Türkiye’deki Gençler Kendi İşinin Patronu Olmak İstiyor

GoDaddy’nin Global Giri?imcilik Anketi Türkiye’deki ö?rencilerin mezun olduktan sonra ba?kas? için çal??maktansa, kendi ?irketlerini kurmaya daha yatk?n oldu?unu gösteriyor.

Küçük i?letme odakl? teknoloji sa?lay?c?s? GoDaddy, Türkiye’nin kendi i?ini kurma döneminin e?i?inde oldu?unu gösteren Global Giri?imcilik Anketi’nin sonuçlar?n? aç?klad?. Ara?t?rma, 20’nci yüzy?l?n son nesli Y Ku?a??n?n ve II. Dünya Sava?? sonras? ku?a??n ba??ms?zl?k aray???n?n zamanlamas?n?n çok iyi oldu?unu gösteriyor. Çünkü ya??n?z kaç olursa olsun, yeni teknolojiler ba??ms?z giri?imleri tarihte hiç olmad??? kadar kolayla?t?r?yor.

Anket sonuçlar?n? de?erlendiren GoDaddy EMEA Bölgesi Ba?kan Yard?mc?s? Stefano Maruzzi, “Güncel KOSGEB verileri Türkiye’deki genç giri?imci say?s?n?n 2014’te yüzde 50 artt???n? gösteriyor. Bulgular?m?z da bunu destekler nitelikte. Genç nüfusu sayesinde Türkiye’de giri?imcilik yükselmeye devam ediyor; mezun olduktan sonra kendi i?ini kurmak isteyen ö?renci say?s? dünya ortalamas?n?n üzerinde. GoDaddy olarak, i?letmelerini internette görünür k?lmak ve markalar?n? dijital aç?dan geli?tirmek için gereken araçlar ile gelece?in ?irket sahipleri olan bu nesli desteklemek için Türkiye’de yat?r?m yapmaya devam edece?iz” dedi.

Türkiye’deki insanlar “statü” için kendi i?inin patronu olmak istiyor

GoDaddy’nin Global Giri?imcilik Anketi’nin sonuçlar?, i? hayat?n?n içinde olan kat?l?mc?lar?n yüzde 36’s?n?n uzun vadede küçük i?letme kurmak veya kendi i?inin sahibi olmak istedi?ini gösteriyor. Türkiye de bu global trende uyum sa?larken vatanda?lar?m?z genç ve h?rsl? nüfusun, kültürel normlar?n ve dijital varl??a dair artan fark?ndal???n etkisiyle daha güçlü bir giri?imcilik ruhu gösteriyor.

  • Esnek çal??ma saatleri mi? Statü mü?: Türkiye’deki kat?l?mc?lar?n yüzde 25’i kendi i?inin patronu olman?n getirdi?i statüden ho?lan?yor. Globalde ise bu oran yüzde 12. Kendi i?ini kurmak istemelerinin ikinci büyük faktörü de yüzde 24 oranla i?letme sahibi olman?n getirdi?i esnek çal??ma saatleri. Globalde yüzde 41 olan kat?l?mc? tercihinin neredeyse yar?s?. Bu da gösteriyor ki Türkiye’de iz b?rakmak önemliyken, esnek çal??ma saatleri statünün getirdi?i avantajlar?n sadece bir parças?.
  • Ö?renciler kendi i?ini kurmaya daha yatk?n: Türkiye’de her be? kat?l?mc?dan biri kendi i?ini kurmadan önce henüz ö?renci oldu?unu söylüyor. Globalde bu oran?n yüzde 12 oldu?una bak?l?rsa Türkiye’deki ö?renciler mezun olduktan sonra ba?kas? için çal??maktansa kendi i?ini kurmaya neredeyse iki kat daha yatk?n. Kendi i?inin patronu olmak isteyenler sadece ö?renciler de?il. Türkiye’deki kat?l?mc?lar?n yüzde 51’i kendi i?lerini kurmadan önce ba?kas? için çal??t???n? söylüyor; global ortalama ise yüzde 46.
  • Web siteleri ve sosyal medya en çok tercih edilen çevrim içi kanallar: ?a??rt?c? bir oranla Türkiye’deki kat?l?mc?lar?n yüzde 38’i mü?terilerinin çevrimiçi kanallar aras?ndan en fazla resmi web sitelerinden etkilendi?ini söylüyor. Globalde böyle dü?ünenler ise kat?l?mc?lar?n yaln?zca yüzde 26’s?. Yüzde 37 oranla sosyal medya da en çok tercih edilen kanallarda ikinci s?rada. Sonuçlar genel olarak yerel i?letmelerin web sitesi ile dijital varl?klar?n? olu?turarak ve bunu herkesin ne kadar önemli ve etkin oldu?unu bildi?i sosyal medya platformlar? ile destekleyerek rekabet avantaj? kazanabilece?ini gösteriyor.

Kaynak: Campaign

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.