Türkiye’nin Mobil Kullanıcı Profili

Deloitte taraf?ndan haz?rlanan ve Türkiye’de 18-50 ya? aral???nda 1005 kullan?c?ya uygulanan Global Mobil Kullan?c? Anketi’nin bu sene için ilgi çekici sonuçlar? var.

Anket, genel olarak; cihaz sahipli?i, cihaz kullan?m?, eri?im tercihleri ve teknoloji fark?ndal??? kategori ba?l?klar? alt?nda düzenlendi. Bu bölümler içinde yer alan analizlerin bir k?sm?, Türkiye sonuçlar?n? Avrupa ülkeleri ortalamalar? ile k?yaslayarak haz?rland?. Anket çal??mas? kapsam?nda kullan?lan Avrupa ortalamas? Almanya, Belçika, Birle?ik Krall?k, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, ?rlanda, ?spanya, ?sveç, ?talya, Lüksemburg, Norveç, ve Rusya’y? içeren toplam 13 ülkenin ortalama sonuçlar?n? yans?tt?.

Global Mobil Kullan?c? Anketi’nin Türkiye’ye dair sonuçlar? ana hatlar?yla ?u ?ekilde:

 • Mobil hizmetlerin kullan?m? her geçen y?l art?yor. Telefonlara gün içerisinde daha çok bak?lmakta ve her ya? grubunda ileti?im kanal? olarak WhatsApp gibi uygulamalar daha çok tercih ediliyor.
 • Türkiye’deki kullan?c?lar ak?ll? telefonlar?n? Avrupa’daki kullan?c?lara göre daha çok ma?azalardan almay? tercih ederken mevcut regülatif bariyerler sebebiyle internet üzerinden telefon al?mlar? Avrupa’ya göre dü?ük seviyede kal?yor.
 • Nesnelerin interneti (IoT) pazar?, kullan?c?lar?n ilgili ürünleri benimsemesi ile ?ekilleniyor. Ak?ll? nesnelerin evlerdeki varl??? artt?kça kurulum hizmeti için yeni pazarlar aç?labilece?i öngörülüyor.
 • Türkiye’deki kullan?c?lar, ak?ll? telefonlar?n? Avrupa’daki kullan?c?lara k?yasla daha s?k de?i?tiriyor. Sahip oldu?u telefonu son 18 ay içinde de?i?tirmi? oldu?unu belirtenlerin oran? yüzde 64. Gelecek 12 ay içinde telefonunu de?i?tirmeyi dü?ünenlerin oran? ise yüzde 56. Avrupa’da ise bu oranlar s?ras?yla yüzde 61 ve yüzde 36.
 • Türkiye’de 45 üstü ya? grubunun ak?ll? telefon penetrasyonu h?zla art?yor. Bu ya? grubu için sat?? kanallar?nda telefon seçme, kullan?m? ve ayarlar?n?n yap?lmas? için destek verilmesi büyük önem ta??yor.
 • Avrupa’daki kullan?c?lar bir günde ortalama 48 kere telefonuna bakarken Türkiye’deki kullan?c?lar günde telefonuna 78 kere yani her 13 dakikada bir bak?yor. Türkiye’deki kullan?c?lar?n yüzde 28’i uyan?r uyanmaz telefonuna bakmay? tercih ediyor.
 • Türkiye’de genç kullan?c?lar? memnun etmek zor. Ülkemizdeki kullan?c?lar?n ya? ve SES grubu dü?tükçe mobil operatörlerinin NPS’inin de dü?tü?ü gözlemleniyor. Ancak ortalamada Avrupal?lara k?yasla mobil operatörlerimizden daha memnun oldu?umuz görülüyor.
 • Türkiye’de kullan?c?lar bilgisayardan çok ak?ll? telefona sahipler. Ara?t?rmaya kat?lan 1005 ki?inin yüzde 92’si ak?ll? telefona eri?imi olduklar?n? belirtirken, onu yüzde 81 ile dizüstü bilgisayar, yüzde 63 ile tablet takip ediyor.
 • Türkiye’de ak?ll? telefon penetrasyonu 45 ya? ve üstü gruplarda di?er ya? gruplar?na göre daha h?zl? büyüyor.
 • Ak?ll? nesnelerin aktivitelere göre kullan?m?na bak?ld???nda, ülkemizde cep telefonunu en çok sosyal medyay? ve banka hesab?n? kontrol etmek için kulland???m?z görülüyor.
 • Ak?ll? cihaz kullan?m?nda tablet en son tercih edilenler aras?nda yer al?yor.
 • Türkiye’de mobil kullan?c?lar?n yüzde 66’s? telefonlar?n? gere?inden daha fazla kulland?klar?n? kabul ederken, yakla??k yar?s? da mobil telefon kullan?m sürelerini s?n?rlamaya çal??t???n? söylüyor.
 • Türkiye’deki kullan?c?lar telefonda konu?maktan çok anl?k mesajla?ma uygulamas? kullanmay? tercih ediyor.
 • Anl?k mesajla?ma uygulamalar? aras?nda en çok kulland???m?z, yüzde 90 oranla WhatsApp. Bu oran?n Avrupa’da sadece yüzde 49 olmas? dikkat çekiyor.
 • Globalde mobil ticaret ve ödeme arac? olarak ak?ll? telefonlar giderek daha fazla ön plana ç?karken, Türkiye’de ak?ll? telefonlar?n ödeme arac? olarak kullan?m? dü?ük kal?yor.
 • Mobil kullan?m kotalar? ço?u kullan?c?ya yetmiyor.
 • Mobil cihazlardan internete ba?lanmak için artan oranda mobil-a? kullan?yoruz, ancak yine de Wi-Fi hotspot yayg?nl???na önem veriyoruz.
 • Gençler için internet ba?lant? h?z? ve kapsama alan?, maliyet unsurlar?ndan daha önemli.
 • Ki?isel bilgilerimizin ?irketler taraf?ndan kullan?ld???n? biliyoruz, ancak yine de ço?umuz kullan?m ?artlar? ve ko?ullar?n? okumadan kabul ediyoruz.

Kaynak: Dijitalmaden

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.