Türkiye’de ve Dünyada e-Kitap Satın Alım Oranları

*Global Web Index ara?t?rmas? 2014 Q1-Q3 verilerine göre haz?rlanan bu grafikte, geçti?imiz ay internet üzerinden al??veri? yapan aktif internet kullan?c?lar?n?n e-kitap sat?n alma oranlar? Top 15 ülke aras?nda s?ralan?yor. Ayr?ca bu ülkelerdeki aktif internet kullan?c?lar?ndan e-book sat?n almay? dü?ünenlerin oranlar?na da yer veriliyor.

Türkiye GWI taraf?ndan ölçülen 32 ülke aras?ndan %23’lük oran ile 10. s?rada yer al?rken, Türkiye’deki aktif internet kullan?c?lar?n?n %32’si e-kitap almay? dü?ündüklerini belirtiyor. E-kitap sat?n alan ülkelerin ba??nda ise %37’lik oran ile Vietnam, Çin ve Hindistan geliyor.

Ayr?nt?l? bilgi için a?a??daki grafi?i inceleyebilirsiniz.

ebook23

*Global Web Index:Global Web Index: Türkiye dahil 32 farkl? ülkede e? zamanl? olarak gerçekle?tirilen Global Web Index Ara?t?rmas?, her gün internete ba?lanan ve günde 1 saatten fazla vakit geçiren aktif internet kullan?c?s? 465.000’i a?k?n kat?l?mc?y? kaps?yor. Türkiye datalar? 16-64 ya? aras? aktif internet kullan?c?s? 8690 ki?iye yönelik gerçekle?tirilen online anket sonuçlar?na dayan?yor.

?lgili Haberler:

Türkiye’de 2017 Y?l?nda e-Kitap Pazar?n?n 8 Milyar Dolara Ula?mas? Bekleniyor

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.