Türkiye’deki Futbol Fanları ve Reklamlara Bakış Açıları (İnfografik)

Starcom Mediavest Group Business Intelligence olarak TGI (Target Group Index)* verileri ile haz?rlad???m?z bu çal??mada; Türkiye’deki futbol fanlar? olarak tabir etti?imiz  “herhangi bir futbol tak?m?n? destekleyen, futbol ile ilgili haberleri mecralardan takip eden ve futbol içerikleri için para ödeyen” ki?ilerden olu?an grubun demografik profili ç?kar?l?yor, medya tüketimleri inceleniyor ve reklamlara bak?? aç?lar? çe?itli mecralarda ele al?n?yor.

Tüketiciye ula?ma yolculu?unda çe?itli mecralarda ve ?ekillerde önümüze ç?kan reklamlar, bu yolda Türkiye’de en önemli ve öne ç?kan spor dal? olan futbolun fanlar? üzerinde nas?l etkili oluyor?

FUTBOL

Futbol Fanlar?n?n Demografik Profili

Türkiye’deki futbol fanlar?n?n demografik profili incelendi?inde, %99’unun erkek oldu?u ve yakla??k olarak %50’sinin 25-44 ya? grubunda bulundu?u görülüyor. Grubun yar?s?n?n ise e?itim durumu lise ve ilkokul aras?nda yer almakta, %29’u ise üniversite mezunu olarak görülüyor.

Ara?t?rman?n ilerleyen k?s?mlar?nda %99’unun erkek olarak görüldü?ü futbol fanlar?n?n, Türkiye ortalamas? ve Türkiye’deki erkekler ile anlaml? bir biçimde kar??la?t?r?labilir olmas? aç?s?nda, %1’lik kad?n kitlesi hedef kitle d???nda b?rak?l?yor.

Türkiyede futbol fanlar?

Futbol Fanlar? Sinema Al??kanl?klar? ?le Ayr???yor

Türkiye’de futbol fanlar?n?n çe?itli skalalarda medya tüketim al??kanl?klar? incelendi?inde grubun %85’inin Türkiye profiline paralel olarak günde en az 1 saat TV izledikleri ortaya ç?k?yor. Futbol fanlar?n?n neredeyse hepsinin erkek olarak ortaya ç?kt??? bu çal??mada, %1’lik kad?n grubunu hariç tutarak fanlar? tüm erkekler ile kar??la?t?rd???m?zda, futbol fanlar?n?n tüm erkeklere k?yasla daha çok TV tükettikleri görülüyor. Futbol fanlar?n? tüm Türkiye’den ve tüm erkeklerden en çok ayr??t?ran ve öne ç?karan mecra ise sinema olarak görülüyor. Tüm Türkiye’nin ayda en az bir kez sinemaya gitme oran? %8 iken erkeklerde bu oran %9’a, futbol fanlar?nda ise %29’a ç?karak aç?k ara fark yarat?yor. Tüm mecralarda ortalama üstü tüketim sergileyen futbol fanlar?n?n dergi okuma al??kanl?klar? da farkl?la?an di?er bir tüketim kanal? olarak görülüyor.

medya tüketimi

Futbol Fanlar? ?çin TV Reklamlar? Sohbet Konusu

Çe?itli mecralardaki reklamlar hakk?nda dü?ünceleri incelenen Futbol fanlar?n?n belirtilen cümleciklere herhangi bir  düzeyde (kesinlikle kat?l?yorum ve kat?l?yorum) kat?lma oranlar? ele al?n?yor. Buna göre futbol fanlar?n?n TV reklamlar?n? tüm erkeklere göre daha ilginç buldu?u ve reklamlar?n sohbetlerine içerik sa?lad??? sonucu ortaya ç?k?yor. TV reklamlar?na tüm erkeklere göre genel olarak daha olumlu yakla?an futbol fanlar?n?n %33’ü TV reklamlar?n? en az programlar kadar sevdi?ini belirtiyor. Bu oran tüm erkeklerin ortalamas?nda ise %26’da kal?yor.

TV reklamlar? hakk?ndaki dü?ünceler

 

Söz konusu radyo reklamlar? oldu?unda futbol fanlar?n?n tüm erkeklere göre alg?lar?n?n daha aç?k oldu?u ve radyo reklamlar?n? fark ettikleri görülüyor.

Radyo Gazete ve Dergi Rakamlar?

Kitlelerin sponsorluk hakk?ndaki görü?leri de?erlendirildi?inde futbol fanlar?n?n sponsorluklar hakk?nda tüm erkeklere göre a??rl?kl? olarak pozitif görü?lere sahip oldu?u görülüyor. Futbol fanlar? için sponsorluk sahibi markalar tercih sebebi olarak görülüyor, ayr?ca fanlar?n büyük ço?unlu?u (%45) sponsorlu?un markalara prestij sa?lad???n? dü?ünürken, bu oran tüm erkeklerin ortalamas?nda %35’te kal?yor.

Futbol Fanlar? ?çin Sponsorluk Bir Prestij Göstergesi

Sponsorluk Hakk?nda Görü?ler

Fanlar?n internet ile etkile?imlerine bak?ld???nda, TV reklamlar?ndan yola ç?karak internette arama yapma e?iliminin futbol fanlar?nda tüm erkeklere göre daha yo?un oldu?u görülüyor. Ayr?ca futbol fanlar? online ortamda yaz?lan yorum ve görü?lerden etkilenmeye daha yatk?n olarak ortaya ç?k?yorlar.

internet ile etkile?imleri

*TGI Ara?t?rmas?, Türkiye’de 20 bin ve üzeri yerle?im birimlerinde ya?ayan 15 ya? üzeri ve 15.000 farkl? kat?l?mc? ile her y?l gerçekle?tiriliyor. Yakla??k 41 milyon ki?iyi temsil ediyor ve demografik profil, ürün-hizmet kullan?m?, mecra tüketimi ve ya?am biçimleri hakk?nda veriler sunuyor.

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.