Türkiye’yi Anlama Kılavuzu (İnfografik)

IPSOS taraf?ndan iki senede bir yap?lan  Türkiye’yi Anlama K?lavuzu Ara?t?rma’s? 2012 verileri ile haz?rlanan bu infografikte Türkiye’nin kümeleri, Türk insan?n?n kültürel ve sosyal etkinlikleri, medya tüketimi ve hayata bak?? aç?lar? ele al?n?yor.

Türkiye’de 14 ya? üstü 15.953 ki?i ile görü?ülerek gerçekle?tirilen ara?t?rma raporunun tamam?nda ise fiziksel özellikler, hane yap?s?, ki?ilik, din, kad?n, çevre, siyaset, günlük ya?am, reklam, medya, teknoloji gibi birçok farkl? yönden Türkiye insan?n?n özellikleri, tutum ve davran??lar?n? mercek alt?na al?n?yor.

Buna göre Türkiye’de ya?ayan ki?ilerin ilk 3’e yerle?en yakla??mlar? inançl? olmak, do?aya kar?? duyarl? olmak ve geçmi?e özlem olarak s?ralan?yor.

Rapora göre Türkiye’de TV izlemenin (%84) adeta bir ba??ml?l?k oldu?u görülüyor. Kad?nlar?n en çok izledi?i program tipi yerli diziler iken, erkekler en çok haber programlar? izlediklerini belirtiyor. TV’de bir ?ey yok ise, önüme ç?kan her?eyi izlerim diyenlerin oranlar? ise SES gruplar? dü?tükçe art?? gösteriyor.

Günlük sosyal ve kültürel aktivitelerin zay?f oldu?u Türkiye’de ki?ilerin %46’s? spor veya fiziksel aktivite yapmad???n? belirtirken, %87’si hiç ki?isel geli?im kurslar?na kat?lmad???n? belirtiyor. Türkiye’de kitap okumayanlar?n oran? %45, müzik dinlemeyenlerin oran? %24, radyo dinlemeyenlerin oran? %29 ve gazete okumayanlar?n oran? %29 olarak ortaya ç?k?yor. Türkiye’de kad?nlar?n %9’su yemek pi?irmedi?ini belirtirken, bu oran erkeklerde %69 olarak göze çarp?yor.

Türkiye’deki erkeklerin %69’u kad?n?n çal??mak için e?inin iznini almas? gerekti?ini dü?ünürken, kad?nlar?n %57’si bu dü?ünceyi destekliyor. Erkeklerin %44’ü ya?am biçimleri hakk?nda ba?kalar?n?n ne dü?ündü?ünün olmad???n? belirtirken, kad?nlarda ise bu oran %33’e dü?üyor.

IPSOS

?lgili Haberler:

Çevre Kirlili?i Türk Tüketicisini Korkutuyor

Türk ?nsan?n?n Al??veri?e Kar?? Tutumlar? ve Al??kanl?klar?

Türk ?nsan?n?n Günlük Aktiviteleri

Türk Tüketicisinin Teknolojiye Bak??? ve ?nternet Kullan?m Al??kanl?klar?

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.