Türkiye’de Sağlıklı Beslenmeye Özen Gösterenler

Starcom Mediavest Group Business Intelligence olarak TGI verileri ile özel olarak haz?rlad???m?z bu çal??mada; Türkiye’deki ki?iler, beslenme ve sa?l?k konular?na verdikleri öneme göre hedef kitle olarak inceleniyor. Buna göre yediklerinin kalorisine her zaman dikkat eden, yiyecek ve içeceklerin light/diyet tiplerini seçen, yiyeceklerin ambalaj?nda yer alan besin de?erlerini kontrol eden, sa?l?kl? beslendi?ini belirten ve do?al besinlere daha çok para ödemeye haz?r oldu?unu bildiren ki?ilerden olu?an “sa?l?kl? beslenenler” grubu ele al?n?yor. Bu grubun demografik profili, spor al??kanl?klar?, sa?l?kl? beslenme ile ilgili dü?ünceleri, uygulad?klar? zay?flama yöntemleri ele al?n?yor. Ayr?ca sa?l?k içerikli medya tüketimleri de gazete,dergi,radyo ve TV özelinde irdeleniyor.

Sa?l?kl? Beslendi?ini Belirten Ki?iler Kad?n A??rl?kl?

Türkiye’de sa?l?kl? ya?amaya, beslenmesine ve spora özen gösteren ki?ilerin demografik profili incelendi?inde %55’inin kad?n, %45’nin erkek oldu?u görülüyor. Kad?n a??rl?kl? olan bu profildeki kad?nlar indeksleri ile Türkiye ortalamas?ndan da farkl?la??yorlar. Sa?l?kl? beslenen ki?ilerin neredeyse yar?s? 15-34 ya? aral???nda bulunuyor. Bunun yan?nda ki?ilerin yakla??k olarak çeyre?inin 55 ya? üzeri ki?ilerden olu?mas? da oldukça dikkat çekiyor.

demografik

Sa?l?kl? Beslenen Her 4 Ki?iden 1’i Spor Yapt???n? Belirtiyor

Ki?ilerin %23’ü herhangi bir spor salonuna/sa?l?k klübüne gitti?ini ve ya bir ?ekilde spor yapt???n? belirtiyor. Ki?ilerin Gym’e gitme oran? ise %6,2 olarak ortaya ç?k?yor. Sa?l?k klüpleri ise ki?iler aras?nda çok yayg?n olmayan yerler olarak görülüyor. Bu ki?ilerin spor yapma s?kl?klar? incelendi?inde %14’nün haftada en az bir defa spor yapt??? görülüyor.

s?kl?k

Sa?l?kl? Beslenenlerin Çeyre?i Zay?flamaya Çal???yor

Sa?l?kl? beslenenler grubumuzun %26’s? ayn? zamanda zay?flamaya çal??t???n? belirtiyor. Bu ki?ilerin zay?flamak için ise uygulad??? çe?itli yöntemler var. Zay?flamak isteyen bireyler ço?unlukla kendi diyetlerini kendileri belirlediklerini belirtiyor. Egzersiz yapmak da ki?iler aras?ndaki popüler zay?flama yöntemlerinden biri olarak ortaya ç?k?yor.. Fakat bu konuda profesyonel bir destek almak çok tercih edilen yöntemler olarak görülmüyor.

zay?flama yöntemleri

Sa?l?k Konular? Yaz?l? Bas?nda “Gazete”den Takip Ediliyor

Ki?ilerin gazete ve dergi tüketimlerinde sa?l?k konular?na gösterdikleri ilgi incelendi?inde %44’nün gazetedeki sa?l?k konular?na ilgili oldu?u görülüyor. Dergiler de sa?l?k konusu gazetelerde oldu?u kadar ilgi çekmiyor.

gazete dergi

Sa?l?k programlar? TV’de tercih edilen Top 5 program tipi içerisinde yer al?yor

Sa?l?kl? beslenen ki?ilerin TV’de özellikle izledikleri program çe?itleri içinde “sa?l?k” programlar? %38’lik oran ile en çok tercih edilen 5 program tipi aras?nda yer al?yor. Bu durum sa?l???na özen gösterenler için TV’nin de önemli bir mecra oldu?unu kan?tlar nitelikte. Tüm Türkiye ortalamas?na bak?ld???nda, sa?l?k programlar? listeye ancak 10. s?rada girebiliyor.

top 5

Özellikle dinlenen radyo programlar?nda sa?l?k programlar? yine ilk 5 program çe?idi aras?nda yer al?yor. Bu tür programlar sa?l???na özen gösterenler ve tüm Türkiye için 4. s?rada ortak olarak bulunsa da, sa?l???na özen gösteren ki?iler taraf?ndan daha yo?un olarak tercih ediliyor.

radyo

Sa?l???na özen gösteren ki?ilerin sa?l?kl? ya?am ve beslenme ile ilgili cümleciklere kat?l?m durumlar?na bak?ld???nda, tüm Türkiye ortalamas?ndan oldukça farkl?la?t?klar? görülüyor. Özellikle içme sular?n?n sa?l?kl? olmas? ki?iler için büyük önem arz ediyor. Geçmi?e göre daha sa?l?kl? beslendi?ini belirten ki?ilerin gençlik kayg?lar? da bulunuyor.

 

KAYNAK: TGI Ara?t?rmas?, Türkiye’de her y?l 20 bin ve üzeri yerle?im birimlerinden ya?ayan 15 ya? üzeri 15.000 farkl? kat?l?mc? ile gerçekle?tirilerek yakla??k 41 milyon ki?iyi temsil ediyor ve demografik profil, ürün-hizmet kullan?m?, mecra tüketimi ve ya?am biçimleri hakk?nda veriler sunuyor.

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.