Türkiye’de Online Alışveriş Davranışları

Türkiye’de online ve offline al??veri? davran??lar?n?n sorguland??? GfK FUTUREBUY SHOPPER Ara?t?rmas?’n?n 2015 kar??la?t?rmal? raporu ç?kt?. Ara?t?rmada genel al??veri? davran??lar?n?n yan? s?ra 16 kategori baz?nda, al??veri?te ve sat?n almada tercih edilen kanallar, al??veri?te en etkili temas noktalar?, tercih edilen ödeme sistemleri, fiyat kar??la?t?rma, yorum okuma ve benzeri online aktiviteler de sorguland?. Ara?t?rma online veri toplama tekni?i kullan?larak 18 ya? ve üstü, orta ve üzeri sosyo ekonomik statüye mensup 1.000 al??veri?çiden bilgi al?narak gerçekle?tirildi.

 Ara?t?rman?n bulgular?na göre, son 6 ayda online en fazla sat?n alma i?lemi yap?lan kategorilerin  ba??nda giyim (%49) geliyor. Daha sonra online sat?n alman?n en fazla yap?ld??? kategoriler ise s?ras?yla finansal hizmetler (%48), tüketici elektroni?i (%44) ve küçük ev e?yalar? (%44) kategorileridir. Sadece internet üzerinden, son 6 ayda en az sat?n al?nan kategori ise paketlenmi? yiyecek & içecek (%16)  ürünleridir.

Online Al??veri? Davran??lar?
Online al??veri?in avantajlar? sorguland???nda 2015’te ara?t?rmaya kat?lanlar?n %55’i neredeyse ihtiyaçlar? olan ürünlerin ve hizmetlerin tümü için internetten al??veri? yapabilece?ini belirtirken 2016’da bu oran %65’e yükseldi.

Kat?l?mc?lara bir y?l öncesine göre hangi online al??veri? aktivitelerini daha çok yapt?klar? soruldu?unda, internetten ürün ara?t?r?yorum diyenlerin oran?n?n %56 oldu?u görülüyor. Kat?l?mc?lar?n %45’i ise 1 y?l öncesine göre daha fazla interneti kullanarak ürün sat?n ald?klar?n? belirtiyor.

Mobil ödeme
Al??veri?çilerin %15’i ayda 4 kez veya daha fazla mobil ödeme yap?yor. Al??veri?çilerin yar?dan fazlas? (%58) ise ayda 1 kere ve daha az mobil ödeme yapt???n? belirtiyor

Türkiye’deki al??veri?çiler mobil i?lem yapabilme olanaklar?n?n artmas?n? sab?rs?zl?kla bekliyorlar. ?ki ki?iden biri “Gittikçe daha fazla ödemeyi mobil cihazlar?m arac?l???yla yapabilmeyi sab?rs?zl?kla bekliyorum.” diyor. Bölgeler baz?nda incelendi?inde, Avrupa’daki al??veri?çilerin yaln?zca %21’i mobil ödeme yapabilme olanaklar?n?n artmas?n? isterken, bu oran?n en yüksek oldu?u bölgenin ise %65 ile Latin Amerika oldu?u görülüyor. Asya Pasifik’te de bu oran %51’dir.

Kaynak: GfK TEMAX Türkiye

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.