Y Kuşağı Tüm İletişimlerinde Dijitali Tercih Ediyor

Eylül 2017’de seçilmi? ülkelerdeki genç yeti?kin internet kullan?c?lar? üzerinde yap?lan anket s?radan bir gündeki etkile?imleri ile ilgili ilginç –ancak çok da ?a??rt?c? olmayan- sonuçlar ortaya koyuyor.

Bulut tabanl? mobil ve çevrimiçi mesajla?ma çözümleri sa?lay?c?s? LivePerson’?n çal??mas?, Avustralya, Almanya, Fransa, Japonya, ?ngiltere ve ABD olmak üzere alt? ülkede 18 ila 34 ya? aras?nda 4013 ?nternet kullan?c?s? ile gerçekle?tirilen anketin sonuçlar?na dayan?yor.

young adult internet users

 

ABD ve ?ngiltere’de kat?l?mc?lar?n 4’te 3’ü yüz yüze ileti?im kurmaktansa dijital yollarla –email, sms veya sosyal medya ile- ileti?im kurmaya daha yak?n olduklar?n? belirttiler.

Anketi yan?tlayanlar?n en az % 61’inin ki?isel olarak de?il elektronik olarak ileti?im kurdu?unu söyledi?i Avustralya ve Fransa’da da benzer sonuçlar elde edildi.

Ancak Almanya’da cevaplar neredeyse bölünmü?tü. Kat?l?mc?lar?n %49,9’u dijital olarak daha fazla ileti?im kurdu?unu söylerken,% 50,1’i yüz yüze biriyle daha fazla etkile?ime girdi?ini belirtti.

Belki de bu dijital etkile?imler, insanlar?n cihazlar?yla ilgili tak?nt?lar?ndan kaynaklanmaktad?r. Ara?t?rma ayr?ca kat?l?mc?lara mobil cihazlar?yla nas?l düzenli olarak etkile?ime girdi?ini sordu. Yakla??k olarak üçte ikisi, cihaz?n? tuvalete bile götürdü?ünü söylerken, yakla??k onda yedisi, telefonlar?n? kolunun eri?ebilece?i yere koyarak uyuduklar?n? belirtti. Kat?l?mc?lar?n yar?s? da e?er ki gecenin bir yar?s?nda uyan?rlarsa, cihazlar?n? kontrol edebileceklerini belirtiyor.

Cihazlar?na tak?nt?l? olanlar sadece Y Ku?a?? de?il. Daha genç kullan?c?lar da oldukça tak?nt?l? durumda. GlobalWebIndex genç ?nternet kullan?c?lar? Q4 2016 ara?t?rmas?, tipik bir günde bu grubun ak?ll? telefonlar?yla web’de dola??rken 3 saat 38 dakika harcad???n? tespit etti.

 

Kaynak: eMarketer

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.