Y Kuşağı Yaptığı İşte Anlam Arıyor

Y ku?a??n?n çal??ma hayat?ndaki etkisinin artt???, ?effafl???n giderek yayg?nla?t??? dijital bir dünyada ya??yoruz. Daha üretken, daha verimli ve daha keyifli bir i? deneyimi ya?amak isteyen bu neslin i?e bak?? aç?lar?n? analiz etmek üzere “Best Workplaces for Millennials” ara?t?rmas?n? gerçekle?tiren Great Place to Work Enstitüsü, analiz sonuçlar?n? aç?klad?. ??lerinde ya?ad?klar? fiziksel, duygusal, profesyonel ve finansal durumlar dahil olmak üzere her geli?meyi hayatlar?n?n tümünü etkileyen bütüncül bir deneyim olarak gören bu nesil, sözlerden çok ya?ad?klar? tecrübelere itibar ediyor.

Samimiyeti deneyimlediklerinde 8 kat daha verimliler

Küresel çapta 400 bin Y ku?a?? çal??an?n?n dahil edildi?i ara?t?rmada, çal??anlar aras?nda e?itli?in sa?lanmas?nda belirleyici bir faktör olan güven duygusunun Y ku?a??n? daha fazla etkiledi?i ortaya ç?kt?. Ara?t?rmadan elde edilen bilgilere göre, Y ku?a?? için deneyimler, onlara verilen unvanlardan ve sözlerden daha inand?r?c?. Bu nesil, yöneticilerin i?-hayat dengesinden bahsetmelerinden ya da yönetimin ?effafl???ndan söz etmelerini de?il, bu de?erleri günlük çal??ma deneyimlerinde görmeyi talep ediyor. Bu taleplerin kar??land??? i? yerlerinde Y ku?a??, çeviklik ve yenilikçilik konular?nda 8 kat daha verimli oluyor.

Yüzde 60’? yeni bir i? ar?yor, yüzde 21’i bir sene içinde i?ini de?i?tiriyor

Ara?t?rmadan elde edilen verilere göre, yapt?klar? i?te anlam bulamayan Y ku?a?? çal??anlar?n?n yüzde 60’? yeni bir i? f?rsat? ar?yor, yüzde 21’i bir sene içinde i?ini de?i?tiriyor. Bu jenerasyonu anlayamamak önemli bir i? gücü kayb?na neden olurken, bu nesle yönelik strateji belirlemeyen i?letmeler, yenilikçili?i ve dinamizmi kaybetme riski ile yüzle?mek durumunda. Ara?t?rma sonuçlar?na göre bu durum, ?irketler için ekonomik yönden tehdit edici bir unsur.

Güven duygusu varsa yüzde 89’u çal??t??? ?irkette kalmay? planl?yor

Yüksek güven kültürünün tüm jenerasyonlar üzerinde olumlu bir etkisi oldu?una ancak bu etkiyi Y ku?a??nda daha yüksek seviyede gözlemlediklerine dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, ara?t?rmaya ili?kin ?unlar? aktard?: “Güven kültürünü in?a eden i?letmelerde çal??an Y ku?a??n?n yüzde 89’u çal??t?klar? ?irketlerde uzun sure kalmay? planl?yor. Bu nesil i? yerinde faydal? olmak, i?lerine de?er katmak e?iliminde. Ara?t?rmam?z bir fark yaratt???n? dü?ünen bu ku?a??n, di?er çal??ma arkada?lar?na göre mevcut i? yerinde 19 kat daha uzun bir gelecek planlad?klar?n? gösteriyor.”

 

Kaynak: Marketing Türkiye

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.