Y ve Z Kuşağının Medya Alışkanlıkları Nasıl Değişiyor?

Gen Y a??rl?kl? olarak videolar ve sosyal mecralarda vakit harcarken di?er mecralar? da tüketiyor. Son ara?t?rmalara göre, Gen Z’nin de (13-17 ya? aral???ndaki internet kullan?c?lar?) bloglar yerine video ve sosyal platformlarda daha fazla vakit harcad??? görülüyor.

227916

Mart 2017’de Leflein taraf?ndan gerçekle?tirilen ara?t?rmaya 13-34 ya? aras? 1173 internet kullan?c?s? kat?ld?.

?ki grupta da televizyon ?ovlar? ve filmlere daha fazla zaman harcad???n? söyleyenlerin oran? yak?nken, ayn? ?ekilde iki grubun online video izleme al??kanl?klar? da birbirine benziyor.

Gen Z’nin % 40′? bir önceki y?l ile ayn? miktarda TV izledi?ini belirtiken, 35’i önceki y?la göre daha az izledi?ini ve yaln?zca % 25’i biraz daha fazla izledi?ini söylüyor. Gen Y ise (18 ila 34 ya?lar? aras?ndaki internet kullan?c?lar?) daha fazla TV izledi?ini söylüyor.

Çal??madan elde edilen sonuçlara göre; Gen Z’nin blog ve yaz? içeren websitelerini ziyaret etmeyi tercih etmedi?i görülüyor.

Örne?in, Gen Z’nin %22’si bir y?l önceye oranla bloglarda daha az vakit geçirdi?ini belirtiyor ve %11’i yay?nc? siteleri veya uygulamalar?yla daha az vakit geçirdi?ini söyledi.

Nielsen’in Q4 2016 verilerine göre, ABD’li gençler 12-17 ya?lar? aras?nda haftada 13 saat 54 dakika televizyon izlemekle geçiriyor.

225392

Kaynak: E-Marketer

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.