X,Y ve Z Kuşaklarının Medya Alışkanlıkları

Kantar Millward Brown’un Adreaction çal??mas?, Gen Z’nin medya al??kanl?klar?n? ve mobil davran??lar?n? inceliyor ve di?er ku?aklar ile aras?ndaki farklara de?iniyor.

Ara?t?rmaya Türkiye’nin de içinde bulundu?u 39 ülke kat?ld? ve her ülkeden ortalama 600 ki?i ile görü?üldü. Görü?meler online anket yoluyla gerçekle?tirildi. Ara?t?rmaya kat?lan toplam ki?i say?s? ise 23,907 (Gen Z’de 16–19 ya? aral???ndan 7,087 ki?i, Gen Y’de  20–34 ya? aral???ndan 8,490 ki?i Gen X’de  35–49 ya? aral???ndan 8,330 ki?i)

Yaz?m?z?n bu k?sm?nda raporun Türkiye’deki X,Y, Z ku?aklar?n?n mobil davran??lar? ve medya al??kanl?klar? ele al?n?yor.

  • Gen X sosyal medya payla??mlar?na %41 ile en fazla dikkat eden jenerasyon iken arkas?ndan %37 ile Gen Z ve son olarak %30’luk oranla Gen Y geliyor.
  • Dijital platformlar üzerinden müzik dinlemek %42’lik oranla Gen Z’de daha yayg?nken, bunu %34 ile Gen X ve %25 ile Gen Y takip ediyor.
  • Selfie çekmeyi en fazla %42’lik oranla Gen Z seviyor, arkas?ndan %22 ile Gen Y ve %16 ile Gen X geliyor.
  • ??inin ki?ili?ini en fazla yans?tt???n? %31 ile Gen X söylüyor,  Gen Z ise bu oran %30 ve Gen Y ise %26’l?k orana sahip.

GENZ

Medya al??kanl?klar? ise ?u ?ekilde de?i?iyor:

  • Gen Y’de %80’lik oranla daha çok desktop kullan?m? öne ç?k?yor. (Desktop kullan?m?nda Gen X’in oran? %76 , Gen Z’nin oran? ise %63),
  • Mobil üzerinden internete girmek ise Gen Z’de %67’lik oranla daha yayg?n ( Gen X %62, Gen Y ise %60)
  • Televizyon izlemenin en yayg?n oldu?u jenerasyon %76 ile Gen X. (Gen Y’de bu oran 57 iken Gen Z de ise %42)

GENZ2

Kaynak: Kantar-Millward Brown- Adreaction 2017

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.