günü Star TV’de yay?nlanmas? planlan?yor. Most Production imzal? dizinin yönetmeni Ali Yorganc?o?lu. Senaryo ekibi ise Deniz Aln?temiz, Kaan Sezyum ve Nazl? Elif Durlu’dan olu?uyor. Küçük Hesaplar, 30’lar?na merdiven dayam?? üç genç adam, üç genç kad?n ve o genç kad?nlardan birinin ailesinin hikayesi. Hepsi de büyük hayalleri olmayacak kadar küçük insanlar. Hepsinin de küçük hesaplar? var. Hayatlar?n?n geri kalan?nda ne yapacaklar?n? kestirmeye çal???yorlar. Ne yapacaklar? onlar için de sürpriz. Durumlar?n? tarif edecek bir cümle varsa bu da ‘Yaparlarsa olay olur, yapmazlarsa kolay olur,’ olabilir. Dizide Mazhar Alanson, Seray Sever, Deniz Aln?temiz, Ali Yo?urtçuo?lu, Erman Koç, Ay?e Melike Çerçi, Arzu O? ve Gözde Türkpençe rol al?yor.

ARABULUCU
AT Yap?m imzal? Arabulucu isimli dizi, yeni sezonda TRT1 ekranlar?nda olacak. Dizinin çekimleri a?ustos ay?nda ba?layacak. Dizinin oyuncu kadrosu ise ?öyle: ?ebnem Bozoklu, Cemal Tokta?, Kaan Çak?r, Tomris ?ncer, Adnan Bilicik, Ay?e ?nci… Dizinin içeri?i hakk?nda yap?mc? Atalay Ta?diken ?unlar? söylüyor: “Arabulucu, bütün kozlar?n? aile üzerine oynayan, bütün derdini aile üzerinden anlatan bir tür dizisi olarak tasarland?. Türkiye’de son 20 y?lda h?zla artan bo?anmalar, bu bo?anmalar?n ilginç içerikleri, toplumun bu art??a direnemeyi?i, ülkenin do?usuyla bat?s? aras?nda fark?n bu aç?dan gittikçe kapan?yor olmas? bize bir ?ey i?aret ediyordu. ?üphesiz, bo?anma denen ?ey, aile mefhumuyla ilgili en büyük kriz noktas?yd?. Aileyi, bütün veçheleriyle anlatmak istiyoruz. O yüzden Arabulucu’yu, bo?anmalar? ve özelde ailelerin parçalanmas?n? engellemeye çal??an bir ekibin, her bölüm farkl? bir aileyle, her bölüm farkl? bir bo?anma sebebiyle, her bölüm farkl? bir çat??mayla ve sonuç olarak her bölüm farkl? bir mesajla kar?? kar??ya kalaca?? bir dizi olarak tasarlad?k.”

ÇIPLAK GERÇEK
Star Tv’de ba?layacak olan Star Yap?m imzal? bir proje Ç?plak Gerçek. ?irketin ilk projesi olan dizinin her bölümü 45 dakika olacak. Yönetmenli?ini Ümit Ünal’?n yapt???, 16 bölüm sürecek dizide Yetkin Dikinciler, Derya Alabora, Mustafa U?urlu, ?dil F?rat, Cem Bender ve Erdem Akakçe rol alacak. 18 ya??ndaki bir k?z?n kaybolmas?ndan sonra ya?ananlar? konu alan dizinin çekimlerine yak?nda ba?lan?yor. Orijinal ad? Naked Truth olan Ç?plak Gerçek’in Amerika versiyonunun haklar? HBO’ya ait.

THE HAREM
Tükenmez Kalem Yap?m’?n imza att??? projelerden biri de The Harem. Dizi için Fox TV ile el s?k???ld? ama henüz sözle?me imzalanmad?. Eylül-ekim gibi yay?nlanmas? dü?ünülüyor. The Harem, Kahpe Bizans tad?nda absürt bir komedi olacak. Mezopotamya’da Basurlular döneminde geçen dizide, Valide Sultan’?n yüzünü göremeyecek izleyiciler. Yüzü mozaiklenecek, çünkü ‘Padi?ah’, çirkin diye haremdeki herkesten bu yöntemle gizliyor yüzünü, ‘Padi?ah’ öyle emretmi?. Kadrosu belli de?il henüz.

BABAM SINIFTA KALDI
ATV’de ba?layaca?? söylenen Gani Müjde’nin ba??nda oldu?u Tükenmez Kalem Yap?m’?n dizisinin ismi Babam S?n?fta Kald?. Temmuzda yay?nlanmas? planlan?yor. Ba?rollerinde, Cem Davran, Ezgi Asaro?lu, Pa?han Y?lmazel yeral?yor. Babam S?n?fta Kald?, ö?renciyken üniversiteden at?lan bir babayla, üniversiteye yeni ba?layacak olan k?z? (Ezgi Asaro?lu) aras?nda geçecek bir komedi. Baba (Cem Davran), YÖK ö?rencilere af ç?kar?nca, y?llar önce at?ld??? üniversiteye döner. Babak?z art?k ayn? üniversitededir. ?kisi aras?nda ya?anacak komik olaylar? anlatan bir dizi.

VEDA
KanalD’de ba?layaca?? söylenen Ay?e Kulin’in çok satan roman? Veda, pahal? bir dönem dizisi olarak çekiliyor. Daha önce Gece Sesleri, Köprü, Geni? Zamanlar ve Türkan adl? kitaplar? TV’ye uyarlanan Kulin’in bu kez en çok satan ve en çok bilinen romanlar?ndan Veda ekrana gelecek. Roman?n yay?n haklar?n? sat?n alan Fatih Aksoy’un sahibi oldu?u Medyap?m, dev bütçeli dizinin senaryo çal??malar?n? ba?latt?. Kulin, Veda adl? roman?nda Osmanl? ?mparatorlu?u’nun son günlerinde, i?gal alt?ndaki ?stanbul’da bir konakta ya?ananlar? anlat?yor. Son maliye naz?r? ve ailesi arac?l???yla o dönemin resmini çizen Veda, çökmekte olan bir tarih ile yeni bir gelecek arayan milliciler aras?nda s?k??an o dönem Osmanl? ayd?n?n?n da öyküsünü dile getiriyor.

USTURA KEMAL
Show Tv’de 14 May?sta ba?layan dizi ?stanbul Üsküdar’da uzun y?llar önce ya?am?? ve nam? uzak diyarlara ula?m?? bir yi?idin, vatanseverli?i ve a?klar?yla dillere destan bir kabaday?n?n hikayesini konu alan Ustura Kemal, mütarekenin, yokluk y?llar?n?n, yorgun ama gururlu ?stanbul’un, bir milletin kurtulu? mücadelesini anlatacak. Haldun Sevel’in eserinden uyarlanan Ustura Kemal’in yap?mc?l???n?, Süreç Film/Ali Gündo?du, senaryosunu H. Baykut Badem, Filiz Ekinci, Hülya ?ahin ve Sava? Saylan üstleniyor. Ustura Kemal’de, ünlü isimler bir araya geliyor: Oktay Kaynarca, Emre K?nay, Naz Elmas, ?pek Karap?nar ve Esra Ru?an’?n yan? s?ra Gökhan Bekletenler, Ali ?pin, ?skender Ba?c?lar, Emin Gürsoy, Ferda Yalç?n, Ezgi Sözüer, Fatih Dönmez, Bertan Diriko?lu gibi oyuncular yer al?yor. Dizi, önümüzdeki günlerde yay?nlanacak.

DÜ?MAN KARDE?LER
Sinetel’in yeni projesi Show TV’de yay?nlanacak. ?smi Dü?man Karde?ler. Yönetmen koltu?unda Semra Dündar oturuyor, supervizor Mustafa ?evki Do?an, senaryosunu Baykut Badem ve Filiz Ekinci yaz?yor. Ba?rollerinde Tar?k Pabuçcuo?lu, Oya Aydo?an, Kaan Urganc?, Hande Suba?? ve Murat Eken var.

CEVDET BEY VE O?ULLARI
Yeni sezonun en merak edilen, en iddial? dizilerinden birine Ay Yap?m imza at?yor. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un roman? Cevdet Bey ve O?ullar?’n?n uyarlamas?na Ece Yörenç ve Melek Genço?lu imza atacak. Dizinin ba?rolünde ise, iki sezon süren fenomen dizi Ezel’in ard?ndan ekrana bir sene ara veren Kenan ?mirzal?o?lu olacak. Eylül ay?nda ekrana gelecek olan dizinin oyuncu kadrosunda Muhte?em Yüzy?l’dan ayr?lacak olan Nebahat Çehre’nin de ad? geçiyor.

HAYATIMIN ROLÜ
Ali – ?nci Gündo?du çiftinin yap?mc?l???nda Süreç Film’in çekece?i Hayat?m?n Rolü adl? dizide Haluk Bilginer kad?n k?l???na girecek. Yan karakterlerin seçimlerinin sürdü?ü dizide Bilginer’in e?ini, son olarak Anneler ve K?zlar? adl? dizide izledi?imiz Ebru Özkan canland?racak. Özkan’?n a?abeyi rolünü ise Aliye dizisindeki performans?yla herkesin büyük be?enisini kazanan, ba?ar?l? müzisyen ?lhan ?e?en canland?racak. Sadullah Çelen’in yönetece?i yap?m?n senaryosu ise reyting rekorlu dizilerin ba?ar?l? kalemi Gamze Özer’e ait. Konu ?öyle: Devlet Tiyatrosu emeklisi, üç çocuk sahibi bir adam? canland?racak olan Bilginer, ayn? zamanda tiyatrodan arkada?? olan ?lhan ?e?en’in k?z karde?i, iç mimar e?iyle bo?anmaya karar veriyor. Üç çocu?undan ayr? kalmaya dayanamayan Bilginer’in akl?na, eski e?inin ‘dad? aran?yor’ ilan?n? görünce, ?eytani bir plan geliyor. Kad?n k?l???na girip e?iyle görü?meye giden Bilginer, evi ve çocuklar?n? çok iyi tan?d??? için i?i hemen kap?yor. Dizide Haluk Bilginer, Ebru Özkan ve ?lhan ?e?en’in yan?nda, Bekir Aksoy, Güzin Özya?c?lar, Emel Göksu ve Ebru Aykaç da rol alacak.

(Yeni ba?layacak olan diziler hakk?nda bilgiler, Sabah Gazetesi Pazar ekinden al?nm??t?r.)

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.