Türkiye’de Ünlü Takipçilerinin Profili (İnfografik)

Starcom Mediavest Group Business Intelligence olarak Global Web Index verileri ile özel olarak haz?rlad???m?z bu çal??mada; Türkiye’de ünlü takipçileri olarak adland?rd???m?z, ünlüleri ve haklar?nda ç?kan haberleri online ortamda takip eden, bu konularla ilgili payla??mlarda bulunan, fikir beyan eden ve influencer profil sergileyen ki?iler inceleniyor. Bu çerçeve içerisinde bulunan ki?ilerin demografik profili ç?kar?l?yor, ilgi alanlar?, online dünya hakk?ndaki görü?leri ve marka ke?if kaynaklar? ele al?n?yor. Ayr?ca çal??mada online medya tüketim sürelerine de yer veriliyor

Türkiye’nin Ünlü Takipçileri Profilinde Kad?nlar A??l?kl? Olarak Yer Al?yor

Türkiye’deki aktif internet kullan?c?s? Ünlü Takipçilerinin demografik profili incelendi?inde kad?nlar?n erkeklere göre daha yo?un oldu?u görülüyor. Bu profildeki kad?nlar?n oran? %58 iken, erkeklerin oran? %42 olarak ortaya ç?k?yor. Ya? da??l?m?na bak?ld???nda ise en yüksek paya sahip grup 25-34 ya? aral??? olarak beliriyor.

?lgi Alanlar?n?n Ba??nda Film ve Sinema Geliyor

Türkiye bulunan aktif internet kullan?c?s? ünlü takipçilerinin ilgi alanlar?n?n ba??nda %86’l?k oranla ‘film ve sinema’ geliyor. Tüm Türkiye ortalamas?nda aktif internet kullan?c?lar?n?n ba?l?ca ilgi alan? bilim ve teknoloji olarak ortaya ç?karken, bu kategori ünlü takipçileri için 4. s?rada yer al?yor. Türkiye’nin ve Ünlü Takipçileri grubunun ilgi alanlar?na giren top 10 kategori içerisinde ikinci s?rada iki grup için de ortak olarak internet ve web siteleri bulunuyor. Ünlüleri ve haberlerini takip etmek Türkiye için çok tercih edilen bir ilgi alan? de?ilken, Ünlü Takipçilerinin bu alanda Türkiye ortalamas?n?n 4 kat? orana sahip oldu?u görülüyor. Ünlü Takipçilerinin ilgi alan? içerisinde yer alan ‘Reality showlar, moda ve güzellik, güzellik ürünleri’ Türkiye ortalamas?n?n en çok üzerine ç?kan di?er kategoriler olarak s?ralan?yor. Ünlü Takipçilerinin Türkiye ortalamas?n? ikiye katlad??? bu kategoriler, ünlüler dünyas? ile bu kategoriler aras?nda do?al ba?lant?n?n göstergesi say?labilecek nitelikte.

Ünlü Takipçileri Mobilde Günde Ortalama 3,6 Saat Geçiriyor

Türkiye’deki aktif internet kullan?c?s? Ünlü Takipçileri ile Türkiye’nin online’da geçirdi?i ortalama süreler k?yasland???nda, Ünlü Takipçilerinin bu platformlarda daha çok vakit geçirdi?i görülüyor. Mobil cihazlarda Ünlü Takipçilerinin geçirdi?i süre 3,6 saat iken, bu süre Türkiye ortalamas? için 3 saatte kal?yor. PC/Laptop ve Tablet cihazlar?nda geçirilen ortalama sürelere bak?ld???nda iki grubun birbirine yak?n oldu?u ortaya ç?k?yor. Spesifik olarak online aktivitelere e?ildi?imizde, sosyal a?larda geçirilen sürelerde Ünlü Takipçilerinin olu?turdu?u fark göze çarp?yor. Ünlü Takipçileri sosyal a?larda günde ortalama 3,4 saat geçirdi?ini beyan ederken, bu süre Türkiye ortalamas?nda 2,8 saatte kal?yor. Online TV, radyo ve bas?nda da Ünlü Takipçilerinin Türkiye ortalamas?ndan daha fazla vakit geçirdi?i öne ç?k?yor.

Ünlü Takipçileri Reklam?n? Gördükleri Ürünleri Almaya Daha Yatk?n

Ünlü Takipçilerinin ve Türkiye’nin marka, ürün ve hizmetler hakk?nda belirtilen dü?üncelere “kesinlikle kat?lma” oranlar?na göre s?ralanan bu grafikte, en çok farkl?la?an dü?ünceler ele al?n?yor. Buna göre en büyük fark ‘Reklam?n? gördü?üm ürünleri almaya yatk?n?m.’ cümlesinde ortaya ç?k?yor. Ünlü Takipçilerinin, Türkiye ortalamas?na göre daha yo?un bir ?ekilde reklam?n? gördükleri ürünleri almaya daha yatk?n olduklar? görülüyor. Marka bilincine sahip olduklar?n? belirttikleri nokta ise en çok farkl?la?t?klar? di?er nokta olarak ortaya ç?k?yor.

grafik

Marka Ke?if Kaynaklar?nda En Çok Farkl?la?t?klar? Nokta: Vloglar

?ki grubun da marka ke?if kaynaklar? incelendi?inde ilk 5 kayna??n ortak oldu?u görülse de, her mecrada Ünlü Takipçilerinin oranlar?n?n daha yüksek oldu?u göze çarp?yor. Ünlü Takipçileri ve Türkiye ortalamas? için ilk iki s?rada yer alan kaynaklar ayn? iken (Tv/radyo reklamlar?, arama motorlar?) Ünlü Takipçileri için üçüncü s?rada sosyal a?lardaki tavsiye ve yorumlar geliyor. Türkiye ortalamas?na göre ise üçüncü s?rada yer alan ke?if kayna?? onlineda yer alan reklamlar olarak ortaya ç?k?yor. Ke?if kaynaklar?nda iki grubun en çok farkl?la?t??? noktalar ise vloglar, ünlü etkisi ve f?rsat siteleri olarak s?ralan?yor. Ünlü Takipçilerinin bu kaynaklar? Türkiye ortalamas?na göre daha yo?un kulland??? görülüyor.

*Global Web Index: Türkiye dahil 32 farkl? ülkede e? zamanl? olarak gerçekle?tirilen Global Web Index Ara?t?rmas?, her gün internete ba?lanan ve günde 1 saatten fazla vakit geçiren aktif internet kullan?c?s? 465.000’i a?k?n kat?l?mc?y? kaps?yor. Türkiye datalar? 16-64 ya? aras? aktif internet kullan?c?s? 5400 ki?iye yönelik gerçekle?tirilen online anket sonuçlar?na dayan?yor.

Ünlü Takipçileri

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.