Türklerin Yüzde 7’si Her Yıl Akıllı Telefon Değiştiriyor

Gümrük ve Ticaret Bakanl??? “Tüketici ?sraf?n Boyutlar?n?n ?ncelenmesi” ba?l?kl? bir ara?t?rma gerçekle?tirdi.  Türkiye’de ak?ll? telefon kullan?m?n?n yüzde 84’e ula?t???na dikkat çekilen ara?t?rmada, yüzde 14,7’lik kesimin standart cep telefonu sahibi oldu?u, telefonu olmayan kesimin ise yüzde 1,5’te kald??? ifade ediliyor.

Anadolu Ajans?’n?n yay?mlad??? habere göre, ak?ll? telefon sahiplerinin yüzde 7’si y?lda bir, yüzde 17’sinin iki y?lda bir ak?ll? telefonunu de?i?tiriyor.  Ara?t?rmada ayr?ca ortalama ak?ll? telefon de?i?im süresinin ise 3,2 y?lda bir olarak hesapland??? vurguland?.

Otomobil sahiplerinin yüzde 10’u 2-3 y?lda bir otomobil de?i?tiriyor

Ara?t?rmada Türkiye’nin yüzde 27’sinin otomobil sahibi oldu?una dikkat çekilerek, otomobil sahiplerinin yüzde 10’unun 2-3 y?lda bir otomobilini de?i?tirdi?i, ortalama de?i?im süresinin ise 6,2 y?lda bir olarak görüldü?ü ifade edildi.

Tasarruf yapma oran?n?n ise yüzde 14’te kald???na dikkat çekilen ara?t?rmada, kamuoyunun yüzde 56’s? gelir yetersizli?i nedeniyle yüzde 26’s?n?n ise borçlar? oldu?u için tasarruf yapamad??? bildirildi.

Ara?t?rmada, gazete, kitap, dergi için para harcamak, kamuoyunun yüzde 57’sinin için zorunlu ihtiyaç olarak alg?lan?rken taksiye binmek, abur cubur tüketmek, d??ar?da yemek yemek, tatile gitmek, kültür sanat konular?na para harcamak ihtiyaç d??? tüketim olarak görüldü?ü kaydedildi.

Tasarrufa yönelmek sa?l?kl? büyümenin gere?i

Gümrük ve Ticaret Bakan? Bülent Tüfenkci, konuya ili?kin yapt??? de?erlendirmede, Türkiye’nin büyüme hedefleri do?rultusunda tasarrufun sa?l?kl? büyümenin bir gere?i oldu?unu belirterek, tasarruf denilince sadece, finansal anlamda yap?lacak birikimin de?il, ayn? zamanda israf boyutundaki tüketimlere de ket vurulmas? gerekti?ini vurguland?.

Ara?t?rmadan da görüldü?ü üzere ak?ll? telefon konusunda önlenemez bir tüketim ç?lg?nl???n?n oldu?una i?aret eden Tüfenkci, “?htiyaçtan çok, art?k modeli göz önüne al?n?yor. Bu da beraberinde israf? getiriyor. Gelecek nesillerimiz için israftan uzak durmal?, sa?l?kl? büyümenin gere?ini yerine getirmeliyiz” ifadelerini kulland?.

Bakanl???n ara?t?rmas? 7 bölgeden 26 kent merkezinde, 18-69 ya? aras? bin 650 ki?i ile yüz yüze görü?ülerek gerçekle?tirildi.

 

Kaynak: Digitalage

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.