Türkiye’de Futbol Fanları (İnfografik)

Starcom Mediavest Group Business Intelligence olarak TGI (Target Group Index)* verileri ile haz?rlad???m?z bu çal??mada; Türkiye’deki futbol fanlar? olarak tabir etti?imiz  “herhangi bir futbol tak?m?n? destekleyen, futbol ile ilgili haberleri mecralardan takip eden ve futbol içerikleri için para ödeyen” ki?ilerden olu?an grubun demografik profili ç?kar?l?yor, medya tüketimleri inceleniyor ve reklamlara bak?? aç?lar? çe?itli mecralarda ele al?n?yor.

Tüketiciye ula?ma yolculu?unda çe?itli mecralarda ve ?ekillerde önümüze ç?kan reklamlar, bu yolda Türkiye’de en önemli ve öne ç?kan spor dal? olan futbolun fanlar? üzerinde nas?l etkili oluyor? Bu konu ile ilgili haz?rlam?? oldu?umuz infografi?i a?a??da bulabilirsiniz.

?çeri?in devam? için:

Türkiye’deki Futbol Fanlar? ve Reklamlara Bak?? Aç?lar?

football fans2 (2)

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.