Türkiye’de Ve Dünya’da Dijital Reklamcılığa Eğilim Artıyor

RTB House, 40 ülkeden toplad??? verilerin analizlerini payla?arak sosyal medya ve klasik web sitelerinde verilen reklamlar?n sonuçlar?n? duyurdu. Sosyal medyada ortaya ç?kan inan?lmaz kullan?c? yo?unlu?u ve reklamlara t?klama oran?na (CTR) ra?men, klasik web sitelerindeki reklamlara t?klayarak i?lem gerçekle?tirenlerin oran? (CR) daha yüksek sonuç vermeye devam ediyor. ?ki kanal? bir arada kullananlar ise daha iyi sonuç elde ediyor.

RTB House’un yapt??? analizlere göre, görüntüleme ba??na reklama t?klayan kullan?c? oran? (CTR) sosyal medyada çok daha seyrediyor. 40 ülkeden elde edilen verilere göre, sosyal medyada ortalama CTR yüzde 1,52 olarak gerçekle?irken, bu oran klasik web sitelerinde yüzde 0,80’de kal?yor. Sosyal medyadaki yüksek t?klama oran?n en çarp?c? fark?n görüldü?ü ülkelerin ba??nda Türkiye geliyor. Türkiye’de sosyal medyadaki reklamlar, klasik web sitelerine k?yasla yüzde 110 daha fazla t?klan?yor. Buna ra?men, reklama t?klad?ktan sonra gitti?i sitede aksiyon alan kullan?c?lar?n oran? (CR) sosyal medyadan gelenlere k?yasla yüzde 42 daha fazla. Türkiye’de bu fark yüzde 88’e kadar ç?k?yor.

Ortaya ç?kan sonuçlar? yorumlayan RTB House Türkiye Ülke Müdürü Okay Tu?, “Ayn? anda hem sosyal hem de klasik display reklam kullan?m? tek ba??na kullan?mlara göre daha iyi sonuç veriyor. Özellikle Türkiye’de di?er ülkelere k?yasla sosyal medyadaki t?klamalar?n daha fazla oldu?u görülüyor. Bununla birlikte klasik web sitelerindeki reklamlardan gelen kullan?c?lar?n daha fazla al??veri?e meyilli oldu?unu gözlemliyoruz” dedi. Tu?, tek bir reklam kampanyas? dahilinde sosyal medya ve klasik web sitesinin birlikte kullan?m?n?n hem görünürlü?ü hem de elde edilen dönü?ümü art?rd???n? aktard?.

?ncelemeleri, yorumlar? ya da sosyal medyada markalar? görmek kullan?c?lar?n sat?n alma davran??lar?na do?rudan etki edebiliyor. Bu nedenle art?k sosyal medya sat?n alma yolculu?unun önemli bir parças? haline geldi. Zenith Optimedia’n?n öngörülerine göre, 2019 y?l?na gelindi?inde dünya çap?ndaki tüm online reklam harcamalar?n?n yüzde 20’i sosyal medyaya ayr?larak 50 milyar dolara ula?acak.

IAB taraf?ndan aç?klanan Türkiye’deki 2016 y?l? dijital reklam yat?r?mlar?, geçen y?la göre yüzde 13,7 oran?nda artarak 1.872,4 milyon liraya ula?t?. Programatik harcamalar? ise 2015 y?l?nda 78,5 milyon lirayken, yakla??k 11 kat art?? göstererek 2016 y?l?nda 993,8 milyon liray? buldu. Dünya çap?nda ise eMarketer’?n öngörülerine göre, 2017 y?l?nda dijital reklam harcamalar? 223,74 milyar dolara ula?arak toplam harcamalar?n yüzde 38,3’üne ula?acak ve 2020 y?l?na gelinceye kadar çift haneli büyümeye devam edecek.

1493792771_RTB_House_power_display_TR

Kaynak: SosyalMedyaPort

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.