Türkiye’nin Dijital Profili

We Are Social ve Hootsuite’in birlikte haz?rlad??? raporda dünyada internet kullan?m istatistikleri yay?nland?. Türkiye’nin de içinde bulundu?u Western Asia raporu, ülkelerin dijital al??kanl?klar?n? inceliyor.

Türkiye’de dijital kullan?ma genel olarak bak?ld???nda, 81 milyonluk nüfusun yakla??k %67’si (54.3 milyon) internet kullan?c?s? olarak dikkat çekiyor. Raporda aktif sosyal medya kullan?c?lar? 51 milyon ki?i, mobil kullan?c?lar 59 milyon ki?i olarak görünürken, bu ki?ilerin de 44 milyonunun aktif mobil sosyal medya kullan?c?s? oldu?u belirtiliyor.digital in TR

Türkiye’de bir y?l içindeki dijital de?i?im istatistikleri ise ?u ?ekilde:

  • ?nternet kullan?c?lar? %13 (6 milyon) artarak 54.3 milyona eri?mi? durumda.
  • Aktif sosyal medya kullan?c?lar? % 6’l?k (3 milyon) bir art?? göstererek 51 milyona ula?t?.
  • Mobil kullan?c?lar %5 oran?nda (3 milyon) artarak 59 milyona ula?t?.
  • Mobilden sosyal medya kullan?m?nda ise %5’lik (2 milyon) bir art?? dikkat çekiyor.

annual digitalgrowth

Türkiye’de internet kullan?m? istatisiklerine göre, 54 milyon internet kullan?c?s?n?n 51 milyonu telefonundan internete ba?lan?yor. internet use

Rapora göre internet kullananlar?n %84’ü her gün eri?im sa?larken, haftada en az bir kere internet kullananlar %12, ayda en az bir kere internet kullananlar %2 olarak belirtiliyor. Freq of internet use

 

Kaynak: We Are Social

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.