Y ve Z Kuşağı Geleneksel Mecraları Terk Ediyor

Geleneksel kitle ileti?im araçlar?ndan gazete, radyo ve televizyon, son y?llarda yayg?nla?an bilgisayar ve mobil teknolojiler kar??s?nda kullan?m alan?n? günden güne kaybediyor. ?stanbul’da fakl? ya? gruplar?ndan olu?an 400 ki?iyi kapsayan ara?t?rma, özellikle Z ku?a?? olarak kabul edilen 14-17 ya? aras?ndaki gençlerin geleneksel medya araçlar?n? terk etme e?ilimi gösterdi?ini ortaya koydu.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilimdal?, Bili?im dal?nda yüksek lisans tezi kapsam?nda Üsküdar Üniversitesi ortakl???nda ?aban Özdemir taraf?ndan yap?lan ara?t?rma, Y ve Z ku?a??n?n radyo, gazete, televizyondan daha çok ak?ll? telefon, bilgisayar teknolojilerine vakit ay?rd???n? gösterdi. Yrd. Doç. Dr. ?evki I??kl? dan??manl???nda gerçekle?tirilen “Ku?aklar Teorisine Göre Türkiye’deki Gençlerin Medya Kullan?m Al??kanl?klar? ve ?stanbul Örne?i” isimli çal??mada ku?aklar?n medya araçlar?ndan en çok hangisini, hangi amaçla kulland??? ara?t?r?ld?, bireylerin medyay? kullan?m oran ve amaçlar?n?n farkl?la?t??? görüldü. 8 ilçede X, Y ve Z ku?a??ndan bireylerle yüz yüze görü?ülerek yap?lan ara?t?rman?n sonuçlar? ?öyle:

Radyo, evleri terk ediyor!

Evdeki radyo, bilgisayar, televizyon bulundurma oran?nda radyo en dü?ük ç?karken, radyo dinleme oranlar? ise Z ku?a?? için yüzde 22, Y Ku?a?? için yüzde 32, X ku?a?? için ise yüzde 48. Gençlere oranla ileri ya?takiler radyoyu daha çok dinliyor. Gençler radyoyu en çok cep telefonundan dinledi?ini belirtirken, X ku?a?? radyoyu en fazla radyo-teyp çalardan dinliyor. Ara?t?rmada X, Y ve Z ku?aklar?n?n en çok kulland??? ileti?im araçlar?na ili?kin veriler de elde edildi. Z ku?a?? çok cep telefonu kullan?yor, radyo, gazete ve televizyonu daha az tercih ediyor.

Televizyonu ise en çok X ku?a?? izliyor. X ku?a?? interneti, yüzde 33 oran? ile en çok haber okuma ve gündemi takip etmek amac?yla kulland???n? belirtmi?. Y ku?a?? yüzde 23 oran ile en çok sosyal medya amaçl?, Z ku?a?? ise en çok sosyal medya ve oyun, e?lence amaçl? kullan?yor.

Ara?t?rmada X ku?a??n?n yüzde 99, Y ku?a??n?n yüzde 100, Z ku?a??n?n yüzde 97’sinin ak?ll? telefon sahibi oldu?u görülmü?. X ku?a??n?n yüzde 32’si günlük 4 saat ve üzeri, Y ku?a??n?n yüzde 62’si 4 saat ve üzeri, Z ku?a??n?n da yüzde 53’ü günlük 4 saat ve üzerinde cep telefonu ile zaman geçiriyor. Bireylerin ya?lar? küçüldükçe televizyon izleme saatleri de k?sal?yor. X ku?a?? en çok haber-tart??ma programlar?n? seyretti?ini belirtirken Y ve Z ku?a?? en çok dizi izledi?ini söylemi?. Her gün gazete okuyanlar?n oran? X ku?a??nda yüzde 63, Y ku?a??nda yüzde 35, Z ku?a??nda ise yüzde 9.

K?M, HANG? KU?AKTA?

X ku?a??: 1965-1979 y?llar? aras?nda do?anlar.

Y ku?a??: 1980-1999 y?llar? aras?nda do?anlar.

Z ku?a??: 2000 y?l? ve sonras?nda do?anlar.

Kaynak: www.pazarlamasyon.com

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.