Türkiye’de Sadık ve Yenilikçi Tüketicilerin Reklamlara Bakış Açıları

Vivaki Business Intelligence taraf?ndan *TGI verileri ile özel olarak haz?rlanan bu çal??mada; Türkiye’deki ki?iler marka sadakatlari ve yeni markalara aç?k olma durumlar?na göre ‘Sad?k Marka Kullan?c?lar?’ ve ‘Yeniliklere Aç?k Marka Kullan?c?lar?’ olmak üzere iki farkl? hedef kitlede inceleniyor. Bu kitlelerin demografik profilleri ç?kar?l?yor, mecra baz?nda reklamlara bak?? aç?lar? ele al?n?yor.

Teknolojinin ‘her türlü bilgiyi’ ki?iler için çok daha kolay ula??labilir k?ld??? yads?namaz bir gerçek. Bu ?artlar alt?nda, tüketiciye ula?ma yolunda çe?itli mecralarda boy göstererek tüketicinin kalbini fethetmeye çal??an reklamlar, bu yolda tüketiciyi ne kadar etkileyebiliyor?

Sad?klar ve Yenilikçiler Kimler?

Türkiye’deki ki?iler markalar hakk?ndaki tutumlar?na göre ‘Sad?k Olanlar’ ve ‘Yeniliklere Aç?k Olanlar’ ?eklinde ayr??t?r?l?yor. Buna göre ‘Sad?klar’ grubunda ‘be?endi?i markay? kolay kolay de?i?tirmeyece?ini belirtenler ve farkl? markalar denemeye aç?k olmayanlar’ bulunuyor. Yenilikçiler grubu ise ‘farkl? markalar? denemekten ho?lananlar ve yeni bir marka gördükleri zaman sat?n alan’ ki?ilerden olu?uyor. Yenilikçiler, Sad?klara göre daha genç ve sosyoekonomik aç?dan daha yüksek bir profil çiziyor. 

demografik

TV reklamlar? ‘Yenilikçiler’ için Sohbet Konusu

Kitlelerin TV reklamlar? hakk?ndaki dü?ünceleri üzerinde durdurdu?umuzda, Yenilikçilerin TV reklamlar?n? Sad?klara göre daha fazla be?endikleri ve ilginç bulduklar? ortaya ç?k?yor. Yenilikçilerin %56’s? reklamlar?n kendileri için konu?acak konu sa?lad???n? belirtirken, Sad?klar?n yar?s?ndan fazlas? bu konuda aksini dü?ünüyor. Yenilikçiler her ne kadar reklamlar?n varl???na s?cak yakla??yor olsa da a??rl?kl? bir bölümü (%59’u) reklamlar?n tüketiciyi yan?ltt???n? dü?ünüyor. Sad?klar?n bu konuda Yenilikçiler ile hem fikir oldu?u görülüyor.

Yenilikçilerin Kula?? Radyo Reklamlar?nda

Bu iki hedef kitlenin gazete ve dergi reklamlar?na kar?? tutumlar?; dikkatlerini çekmedi?i görü?ü etraf?nda yo?unla??yor. Radyo reklamlar? söz konusu oldu?unda ise Sad?klar ve Yenilikçiler net bir çizgi ile ayr?l?yor. Sad?klar?n %15’i radyo reklamlar?n?n genelde dikkatlerini çekti?ini belirtirken, bu rakam yeni marka ke?iflerine aç?k olan kullan?c?lar?n her daim tetikte oldu?unu gösterir nitelikte bir seviyeye ula??yor. Yenilikçilerin neredeyse yar?s? radyodaki reklamlar?n dikkatlerini çekti?ini belirtiyor.

TV Reklamlar? Yenilikçileri Ara?t?rmaya Sevkediyor

Yenilikçilerin %40’? TV reklamlar?nda gördükleri ürünleri internette arad?klar?n? belirtirken, Sad?klar?n ise %24’ünün bu aktiviteye kat?ld??? ortaya ç?k?yor. Bilgiye eri?mede ve bilgiyi payla?mada en önemli platformlardan biri haline gelen internette yaz?lm?? yorum ve de?erlendirmelerin, Yenilikçilerin (%51) fikirlerini etkiledi?i dikkat çekiyor.

Sponsorluk Yapan Firma Ürünleri Yenilikçiler ?çin Tercih Sebebi

Organizasyonlar?n sponsorluklar? iki grup taraf?ndan da pek farkedilmeyen bir platform olarak ortaya ç?k?yor. Fakat Yenilikçilerin %52’si sponsorluklar? farkettikleri zaman, sponsor firmalar?n ürünlerini tercih etti?ini belirtiyor. Sad?klar kültür/spor faaliyetlerine sponsor olman?n firmalara prestij katt???n? dü?ünüyor (%47) olsa da, sponsor firmalar?n ürünlerini sat?n almay? tercih etti?ini belirtenlerin oran? %21 olarak ortaya ç?k?yor.

Sad?klar? Reklam ve Ünlü Ki?i Kullan?m? ile Etkilemek Oldukça Zor

Reklam gösterimleri ve reklamlarda ünlü kullan?mlar? Sad?klar ve Yenilikçiler üzerinde farkl? etkiler yarat?yor. Yenilikçilerin %52’si reklam?n? gördü?ü için bir ürünü almak istedi?i belirtirken, Sad?klarda bu oran %17’ye dü?üyor. Reklamlarda ünlü kullan?m? da Sad?klar? etkileme konusunda oldukça etkisiz kal?yor.

Reklam Dedi?in E?lenceli Olmal?

Yenilikçilerin %60’? reklamlar?n gereksiz tüketime yol açt???n? dü?ünürken, bu oran Sad?klarda %41 olarak ortaya ç?k?yor. Reklamlar?n e?lendirici olmas? konusunda ise Yenilikçilerin ve Sad?klar?n hem fikir oldu?u görülüyor.

ekim markalar

*TGI (Target Group Index) Ara?t?rmas?: TGI Ara?t?rmas?, Türkiye’de her y?l 20 bin ve üzeri yerle?im birimlerinden ya?ayan 15 ya? üzeri 15.000 farkl? kat?l?mc? ile gerçekle?tirilerek yakla??k 41 milyon ki?iyi temsil ediyor ve demografik profil, ürün-hizmet kullan?m?, mecra tüketimi ve ya?am biçimleri hakk?nda veriler sunuyor.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.