Y Kuşağı Söze Değil Eyleme İnanıyor

”Best Workplace for Millenials” ara?t?rmas?na göre, yapt?klar? i?te anlam bulamayan Y ku?a?? çal??anlar?n?n sadece yüzde 29’u verimli çal???yor. Yüzde 60’?n?n yeni i? f?rsat? arad???, yüzde 21’inin bir sene içinde i?ini de?i?tirdi?ine dikkat çekilen ara?t?rma bulgular?, bu ku?akta di?er nesillere göre i? de?i?tirme olas?l???n?n 3 kat daha fazla oldu?unu ortaya koyuyor.

?? yerindeki karar al?c?lar?n inisiyatifleriyle olu?an ve geli?en yüksek güven kültürü, çal??anlar aras?ndaki e?itli?in sa?lanmas?nda belirleyici bir faktör. Kurumsal stratejinin belirlenmesinde de önemli bir yeri olan güven kültürü, tüm çal??anlar için olumlu yönde tesir ederken yar?n?n liderleri olan Y ku?a??n? daha fazla etkiliyor. Y ku?a??na ba?l? güven temelli bir i? yeri kültürüne öncelik vermek kurumlar?n gelece?i için bir zorunluluk haline geldi.

Söyleme de?il eyleme inan?yorlar

“Best Workplaces for Milleninals” ara?t?rmas?ndan elde edilen bilgilere göre, Y ku?a?? için ya?ad?klar? deneyimler, onlara verilen unvanlardan ve sözlerden daha inand?r?c?. Bu nesil, CEO’lar?n i?-hayat dengesini te?vik etti?ini söylemelerini veya ?effaf bir liderlik sürecinden bahsetmelerini de?il, bu de?erleri günlük çal??ma deneyimlerinde görmeyi talep ediyor. Bu taleplerin kar??land??? i? yerlerinde Y ku?a??, çeviklik ve inovasyonda 8 kat daha verimli oluyor. Bu durum, ayn? zamanda bu neslin i? yerinin marka elçisi olmas?n? da beraberinde getiriyor.

Yüzde 89’u çal??t?klar? ?irketlerde uzun süre kalmay? planl?yor

Güven temelli bir kültür tesis etmenin nitelikli ve genç i?gücü yaratmak için her zamankinden daha önemli oldu?unu belirten Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, ara?t?rmaya dair “Y ku?a?? için yapt???m?z tüm ara?t?rma ç?kt?lar?nda ayn? sonuç ile kar?? kar??ya kal?yoruz. Yüksek güven kültürünün tüm jenerasyonlar üzerinde pozitif yönde etkisi mevcut ama bu etki Y ku?a??nda her zaman daha yüksek. ?? yerinde güven kültürünü içselle?tirmi? ?irketlerde çal??an Y ku?a??n?n %89’u çal??t?klar? ?irketlerde uzun sure kalmay? planl?yor.” dedi.

Yapt?klar? i?te anlam ar?yorlar

Y neslinin bir anlam aray??? içinde olduklar?n? belirten Toprak, sözlerine ?öyle devam etti: “Y ku?a?? kat?ld?klar? organizasyonlarda bir etki olu?turmak, faydal? olmak, de?er katmak istiyorlar. Analizlerde i? yerinde bir fark yaratt???n? dü?ünen bu ku?a??n temsilcileri, di?er i? arkada?lar?na göre 6 kat daha uzun bir gelecek planlad?klar?n? ifade ediyor. En iyi i?verenlerde çal??an X ku?a?? çal??anlar?, liste d??? kalan ?irketlerdeki akranlar?na göre mevcut i? yerlerinde kalmaya 15, Y ku?a?? ise 20 kat daha yatk?n.”

Bu nesli anlayamamak ?irketlere pahal?ya mal olabilir

Ara?t?rma bulgular?nda bu jenerasyonun kariyer gereksinimlerini anlayamamak, sadece gelecekte yönetici olacak bir nesli kaybetmek anlam?na gelmiyor. Bu nesle yönelik strateji ve yol haritas? belirlemeyen ?irketler, yenilikçili?i ve dinamizmi kaybetme riski ile de yüzle?mek durumunda. Ara?t?rma sonuçlar?na göre bu durum, ?irketler için pahal? ve ekonomik yönden tehdit edici bir unsur.

Y ku?a?? için mükemmel bir kurum kültürü yaratman?n 5 yolu

?irketler, Y ku?a?? odakl? stratejiler geli?tirmeli. Bu ku?a?a samimiyetle liderlik edilmeli. Temel de?erler tan?mlanmal? ve bu de?erler i? süreçlerine ta??nmal?. ??veren markas? güçlendirilmeli. Konuya tümle?ik aç?dan yakla??larak tüm çal??anlar için mükemmel bir i? yeri in?a edilmeli.

 

Kaynak: Marketing Türkiye

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.