Türkiye’nin Mobil Alışkanlıkları (İnfografik)

Starcom Mediavest Group Business Intelligence olarak haz?rlad???m?z Global Web Index verileri ile özel olarak haz?rlanan bu çal??mada; mobil cihazlar?n artan kullan?m? ile h?zlanan mobil yolculu?un, sat?n alma ve finans odakl? davran??lara yans?malar? ele al?n?yor.

Türkiye ?nternete Hangi Cihazlardan Giriyor?

Türkiye’deki aktif internet kullan?c?lar?n?n internete girerken kulland?klar? cihazlar soruldu?unda ilk s?rada %90 oran ile ki?isel bilgisayarlar?n geldi?i görülüyor. Ard?ndan ise ki?isel bilgisayarlara yak?n bir kullan?m oran?na sahip (%82) mobil telefonlar geliyor. ?nternete girmede kullan?lan mobil telefonlar?n yakla??k yar?s? kadar bir orana sahip oldu?u gözüken tabletler (%44) en çok kullan?lan ilk üç cihaz aras?nda yerini alm?? durumda.

?nternete Girmede En Çok Kullan?lan Cihazlar?n Evrimi

Güncel tablo bu ?ekildeyken, en çok kullan?lan bu 3 cihaz?n y?llara göre evrimine bak?ld???nda mobil telefon ve tabletin yükselen bir trende sahip oldu?u görülüyor.  2013 y?l?n?n Q1’inden ba?layan grafikte günümüze kadar gelen süreçte internete girmede mobil telefon kullan?m oran?n?n yakla??k olarak %50 oran?nda art?? gösterdi?i, tablet kullan?m?n?n ise iki kat?na ula?t??? öne ç?k?yor. Buna kar??l?k ki?isel bilgisayar kullan?m? küçük dü?ü?ler ya?ayarak azalan bir trend sergiliyor.

?kinci Ekran Kullan?m?nda Mobil Cihazlar?n Yükseli?i

Mobil cihazlar?n hayat?m?zdaki yeri yads?namaz bir gerçek. Peki ya TV izleme esnas?nda di?er cihazlara da ba?l? kalmak anlam?na gelen ikinci ekran kullan?m? incelendi?inde, mobil cihazlar?n kullan?m? nas?l de?i?iyor? 2013’ten ba?layan bu grafi?e bak?ld???nda  ikinci ekran olarak mobil telefon ve tablet kullan?m?n?n yükselen bir trende sahip oldu?u görülüyor. 2013 y?l? ba??nda TV izleme esnas?nda en çok kullan?lan cihaz laptoplar (%62) iken 2015 y?l? ba??nda laptoplar?n birincili?i mobil telefonlara kapt?rd??? görülüyor. Ayn? ?ekilde ikinci ekran kullan?m?nda gözden dü?mekte olan bir cihaz da pc’ler olarak görünüyor. Tablet kullan?m? ise 2013’ün ba??nda %17’lerde iken, 2015 y?l? ba??nda %28’e yükselmi? durumda.

Mobil Cihazlardan Ziyaret Edilen Siteler ve Uygulamalar

Bir önceki ay içinde mobil cihaz kullan??c?lar?n?n mobilden ziyaret ettikleri web siteleri ve uygulamalar spesifik olarak incelendi?inde listenin ba??nda arama, e?lence-sosyal ve al??veri? kategorilerinin yer ald??? görülüyor. Buna göre ilk s?rada yer alan Google’? aktif internet kullan?c?lar?n?n %70’i mobil cihazlar?ndan ziyaret etti?ini belirtmi? durumda. Ard?ndan ise Youtube ve sosyal a?lar geliyor. Ayr?ca e-ticaret siteleri de mobilden ziyaret edilen ilk on site aras?na girmi? durumda olarak gözüküyor.

Finans ve Al??veri? Odakl? Mobil Davran??lar

Türkiye’deki aktif internet kullan?c?s? ki?ilerin mobil cihazlardan gerçekle?tirdikleri finans ve al??veri? odakl? davran??lar?n?n ba??nda internet bankac?l??? kullanmak geliyor. Aktif internet kullan?c?lar?n?n yar?s? mobilden internet bankac?l??? kulland???n? belirtiyor. Ard?ndan ise %49’luk oran ile sat?n alma odakl? ürün ara?t?rmas? yapmak ve %41’lik oran ile online ürün sat?n almak geliyor. Sat?n al?m ve inceleme davran??lar? ba?? çekerken, mobil cihazlar? ki?isel olarak sat?? gerçektirme amaçl? kullanman?n son s?rada oldu?u görülüyor.

Mobilden Bankac?l?k Ve Finansal Servislerin Kullan?m? Art?yor

Mobilden gerçekle?tirilen davran??lar aras?nda ilk s?rada yer alan internet bankac?l??? göz önünde bulundurdu?umuzda, mobilden banka ve finansal servis kullan?m?n?n y?llara göre evrimine göz atmakta fayda var. Buna göre istikrarl? bir yükseli?e sahip oldu?u görülen mobilden banka ve finans hizmetleri kullan?m?, 2013 y?l? ba??nda %20’lerde seyrederken 2015 y?l? ba??nda %30’u a??yor.

 

Untitled Infographic (3)

*Global Web Index Ara?t?rmas?: Türkiye dahil 32 farkl? ülkede e? zamanl? olarak gerçekle?tirilen Global Web Index Ara?t?rmas?, her gün internete ba?lanan ve günde 1 saatten fazla vakit geçiren aktif internet kullan?c?s? 465.000’i a?k?n kat?l?mc?y? kaps?yor. Türkiye datalar? 16-64 ya? aras? aktif internet kullan?c?s? 9452 ki?iye yönelik gerçekle?tirilen online anket sonuçlar?na dayan?yor.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.