Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Dijital Yaşamı

Starcom MediaVest Group Business Intelligence olarak haz?rlad????z bu çal??mada; Türkiye’deki aktif internet kullan?c?s? olan üniversite ö?rencileri, sosyal medyada sergiledikleri davran??lar baz al?narak olu?turulan çe?itli gruplarda inceleniyor. (Ayn? ki?iler davran??lar?na göre birden fazla grup içerisinde bulunuyor olabilir.)

Eylül ay? medyac?lar için “yeni yay?n dönemi” ve “back to school”un habercisi demek. Bu durumda, her 4 internet kullan?c?s?ndan 1’inin 18-24 ya? aral???nda bulundu?u (Gemius 2016 Haziran sonuçlar?) yani internette genç nüfusun hüküm sürdü?ü Türkiye’deki gençlerin dijital tutumlar? da büyük önem arz eden bir konu haline geliyor.

Global Web Index Ara?t?rmas?, her gün internete ba?lanan ve günde 1 saatten fazla vakit geçiren aktif internet kullan?c?s? 465.000’i a?k?n kat?l?mc?y? kaps?yor. Türkiye datalar? 16-64 ya? aras? aktif internet kullan?c?s? 9452 ki?iye yönelik gerçekle?tirilen online anket sonuçlar?na dayan?yor.

Türkiye’deki Üniversite Ö?rencileri Sosyal Medyada E?lence Odakl? Vakit Geçiriyor

Türkiye’deki aktif internet kullan?c?s? üniversite ö?rencilerinin sosyal a?larda sergiledikleri davran??lar incelendi?inde ortaya ç?kan profillerde, ö?rencilerin sosyal a?lar? aç?k ara farkla e?lendirici içerikler için kulland?klar? görülüyor. E?lence merakl?lar? olarak tabir etti?imiz bu grup sosyal a?lar? e?lence içeriklerine ula?mak için kullanan ve en az bir ünlüyü bu a?lardan takip eden ö?rencilerden olu?uyor. Ö?rencilerin %80’inden fazlas? e?lence amaçl? sosyal a?larda bulundu?unu belirtiyor.

Üniversite ö?rencileri için sosyal medya kendilerini özgürce ifade etmek, hayatlar?n? sergilemek ve benliklerini ön plana ç?karmak için de önemli bir platform haline gelmi? durumda. Ki?isel payla??mc?lar olarak adland?rd???m?z bu grupta da yakla??k her 10 ö?renciden 7’si sosyal medyada hayatlar?nda olup bitenleri gerek yaz?l? gerek ise foto?raflar arac?l???yla payla??yor ve fikirlerini bu platformdan di?er insanlara aç?yorlar.

Ö?rencilerin yo?un olarak gerçekle?tirdi?i bir di?er aktivitenin ise ikinci ekran davran??? olarak sosyal a?lar? kullanmak oldu?u ortaya ç?k?yor. Her 10 ö?renciden  7’si TV izleme esnas?nda bir arkada?? ile sosyal a?lar üzerinden mesajla?t???n? belirtiyor.

Dura?an sosyaller olarak tabir etti?imiz bir grup da mevcut. Bu grubun sosyal a?larda yer almas?n?n en önemli sebepleri arkada?lar?n?n da bu platformlarda bulunuyor olmas? ve bo? zamanlar?n? de?erlendirmek olarak görülüyor.

Sosyal a?lar üniversite ö?rencilerinin hayat?nda gündemden haberdar olmak konusunda önemli bir yer kapl?yor. Her 2 ö?renciden 1’i geçti?imiz ay içerisinde çe?itli sosyal platformlar arac?l???yla haber içeriklerine eri?ti?ini belirtiyor.

Üniversite ö?rencilerinin marka ile etkile?imleri di?er aksiyonlar?na göre oldukça dü?ük kal?yor. Ö?rencilerin sadece %13’ü, bir önceki ay içerisinde sat?n almay? dü?ündükleri markalar?n sosyal a?lar?ndan herhangi bir soru sormu?, bir markan?n sayfas?n? veya postlar?n? be?enmi? oldu?unu belirtiyor.

Tabloda yer alan ilginç bir nokta tüm ö?rencilerin neredeyse hepsinin en az bir sosyal a?da hesaplar?n?n bulunuyor olmas?.

dijital01

 

Üniversite ö?rencilerinin sosyal medyada günlük geçirdi?i vakit ortalama olarak 3,7 saati buluyor. ?kinci ekran davran??lar?n?n ba??nda gelen sosyal a?larda zaman geçirme ve arkada?larla sohbet etme davran??lar?n? ise en çok mobil telefonlar?ndan (%85) gerçekle?tiriyorlar. En çok e?lence arayan üniversite ö?rencilerinin, e?lence odakl? içeriklere bütçe ay?rmad??? görülüyor. %59’u, bir önceki ay içerisinde dijital e?lence içeriklerine herhangi bir para ödemedi?ini belirtiyor.

Markalardan Beklentilerde Yenilik ve E?lenceli ?çerik Ön Planda Yer Al?yor

Ö?rencilerin sosyal a?larda marka ile etkile?im oranlar? di?er davran??lar?na oranla dü?ük olsa da, markadan beklentileri yüksek. Ö?renciler markalardan öncelikle yenilik ard?nda da e?lenceli içerik bekliyor. Markan?n do?a dostu ürünler üretmesi de ö?renciler için önem arz ediyor. Kendileri ile ilgili payla??mlar?n sosyal a? davran??lar?nda ba?? çekti?ini belirtti?imiz üniversite ö?rencileri, kendilerine verdikleri de?eri markalardan da görmeyi bekliyor ve kendilerini de?erli hissetmek istiyor.

dijital

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.