Ünlü Desteği ile ‘Marka’ Olmak

Vine ve Instagram fenomenleri yükseli?teyken, pazarlamac?lar h?zla geli?en dijital ça?da ünlü desteklerine olan yakla??mlar? üzerine tekrar dü?ünmeliler. Sadece en revaçta olan ünlü ile anla?mak art?k yetmiyor. Publicis Grubu ba?kan? Maurice Lévy ve dünyaca ünlü DJ David Guetta Cannes Festivali’nde “Marka Yaratmak: Ünlü Destekleri ile Özgünlük ve Etkileyicilik” adl? bir söyle?i yapt?lar. ??te söyle?iden birkaç püf nokta:

?nsanlarla kayna??n: Guetta markas?n? hayranlar?yla sosyalle?erek kurdu. Kendi deyimiyle onlarla ‘partileme’nin önemini vurgulad?. Markalar ünlüleri sahip olduklar? güvenilirliklerden ödünç alarak kullanamaz. Tüketici bir anla?man?n içten olup olmad???n? anlamakta çok h?zl?d?r. ?? kötü örnekler payla?maya gelince daha da h?zl?d?r.

?? birli?i anahtard?r: David Guetta, kendisinin anla?malar?nda markalar ile kar??l?kl? i? birli?i yakla??m?n? dile getirdi. Markalarla anla??rken bu ortakl??a sadece markan?n kendine sunabileceklerine bakarak de?il, kendisinin de markaya sunabileceklerini ölçüp tartarak karar verdi?ini söyledi. Ayn? zamanda markalara ünlülerin içgüdülerine önem vermelerini önerdi. Ba?ar? ve ba?ar?s?zl?k aras?ndaki fark? bunun yaratabilece?ini belirtti.

Ba?lant?y? sosyal medya sa?l?yor: Facebook’ta yakla??k 60 milyon hayran? olan ünlü DJ herhangi bir ünlü-marka ili?kisinde sosyal medyan?n tamamlay?c? bir parça olmak zorunda oldu?unu söyledi. Sosyal medyan?n, ünlüler ve hayranlar?n?n ileti?iminde en tercih edilen yol olma yolunda ilerledi?ini belirtti.

David Guetta için ünlü destekleri hayranlarla ayn? seviyede ve ba?lant? içerisinde olmakla alakal?. Bu seviye markalar?n da tam olarak bulunmas? gerekti?i yer.

Kaynak: Pippa Glucklich | Co-CEO, SMG UK

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.