Türkiye’de Reklam Yatırımlarının Yıllara Göre Değişimi

Vivaki Business Intelligence olarak haz?rlad???m?z ‘Türkiye’de Medya Tüketim Trendleri’ raporumuzdan derledi?imiz bu çal??mada; Türkiye’de cihaz sahipli?i ve medya kullan?m?n?n yan?nda, reklam yat?r?mlar?n?n mecra baz?nda ve y?llara göre nas?l de?i?im gösterdi?i ele al?n?yor.

2013 y?l?n?n getirdikleri aras?nda belki de en önemli ve dikkat çekici olan?, cep telefonu sahibi ki?i say?s?n?n TV izleyici say?s?n? geride b?rakmas? oldu. TGI Ara?t?rmas? verilerine göre Türkiye’deki 15 ya? üstü bireylerin %84’ü günde en az bir saat TV izlediklerini belirtirken, cep telefonu sahipli?i oran? ise önceki y?la k?yasla %4 oran?nda artarak %85’e ula?t?. TV içeriklerinde ise platformlar aras? geçi?ler söz konusu; her ne kadar televizyon izleme oran? y?llar içinde dü?ü? sergilese de, internetin ve mobil cihazlar?n yayg?nla?mas?, online videolara olan talep ve uydu cihaz sahipli?indeki art??, TV’de yay?nlanan içeriklerin eri?imini hala üst düzeyde tutuyor.

?nternet kullan?c? profilinde de geçi?ler söz konusu; 2012 y?l?nda internet kullan?c?lar?n?n yaln?zca %11’i 45 ya? üstü bireylerden olu?uyorken, 2013 y?l?nda bu oran %14’e yükselmi? durumda. Ayn? durum sosyal medya ve mobil internet için de geçerli; 2013 y?l? 45 ya? üstü kullan?c?lar?n yeni medyada kendilerini daha çok gösterdikleri bir y?l oldu.

Reklam yat?r?mlar?nda ise TV egemenli?inin sürmesi ile birlikte internetin yükseli?i de devam ediyor. Geride b?rakt???m?z y?llarda reklam yat?r?mlar?nda dü?ü? ya?ayan herhangi bir mecra olmasa da, reklam paylar?nda internet, özellikle gazeteden ve radyodan pay alm?? durumda.

Raporun tamam?na Campaign Türkiye Dergisi Ocak say?s?ndan ula?abilirsiniz.

Reklam Yat?r?mlar?nda Aslan Pay? TV’nin, ?nternetin ise Yükseli?i Sürecek.

Reklamc?lar Derne?i verilerine göre reklam yat?r?mlar?nda TV’nin egemenli?i sürüyor. Türkiye’de eri?imi en yüksek mecra olan ve son 10 y?ld?r toplam reklam yat?r?mlar?n?n yar?s?ndan fazlas?n? olu?turan TV’nin önümüzdeki y?llarda da hakimiyeti sürecek. Gerek kullan?m oran? olarak gerekse reklam yat?r?mlar?nda son y?llar?n en çok art?? gösteren mecras? olan internetin ise reklam yat?r?mlar?nda özellikle gazeteden ve radyodan pay ald??? görülüyor. 2013 y?l? ilk 6 ay verilerine göre Türkiye’deki toplam reklam yat?r?mlar?n?n %9’unu olu?turan internetin (arama motoru reklamc?l??? hariç), ZenithOptimedia taraf?ndan yay?nlanan Reklam Harcamas? Tahmin Raporu’na göre ise art???n? sürdürerek 2016 y?l?nda %14 seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

REKLAM HARCAMALARI TÜRK?YE

ZenithOptimedia’n?n Tahminleri Hakk?nda

ZenithOptimedia’n?n Reklam Harcamas? Tahminleri Raporu, Türkiye dahil olmak üzere 79 ülke için mecralara göre reklam harcamalar? öngörülerini içermektedir. 1987?den beri sürekli olarak yay?nlanmaktad?r ve dünyan?n her yerinden ajanslar, medya ?irketi sahipleri, bankalar, analistler, dan??manlar, akademisyenler ve hükümetler taraf?ndan kullan?lmaktad?r.

?lgili Haberler:

Türkiye’de Medya Tüketimi ?ekil De?i?tiriyor

Sosyal A?larda ?kinci Bahar

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.