Y Jenerasyonunun Online Alışkanlıkları

Y Jenerasyonunun %90’? her gün çevrimiçi oluyor.

millenials1
Gençler online olmuyor, online ya??yorlar demek daha do?ru olur. 16-34 ya? aral???n?n %90’? her gün online oluyor. ?nternet üzerinden ara?t?rmalar ve al??veri? yap?yorlar, videolar izliyorlar ve sosyal a?lar? takip ediyorlar. Günlük hayat? çevrimiçi ve çevrimd??? dünyalar? iç içe geçmi? bir ?ekilde ya??yorlar.

 

 

Mobil en çok kulland?klar? cihaz

millenials2Y Jenerasyonunun % 75’i ak?ll? telefonlar? üzerinden en az bilgisayarlar? kadar online oluyorlar. Bu ku?ak yaln?zca dijitale hakim de?il ayr?ca mobile de hakim. Ak?ll? telefonlar her geçen gün daha da önem kazan?yor. Her 4 gençten 3’ü en az bilgisayarlar?ndan oldu?u kadar mobilden online oluyor. Her 3 gençten 1’i ak?ll? telefonlar? üzerinden daha s?k internete giriyor.  Bu genç jenerasyom istedikleri yerde ve zamanda bilgiye ula?abilmek istiyorlar. Her 4 kullan?c?n?n 1’i cihazlar aras? geçi? yapt???n? iddiaa ediyor.Mobil üzerinde sosyal a?lar? takip ediyorlar(%67), arama motorlar? üzeriden ara?t?rma yap?yorlar (%62), online video izliyorlar (%56),  yön bulmak için kullan?yorlar (%51) ve potansiyel olarak alabilecekleri ?eyleri arat?yorlar (%43).

Google’? tavsiye alabilecekleri bir arkada? olarak görüyorlar

millenials3

Y Jenerasyonunun % 55’i ürünler hakk?nda bilgi edinmek için arama motorlar?n? kullan?yor.
Y Jenerasyonu soru ne olursa olsun cevab?n? online olarak ar?yor. Google gibi arama motorlar? ise ilk u?rad?klar? siteler oluyor. Online al??veri? yaparken ise arama motorlar? (%55) ilk bakt?klar? yer iken bunu markalar?n websiteleri takip ediyor(%27). Bu kitle için mobil, ara?t?rma ve sat?n alma kararlar? al?rken önemli bir kaynak. Y Jenerasyonunun %40’? 35 ya? üstü insanlar?n  en az 2 kat?ndan daha fazla olarak online al??veri? yap?yor.
Y jenerasyonu yeni ürünler hakk?nda bilgi edinmek için daha çok ya??tlar?na dan???yor. Di?er ya? gruplar?na oranla kendi geçmi? deneyimlerine daha az güveniyorlar. (Y jenerasyonunun %36’s? geçmi? deneyimlerine güveniyorken bu rakam 35 ya? üzerinde %43’e ç?k?yor.) Her 5 gençten 1’i di?erlerinin tavsiyelerine önem veriyor. Y jenerasyonu tavsiye almak için sosyal a?lar? 35 ya? üzerine oranla 2 kat fazla kullan?yor.

Youtube Onlar ?çin Bir E?lence Arac?

millenials4

Y Jenerasyonunun%20’si Youtube’da yer alan içeri?in Tv’ye oranla daha alakal? ve ilginç oldu?unu söylüyor. Y Jenerasyonu Youtube’u seviyor. 10 gençten 4’ü youtube’u günde en az 1 kez ziyaret ediyor. Peki youtube’a girme sebepleri neler? E?lence için, ö?renmek ve di?erleri ile ileti?ime geçebilmek için giriyorlar. Y jenerasyonunun %20’si Youtube’daki içeriklerin Tv’ye oranla daha alakal? ve ilgi çekici oldu?unu söylüyor ve %61’i içeri?e tam olarak odanland?klar?n? söylüyorlar. Youtube’un sosyal yap?s?n? seviyorlar. Yaln?zca görüntüledikleri veya yükledikleri videolar? arkada?lar?yla payla?makla kalm?yorlar ayn? zamanda ba?kalar? ile videolar? izliyorlar – 10 gençten 4’ü geçti?imiz hafta videolar? arkada?lar? veya aileleri ile beraber izlediklerini söylüyor.

Sosyal Medya Onlar ?çin Bir Sahne

millenials5

Y Ku?a??n?n % 50’si arkada?lar?n?n postlar?n? günlük olarak be?eniyor yada yorum at?yor.
Y ku?a??na sabah rutini soruldu?unda ilk yapt?klar? ?eyin sosyal medyay? kontrol etmek oldu?unu söylüyorlar. %50’si günde en az bir kez arkada?lar?n?n postlar?n? be?eniyor ya da yorum at?yorlar. Ayn? zamanda di?er ku?aklara oranla daha fazla kendileriyle postlar payla??yorlar – ?leti?i kurmak ve akranlar? taraf?ndan fark edilmekle ilgili bir ihtiyaçlar? var. E?er hayatlar?n? bir oyun olarak tan?mlarsak, sosyal medya mükemmel bir sahne ve senaryo ise onlar?n  postlar? ve yorumlar? olarak görebiliriz.

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.