Türkiye’de Sosyal Ağlar Üzerinden Alışveriş Yapma Potansiyeli Olan Kişiler

Publicis One A&I (Analytics&Insight) birimi DataWise olarak Campaign Türkiye Dergisi için GWI 2017 Q1 verileri ile özel olarak haz?rlad???mz bu çal??mada; sosyal medyan?n online ticaret ile kesi?ti?i noktada kendini gösteren “potansiyel sosyal al??veri?çiler” ele al?n?yor. Bu kitle; sosyal medyay? öncelikli olarak ürün ara?t?rmalar? yapmak için kullanan, ürünler ve hizmetler hakk?nda daha fazla bilgi almak için sosyal a?lar? ve bloglar? daha çok tercih eden ve sosyal medyada gördükleri “sat?n al” butonunun onlar? sat?n almaya motive edece?ini belirten ki?ilerden olu?uyor. Ara?t?rmada, bu grubun demografik profili ç?kar?l?yor, Türkiye ortalamas?na göre en çok farkl?la?t?klar? dijital içerik sat?n al?mlar? ve marka beklentileri inceleniyor. Ayr?ca grubun online gizlilik, reklamlar ve reklam bloklama hakk?ndaki görü?lerine de de?iniliyor.

Potansiyel Sosyal Al??veri?çilerin Ço?unlu?u Y Ku?a??

Aktif internet kullan?c?lar?ndan olu?an grubun, online popülasyon içindeki pay? %27 olarak görülüyor. Yani yakla??k her 4 aktif internet kullan?c?s?ndan 1’i kendini ayn? zamanda Potansiyel Sosyal Al??veri?çi olarak tan?ml?yor. Grubun demografik profili incelendi?inde erkek a??rl???n?n daha fazla oldu?u görülüyor olsa da bu durum, erkeklerin online popülasyon içerisindeki a??rl???n?n fazla olmas?ndan kaynaklan?yor. Indekse bak?ld???nda ise kad?nlar?n (110) bu grup içindeki oran?n Türkiye ortalamas?n?n üzerinde bulundu?u ortaya ç?k?yor. %60’?n? 16-34 ya? aras?ndaki Y ku?a??n?n olu?turdu?u grup, genç bir profil sergiliyor.

Dijital ?çerik Sat?n Al?mlar?

Grubun sat?n ald???n? belirtti?i dijital içeriklere bak?ld???nda, Türkiye’nin online popülasyon ortalamas?na göre, çok daha yüksek oranla e?lence odakl? içeriklere para verdikleri görülüyor. En çok farkl?la?an içerikler film, online dergi üyelikleri ve yaz?l?m paketleri olarak öne ç?k?yor.

Sosyal Al??veri?çi De?erli Hissetmek ?stiyor

Potansiyel sosyal al??veri?çilerin markalardan beklentileri Türkiye ortalamas? ile kar??la?t?r?l?yor. Buna göre Sosyal al??veri?çiler, TR ortalamas?na göre bir markan?n kendini de?erli hissetirmesine, hayat?n? kolayla?t?rmas?na ve çevre dostu olmas?na daha çok önem veriyor. Ayr?ca yenilikçi marka ve markan?n ki?isel imaja sa?lad??? pozitif katk? da di?er öne ç?kan beklentiler aras?nda yer al?yor.

Dijtal Dünya ve Reklamlar

Sosyal dünyada potansiyel birer al??veri?çi profili sergileyen bu ki?ilerin dijital dünya hakk?ndaki dü?üncelerini sorgulad???m?zda ise güven konusunda endi?e ya?ad?klar?n? görüyoruz. Her zaman ula??labilir olmak, ki?isel gizlilik ihlalleri gibi konular sosyal al??veri?çileri endi?elendiren konular olarak öne ç?k?yor.

Potansiyel Sosyal Al??veri?çilerin %30’u yani yakla??k her 3 ki?iden 1’i, reklam?n? gördü?ü ürünleri sat?n almaya yatk?n oldu?unu belirtirken, her 4 sosyal al??veri?çiden 1’i de geçti?imiz ay içerisinde reklam bloklama arac? kulland???n? belirtiyor. Bu gruba reklamlar? bloklamalar?n?n ana nedenleri soruldu?unda ise ilk s?rada çok fazla rahats?z edici ve ilgi alanlar? d???nda kalan reklamlar oldu?unu belirtiyorlar. Ard?ndan reklamlar?n ekranda çok fazla alan kaplamas?, internette genel olarak çok fazla reklam bulunuyor olmas? geliyor. Grubun Türkiye ortalamas?ndan en çok farkl?la?t??? noktalar ise batarya ömrünü artt?rmak, sayfalar?n yüklenme sürelerini h?zland?rmak, videolar?n öncesinde reklamlara maruz kalmadan direkt videoya geçebilmek gibi daha çok fonksiyonel sebepler olarak ortaya ç?k?yor.

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.