Türkiye’nin Mobil Yüzü

We Are Social ve Hootsuite’in ortak yay?nlad??? 2018 Dijital raporunda Türkiye’deki mobil kullan?m al??kanl?klar?na yer verildi. Rapora göre Türkiye nüfusunun %57’si mobil mesajla?ma kullan?yor, %56’s? mobilden video izliyor, %44’ü mobilden online oyun oynuyor, %40’i mobil bankac?l?k i?lemleri gerçekle?tiriyor ve %47’si mobil harita hizmetlerini kullan?yor.

mobile activities

Nüfusun %44’ü foto?raf ya da video çekmek için ak?ll? telefonlar?n? kullan?yor. %38’lik oran ise telefonlar?n?n alarm uygulamalar?ndan yararlan?yor. Haberlere bakmak (%25), hava durumunu kontrol etmek (%23), günlük hayatta gerçekle?tirilecek i?lerin listelerini olu?turmak (%9) gibi i?lemler de ak?ll? telefon sahiplerinin kulland??? fonksiyonlar olarak belirtiliyor.

smartphone life management activities

Aktif kullan?c? say?s? en çok olan mobil uygulamalarda birinci s?rada Whatsapp Messenger var. Whatsapp’? s?ras?yla Facebook, Instagram, Facebook Messenger, Twitter takip ediyor. Mobil uygulamalar?n indirilmesi s?ralamas?nda ise birinci s?rada yine Whatsapp Messenger var. Facebook Messenger, Instagram, Facebook ve Letgo da en çok indirilen di?er uygulamalar.

top app rankings

Kaynak: We Are Social

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.