UXAlive Konferansında Öne Çıkanlar (Konuk Yazar)

UXAlive_LogoAvrupa ve Orta Do?u en büyük kullan?c? deneyimi konferans? UXAlive 13-14 May?s 2015’te ?stanbul’da gerçekle?ti. ‘Deneyim Her Yerde’ temas?n? ta??yan konferansa Uber, Facebook, Medium, NewYorkTimes ve Simple gibi sektörün öncü ?irketleri ba?ta olmak üzere, kullan?c? deneyimini etkili ?ekilde hayata geçiren bir çok ?irket kat?ld?. Etkinlikte öne ç?kan konular? Burcu Ar?kan (VivaKi Digital – Senior Supervisor) derledi:

 Yeni Çözümler Bulmak için Lokal ?çgörülerden Faydalanma

Facebook Ürün Müdürü  Elaine Brechin Montgomery lokalizasyonun öneminden bahsederken kullan?c? içgörülerini anlamak için s?k s?k seyahat ettiklerini ve yerinde incelemelerde bulunduklar?n? söyledi. Hindistan özelinde verdi?i örnekte, “missed call” davran???n?n nas?l Facebook’ta bir reklam modeline dönü?tü?ünü anlatt?. Hindistan’daki gözlemlerinde billboardlardan sokaklardaki ufak afi?lere kadar ilanlar “missed call” a yönlendirme ?eklindeydi. Ki?ilerin bir ürün hakk?nda bilgi almak istediklerinde ilandaki numaraya ça?r? atmalar? ve sonras?nda geri aranmalar? ?eklinde çal??an sistem, normal aramalara göre oldukça ucuz bir yöntemdi. Facebook, bu davran??a özel olarak Hindistan özelindeki reklamlar?na “missed call” butonu yerle?tirdi. Böylece, online olarak reklam? görenler içerikle ilgileniyorlarsa “missed call” butonuna bas?p markalardan geri dönü? ald?lar, butona t?klayanlara ünlü mesajlar? ile arama yap?lmas?, müzik içeriklerinin iletilmesi gibi opsiyonlar sunuldu.

Deneyimi Çe?itlendirme

Uber’de EMEA’dan sorumlu Genel Müdür Jambu Palaniappan yapt??? konu?mada Uber’in sadece bir özel araç servisi olmad???n? çok daha farkl? alanlara do?ru hizmetini geni?letti?ini belirtti. Buna örnek olarak verdi?i uygulamada, Uber app’te icecream butonuna t?klayanlar Ubericecream ile dondurma hizmeti alabilecekler. Uber, kar amac? gütmeyen bir kurulu? olan Goodwill ile yapt??? ortak çal??mada ise e?ya ba????nda bulunmak isteyen ki?ilerin k?yafetlerini teslim alarak ilgili noktalara iletip ba??? yapmay? kolayla?t?rmaktad?r.

 Bir Kez Daha “?eylerin ?nterneti” ve Gelinen Nokta

“?eylerin ?nterneti” kapsam?nda uzun süredir tüm etkinliklerde mutlaka de?inilen giyilebilir teknolojiler ve ev içi ak?ll? sistemler konular?na tabii ki UXAlive’da da yer verildi. Huge ?novasyon Direktörü Sophie Kleber’in dikkat çekti?i nokta, dijital teknolojilerin ileride görünmez olaca?? ve ekranlardan ç?k?p insan hayat?n?n tamamen içine girece?i oldu. Örnek olarak, çama??r makinesinin üzerine yerle?tirilen Amazon Tide Dash Button’u ile kullan?c?lar tek tu? ile biten deterjanlar?n?n sipari?ini verebiliyorlar. Bu ve benzeri örnekler ile kullan?c? interaksiyonunun minimum oldu?u, karar verme mekanizmas?n?n çok basit çal??t???, sezgisel davran??lara te?vik eden uygulamalara sunumda yer verildi. 2000’lerin ba??nda hayata geçirdi?i pilli.com.tr ile internetin Türkiye’de ivme kazand??? döneme katk?da bulunan Hasan Yalç?n, Nest gibi ak?ll? ev sistemlerinini hayatlar?m?zda yer ald??? örneklerden bahsederek bilgi ça??n?n sona erdi?ini, art?k alt yap? ça??n?n ba?lad???n? belirtti.

 Anl?k Kullan?c? Deneyimlerini Yakalama

Facebook Ürün Müdürü  Elaine Brechin Montgomery konu?mas?nda lokal ve anl?k kullan?c? deneyiminin önemini vurgulad?. Örnek olarak, Burberry gibi markalar?n moda ?ovlar?n? canl? olarak izleyen kullan?c?lar?n web üzerinden an?nda ürün sat?n almas?na olanak sa?layan Facebook uygulamalar?ndan bahsetti. Benzer bir çal??may? Topshop da gerçekle?tirmi?ti, detaylar icin a?a??daki video izlenebilir.

Markalar ?çin Popüler Dijital Tasar?m trendleri

Markalar?n web sitesinden, mobil uygulamalara dikkat etmeleri gereken görsel ve fonksiyonel tasar?m trendlerini Hasan Yalç?n flat design ( bu aralar mobil app’lerde gördü?ümüz pastel renklerin kullan?ld???, sade, düz, kolay anla??l?r basit tasar?mlar – ilk akl?m?za gelen Microsoft app tasar?mlar?), material design (Google’?n geli?tirdi?i tasar?m dili), minimalist ve responsive design (tüm cihazlarla uyumlu tasar?m) olarak özetledi.

Detayl? bilgi için Vivaki Digital Senior Supervisor – Burcu Ar?kan’a e-mail (burcu.arikan@vivakiturkey.com) veya telefonla (+90 212 315 9999) ula?abilirsiniz.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.