Türkiye’nin Dijital Alışkanlıkları Nasıl Evriliyor? (İnfografik)

DataWise olarak Global Web Index* verileri ile haz?rlad???m?z bu çal??mada; Türkiye’deki aktif internet kullan?c?lar?n?n dijital dünyadaki evrimi ele al?n?yor. ?nternet kullan?c?lar?n?n, geride b?rakt???m?z 2016 y?l?ndaki online al??kanl?klar? bir önceki sene ile kar??la?t?rmal? olarak çe?itli yönlerden irdeleniyor ve önümüzdeki zaman dilimine ???k tutuluyor.

2015-2016 dönemlerinde Türkiye’deki aktif internet kullan?c?lar?n?n internet motivasyonlar?, cihaz kullan?m al??kanl?klar?, ikinci ekran davran??lar?, mobil uygulama kullan?m al??kanl?klar?, marka ke?if kaynaklar? ve markalardan beklentileri, online tüketicinin çe?itli mecralarda geçirdi?i zaman ve online dünya hakk?ndaki dü?ünceleri ele alan?yor.

?nternetin Fonksiyonel Amaçlar Do?rultusunda Kullan?m? Art?yor

2016 y?l?nda Türkiye’deki aktif internet kullan?c?lar?n?n internet kullan?m motivasyonlar?n?n ba??nda bir önceki y?llara da paralel olarak “ö?renme iste?i, gündemi yakalama ve online platformlarda çe?itli ara?t?rmalar yapma” geldi. Bir ba?ka deyi?le bizi dijital dünyaya çeken en büyük motivasyon yine bir?eylerin nas?l yap?laca??n? ve etraf?m?zda neler olup bitti?ini ö?renme iste?i oldu.

?nternet kullan?m motivasyonlar?m?zda en önemli etmenler 2015 y?l?na göre öncelik olarak de?i?mese de, 2016 y?l?nda önemli dalgalanmalar gösteren ve insan?n dijital dünyadaki evrimi hakk?nda önemli ipuçlar? veren noktalar da mevcut. Özellikle önceki seneye göre en çok art?? gösteren internet kullan?m motivasyonlar?n?n ba??nda “Kendini ifade etme” (%41), “?lham alma” (%57) ve “Ya?am?n? organize etme” (%37) motivasyonlar? geliyor. Bunun yan?nda “Birilerinin fikrini de?i?tirmek” ve “Hayat?m?zla ilgili payla??mlar yaparak tan?d?klar?m?z? gündemimizden haberdar etmek” ve “?nternette farkl? ki?iliklere bürünmek” gibi motivasyonlar ise önceki seneye göre önemli dü?ü?ler sergiliyor. Bu durum, insan?n do?as?ndan gelen merak, anla??lma ve kendi ifade etme güdülerinin dijital dünyada da vücut buldu?unun, internetin ya?am?m?z?n parças? olmaktan çok, ya?ant?m?z?n kendisi olmaya yolunda ilerledi?inin ve interneti daha i?levsel kullanmaya ba?lad???m?z?n bir göstergesi.

Mobilde ?leti?im ve Payla??m Odakl? iken PC ve Laptoplarda ??lerimizi Hallediyoruz

2015 ile kar??la?t?rmal? olarak cihaz sahipli?ine bakt???m?zda 2016 y?l?nda Türkiye’deki aktif internet kullan?c?lar?n?n ki?isel olarak en yo?un sahip oldu?u cihaz?n ak?ll? telefonlar oldu?unu görüyoruz. 90’l? y?llar?n ba??nda cebimize giren mobil telefonlara ise çoktan veda etmeye ba?lad?k. 2014’ten bu yana ak?ll? telefon olmayan mobil telefonlar?n sahipli?i aktif internet kullan?c?lar? baz?nda %50 azalm?? durumda. Ki?isel bilgisayar ve laptop sahipli?i yava? yava? azal?yor olsa da önemli penetrasyon oranlar?na sahipler.

Online hayat?m?zdaki tipik bir güne gözümüzü çevirdi?imizde ise mobil cihazlarda bir gün içerisinde en çok gerçekle?tirilen aktivitenin sosyal a? ziyaretleri oldu?unu, ki?isel bilgisayar/laptoplarda ise arama motoru kullan?m?n?n mobile göre biraz daha öne ç?kt???n? görüyoruz. Cihaz baz?nda en çok farkl?la?an davran??lara bakt???m?zda ise mobilin önderlik etti?i ileti?im ve sosyal a? davran??lar? d???nda kalan i?lev odakl?; web sitesi ziyaretlerinin, online al??veri? ve ürün ara?t?rmalar?n?n, bankac?l?k i?lemlerinin mobil cihazlardan gerçekle?tirilme oran?nda ciddi art??lar görürken, bu aktivitelerin hala pc/laptop cihazlardan daha yo?un ?ekilde gerçekle?tirildi?ini görüyoruz.

TV ile Etkile?ime Geçiyoruz

Her saniye bir uyarana ve içeri?e maruz kald???m?z hayat?m?zda, tüm anlar? yakalayabilmek ad?na geli?tirmi? oldu?umuz, TV izlerken bir yandan “ikinci ekran” ile dijital dünyaya ba?l? kalmam?z? sa?layan davran??lar?m?za araç olan mobil telefonlar yine listenin ilk s?ras?nda bulunuyor. 2015’e göre, 2016 y?l?nda ikinci ekran olarak mobil telefon kullan?m? %14 artm?? durumda. Di?er cihazlarda durum ise bu iki sene aras?nda stabil olarak seyretmekte.

?kinci ekran aktivitelerimizin ba??nda ise sosyal a?lar? kontrol etmek (%55), haber okumak (%41) ve sohbet etmek (%41) geliyor. Bu konudaki en önemli nokta ise TV programlar?na yap?lan canl? entegrasyonlar?n, tüketicinin dikkatini çekti?i ve TV’de gördükleri online içerikler ile ikinci ekran davran??? olarak etkile?ime geçme oranlar?n?n geçen seneye göre art?? göstermi? olmas?. Ayr?ca TV’de izlenen içerik ile ilgili yap?lan aramalar da geçen seneye göre artm?? durumda.

Mobil Uygulamalar? E?lenceden Ziyade Hayat Kolayla?t?r?c? Olarak Kullanmaya Ba?lad?k

Aktif internet kullan?c?lar?n?n, güncel olarak kulland??? uygulama çe?itlerine bak?ld???nda, 2015 y?l?na göre, önemli bir fark görülüyor. Listede sosyal a? uygulamalar? kullan?mlar? 2015 y?l?nda oldu?u gibi, 2016 y?l?nda da ba?? çekiyor olsa da, bu kategoride oransal olarak belirgin bir art?? söz konusu. Ayr?ca 2015 y?l?nda ilk 3’te bulunan oyun ve foto?raf uygulamalar? 2016’da listedeki yerini mesajla?ma ve harita uygulamalar?na b?rakm?? durumda. Tüm bunlar da interneti fonksiyonel olarak kullanmay? ke?fetti?imizin bir ba?ka göstergesi olarak öne ç?k?yor. Ayr?ca 2015’te %30 olan online al??veri?te mobil uygulama kullan?m? da 2016’da %40’a yükselmi? durumda.

Marka ile Etki?ime Geçme Yollar?, Ke?if Kaynaklar? ve Markan?n Tan?m?n? Yapma Motivasyonlar?

Aktif internet kullan?c?lar?n?n, online dünyada markalar ile etki?ime geçme yollar?nda nelerin de?i?ti?ine de de?inelim. Kullan?c?lar?n markalar ile ili?kili aksiyonlar?n?n ba??nda, markaya ait web sitesini ziyaret etmek (%63), marka taraf?ndan olu?turulan bir videoyu izlemek (%32) ve markadan gelen maili/newsletter’? okumak (%28) geliyor. Özellikle marka websitesi ziyaretlerinin geçen seneye göre %50 artt??? görülüyor. Fakat tüm bunlar?n yan?nda, kullan?c?lar?n genelinde online dünyada marka ile ili?kili olumlu-olumsuz ay?rt etmeksizin aksiyonlar?n ço?unda dü?ü? e?ilimi görülüyor.

2016 y?l?nda marka, ürün ve hizmet ke?finde en önemli etmen ise arama motorlar? (%48) olarak öne ç?k?yor. Ard?ndan ise TV’de görülen reklamlar (%46) geliyor. TV reklamlar?n?n etkisinin ise, marka  ke?finde geçen sene ortalamas?na göre %10’luk bir dü?ü? ya?ad??? görülüyor. Sosyal a?lardaki yorumlar ve incelemeler de bu konuda tüketiciyi en çok yönlendiren etmenlerden biri olarak yer al?yor. Bir önceki seneye göre vlog ve ünlü etkisinin de art?? gösterdi?i görülüyor.

Dijital dünyada, internet kullan?c?lar? için bir markan?n tan?t?m?n? yapma motivasyonlar? ise önceki seneye göre de?i?miyor. Yüksek kaliteli ürünler (%57) ve indirim, hediye gibi ödüller (%45) ilk s?rada yer alan motivasyonlar. Fakat geçen seneye göre önemi artan motivasyonlar da mevcut. Bu motivasyonlardaki art?? tüketicinin fikirlerinin ki?isel deneyimleri çerçevesinde de  ?ekillenmeye ba?lad???n? gösterir nitelikte. Özellikle mü?teri hizmetlerinden alm?? oldu?u hizmet kalitesi ve marka ile birebir ileti?ime geçebilme f?rsat? tüketicilerin bir markan?n tan?t?m?n? yapmak için önemsedi?i etkenler olarak de?er kazanmaya ba?l?yor.

Online Mecralarda Harcanan Zaman Art?yor

Türkiye’deki aktif internet kullan?c?lar?n?n mecralarda ve cihazlarda geçirdikleri süreleri 2015-2016 kar??la?t?rmal? olarak ele ald???m?zda, geleneksel mecralarda ve cihazlarda harcanan zamanlarda dü?ü?ler göze çarp?yor. Aktif internet kullan?c?lar?n?n en çok zaman geçirdi?i cihazlar pc/laptop/tablet olarak ilk s?rada yer al?yor olsa da, geçti?imiz seneye göre bu cihazlarda geçirilen toplam zamanda %7’lik bir dü?ü? söz konusu. Bunun yan?nda mobilin yükseli?i ve mobili en çok ileti?im odakl? kullanmam?za da paralel olarak, mobil cihazlarda ve sosyal a?larda geçirilen sürenin belirgin derecede artt??? gözlemleniyor. 2015 y?l?nda sosyal a?larda 2,8 saat geçirdi?ini beyan eden aktif internet kullan?c?lar? için bu rakam 2016 y?l?nda 3,2 saate yükseliyor.

Online Dünya Hakk?nda Neler Dü?ünüyoruz?

Online dünyada davran??lar?m?z bu yönde ?ekillenirken, online dünya hakk?ndaki dü?üncelerimiz davran??lar?m?z? destekler ?ekilde mi? Yoksa kendimizi online dünyan?n h?z?na fark?nda olmadan kapt?rm?? durumda m?y?z?

2015 y?l? ile kar??la?t?r?ld???nda, 2016 y?l?nda da internet, kullan?c?lar taraf?ndan bilgiye ihtiyaç duyuldu?u anda ba?vurulan ilk kaynak olarak tan?mlan?yor. Yine her iki internet kullan?c?s?ndan biri ise internet kullan?rken gizli kalmay? tercih etti?ini belirtiyor.

Bir ba?ka deyi?le, online dünya hakk?ndaki dü?üncelerimizde önceki seneye göre dramatik farkl?l?klar bulunmuyor. Hala ki?isel güvenli?imiz konusunda ve özel hayat?m?z?n gizlili?i konusunda endi?eliyiz, sosyal a?lar?n insanlar? yaln?zl??a sürükledi?ini ve dünyadan izole etti?ini dü?ünüyoruz fakat dijital dünyadan yine de kopmuyor, online dünyan?n s?n?rs?z seçenekler sunan bir okyanus oldu?unu dü?ünüyoruz.

*Global Web Index Ara?t?rmas?, her gün internete ba?lanan ve günde 1 saatten fazla vakit geçiren aktif internet kullan?c?s? 465.000’i a?k?n kat?l?mc?y? kaps?yor. Türkiye datalar? 16-64 ya? aras? aktif internet kullan?c?s? 9452 ki?iye yönelik gerçekle?tirilen online anket sonuçlar?na dayan?yor.

piktooooo

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.