Türkiye’de Reklamlara Tıklayanlar ve Reklamları Engelleyenler

Starcom Mediavest Group Business Intelligence olarak Global Web Index* verileri ile haz?rlad???m?z bu çal??mada; Türkiye’deki aktif internet kullan?c?lar? dijital reklamlara olan tutumlar? baz al?narak “Reklamlar? Engelleyenler” ve “Reklamlara T?klayanlar” olmak üzere iki hedef kitlede inceleniyor. Reklamlar? engelleyenler bir önceki ay içinde ziyaret ettikleri web sitelerindeki reklamlar? görmemek için herhangi bir reklam engelleme program? kullanan ki?ilerden olu?urken, reklamlara t?klayanlar ise bir önceki ay içinde ziyaret ettikleri web sitelerinde bulunan reklamlar? t?klad???n? bildiren ki?ilerden olu?uyor. Ara?t?rmada bu gruplar?n demografik profili ç?kar?l?yor, internete girmede tercih ettikleri cihazlar s?ralan?yor, sosyal medya davran??lar? baz al?narak sosyal segmentasyonlar? ortaya koyuluyor. Ayr?ca bu iki grubun mobil uygulama kullan?mlar? da irdeleniyor.

Reklamlara T?klayan Kad?nlar, Reklamlar? Bloklayan Kad?nlardan Daha Fazla

Online platformlardaki reklamlar? görmemek için reklam engelleyici program kullanan “Reklamlar? Engelleyenler” ile online platformlardaki reklamlara t?klad???n? bildiren “Reklamlara T?klayanlar” hedef kitlelerinin demografik profilleri incelendi?inde iki hedef kitlede de erkeklerin yo?un oldu?u ortaya ç?karken, bu fark reklamlar? bloklayan erkeklerde (%6) kendini daha belirgin bir ?ekilde gösteriyor. Reklamlara t?klayan kad?nlar ise reklam bloklayan kad?nlara göre ço?unluk sergiliyor.

Kitlelerin ya? gruplar?nda da belirgin farklar görmek mümkün. Özellikle reklam bloklayanlar genç bir profil sergiliyor ve bu grubun yar?s?ndan fazlas? (%60) 16-34 ya? aras?nda bulunuyor. Reklamlar? t?klayanlar inceledi?inde ise yo?unlu?un 34 ya? ve üzerinde topland??? görülüyor.

reklam1

Mobil Telefonlar ?nternete Girmede En Önemli Cihazlar Olarak ?lk S?rada Yer Al?yor

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar hedef kitlelerin internete girmede en çok kulland??? cihazlar kategorisinde ortak olarak ilk s?rada yer al?yor. Ard?ndan ise her iki grup için de mobil telefonlar ve tabletler gelmekte. Kitlelere internete girmede kulland?klar? cihazlar?n önem s?ras? soruldu?unda ise kullan?mda ba?? çeken laptop ve PC’ler önem derecesinde yerini mobil telefonlara b?rak?yor. Söz konusu internete girmek oldu?unda en çok mobil telefonlar?na önem verdi?ini belirten reklamlara t?klayanlar?n, reklam engelleyenlere göre daha yo?un oldu?u görülüyor. Reklamlar? bloklayanlar ise internete girmede masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara verdikleri önemde reklamlar? t?klayanlara göre ço?unluk gösteriyor.

reklam2

Sosyal Medya Segmentasyonunda Payla??mc? Profil Sergileniyor

Kitlelerin sosyal medya üzerindeki davran??lar? baz al?narak olu?turulan sosyal medya segmentasyon kategorilerine bak?ld???nda, iki grubun da sosyal a?larda en çok payla??mc? profil ile yer ald??? ortaya ç?k?yor. Reklamlar? engelleyenlerin, reklamlara t?klayanlara göre yarat?c? profil alt?nda daha yo?un oldu?u görünürken, reklamlara t?klayanlar?n ise sosyal faaliyetlere reklamlar? engelleyenlere istinaden daha çok kat?ld??? fark ediliyor.

reklam3

Kullan?lan Uygulama Çe?itlerinde En Çok Farkl?la?an Nokta: Anl?k Mesajla?ma

Hedef kitlelerin bir önceki ay kulland?klar? mobil uygulama kategorilerinde ilk 3 s?rada ortak olarak sosyal a?lar, resim ve oyunlar?n geldi?i görülüyor. Buna istinaden hedef kitlelerin mobil uygulama konusunda en çok farkl?la?t?klar? kategoriler incelendi?inde ilk s?rada anl?k mesajla?ma uygulamalar? geliyor. Reklamlara t?klayanlar?n reklamlar? engelleyenlere göre anl?k mesajla?ma uygulamas? kullan?m? çok daha yüksek. Haber ve al??veri? uygulamalar? da gruplar?n en çok farkl?la?t?klar? di?er uygulama kategorileri olarak s?ralan?yor.

reklam4

Spesifik Uygulama Kullan?m?nda En Çok Farkl?la?an Mecra: YouTube

Hedef kitlelerin spesifik uygulama kullan?mlar? incelendi?inde bir önceki ba?l?kta ele ald???m?z kategori s?ralamas?na paralel olarak ilk s?rada Facebook, Whatsapp ve Twitter ortak bulunuyor. Reklamlara t?klayanlar en çok YouTube uygulamas? kullan?m?nda reklam? bloklayanlardan ayr???p öne ç?k?yor. Uygulama kullan?m oranlar? genel olarak reklama t?klayanlara göre daha dü?ük seyreden reklam bloklayanlar?n ise SnapChat ile farkl?la?mas? dikkat çekiyor.

reklam5

 

*Global Web Index: Türkiye dahil 32 farkl? ülkede e? zamanl? olarak gerçekle?tirilen Global Web Index Ara?t?rmas?, her gün internete ba?lanan ve günde 1 saatten fazla vakit geçiren aktif internet kullan?c?s? 725.000’i a?k?n kat?l?mc?y? kaps?yor. Türkiye datalar? 16-64 ya? aras? aktif internet kullan?c?s? 12.600 ki?iye yönelik gerçekle?tirilen online anket sonuçlar?na dayan?yor.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.