Türkiye’de Mobilden Video İzleme Oranı %85 Arttı

Ericsson ConsumerLab TV & Medya Raporu, mobilden video izlemede ciddi büyüme oldu?unu gösteriyor. Dünyada mobil cihazlar üzerinden TV ve video izleme oran? son alt? y?lda yüzde 85 artt?. Türkiye’de 16-24 ya? aras? kullan?c?lar TV ve video izlemek için en çok ak?ll? telefonlar?n? tercih ediyor.
Ericsson (NASDAQ: ERIC), dünya çap?nda 30 binden fazla kat?l?mc?yla yapt??? ara?t?rman?n sonuçlar?n? Consumerlab TV&Medya Raporu’yla aç?klad?. Dünya üzerinde yakla??k 1,1 milyar ki?iyi temsil eden ara?t?rma Türkiye’nin de aralar?nda bulundu?u 40 ülkede TV ve video izleme davran???n?n mobilite ile nas?l de?i?ti?ine ???k tutuyor.

H?zla yükselen Mobil
Rapora göre, Türkiye’de 2014’den günümüze mobil cihazlar üzerinden içerik izleme y?lda ki?i ba??na 250 saat artt?. Böylece mobilden izleme, TV ve video izleme toplam zaman?na haftal?k 5,3 saatlik bir dilim eklerken, sabit TV’den içerik izleme haftal?k 0,2 saat k?sald?.

Dünyada mobil cihazlar üzerinden TV ve video izleme oran? ise son 6 y?lda yüzde 85 artt?; TV gibi sabit ekrandan izleme oran? ise ayn? dönemde yüzde 14 azald?. Türkiye’de özellikle 16-19 ve 20-24 ya? aras? gruplar TV ve video izlemek için en çok ak?ll? telefonu tercih ediyor. Bu grubun toplam izleme zamanlar?n?n %29u ak?ll? telefonlar üzerinden gerçekle?iyor. Globalde kullan?c?lar?n yüzde 40’? s?n?rs?z video izleyebilecekleri paketlerle ilgilendiklerini belirtiyor. Türkiye’de video izlemek için s?n?rs?z mobil veri paketiyle ilgilenebilecek kullan?c?lar?n oran? ise yüzde 50 dolaylar?nda… Türkiye’de talebe ba?l? seç-izle video platformlar?nda ilk s?ray? yüzde 98 izleme oran? ile Youtube çekiyor.

?çerik bulmak, ne kadar zor olabilir ki?
Raporda öne ç?kan bir di?er nokta da tüketicilerin izlemek için içerik ararken hat?r? say?l?r bir vakit harcamas?… Amerikal? kullan?c?lar?n yüzde 44’ü,Türkiye’deki kullan?c?lar?n ise yüzde 55’i günlük bazda TV’de izleyecek bir ?ey bulmakta zorland?klar?n? söylüyor. Baz? seç-izle platformlar?nda bu zorlu?u çekenlerin oran? Türkiye’de yüzde 36’da kal?yor.
Türkiye’de izleyiciler, ekran ba??nda geçirdikleri zaman?n yüzde 19’unu, sadece izleyecek bir ?ey bulmak için harc?yor. Bu da ortalama bir ömrün 1,5 y?ll?k k?sm?na tekabül ediyor.

Seç-izle hizmetler bir hayli popüler
Dünyada diziler, filmler ve di?er TV programlar?n? içeren seç-izle içerikleri izleme oran?n?n 2010’dan bu yana yüzde 50 artt??? görülüyor. Artan ba?l?l?k ve tatmin olu?turan seç-izle hizmetlerine ili?kin di?er bulgular ?öyle:

Türkiye’de, kullan?c?lar bir içeri?i k?sa sürede ard arda izlemek fikrinden (binge watching) vazgeçmiyor; izleyicilerin yüzde 39’u haftal?k olarak tek seferde bir dizinin iki veya daha fazla bölümünü izliyor, yüzde 23’ü ise bunu günlük olarak yap?yor.
Global çapta kat?l?mc?lar?n yüzde 40’? her gün Youtube’a girdiklerini ve yüzde 10’u ise günde üç saatten fazla zamanlar?n? Youtube’da geçirdiklerini söylüyor. Türkiye’de haftal?k olarak en az bir kere Youtube izleyenlerin oran? ise yüzde 90 seviyesinde, günde 3 saat izlediklerini iletenler ise yüzde 19 seviyesinde.

Ericsson ConsumerLab K?demli Yöneticisi Zeynep Ahmed konuyla ilgili olarak ?unlar? söyledi: “Kapsaml? ara?t?rmam?za göre kullan?c?lar?n yüksek kalite TV ve video içeri?ine olan talepleri giderek art?yor. Ba?ta Y ku?a?? olmak üzere tüm kullan?c?lar?n ak?ll? telefon üzerinden içerik izlemeleri kilit önemde. Bu kullan?c?lar sadece payla??ma aç?k, sosyal TV tecrübesi istemiyorlar, ayn? zamanda seç-izle platformlar?n?n içeriklerinde esneklik bekliyorlar. Günümüzün tecrübesi çok yönlü ve kullan?c?lar bununla kendi dünyalar?n? yaratmak istiyorlar.”

Türkiye Raporundan elde edilen di?er ç?kt?lar ?öyle:

Normal TV yay?n? haftal?k toplam TV/video izleme süresinin yüzde 54’ünü olu?turuyor. Internetten seç-izle servisleri, tüm online video veya DVD izleme süreleri ise toplam zaman?n yüzde 43’ünü olu?turuyor. Kullan?c?lar haftal?k olarak ortalama 9.9 saat televizyon, 5 saat bilgisayar, 7.1 saat laptop, yine 7.1 saat ak?ll? telefon ve 2.5 saat tablet ekran?ndan TV kanal? ya da video içeri?i izledi?ini söylüyor. Ta??nabilir cihaz kullan?m?n artmas?yla ev d???nda ak?ll? telefon üzerinden içerik izleme oran? ise son iki y?lda %27 artt??? görülüyor.

16-19 ve 20-24 ya? aras? gruplar TV ve video izlemek için en çok ak?ll? telefonu tercih ederken, 35-69 ya? aras? kullan?c?lar TV ekran?ndan vazgeçmiyor.

Kullan?c?lar yeni bir TV – video izleme platformuna paral? üyelik yapmadan önce s?ras?yla video kalitesi (yüzde 73), fiyat (yüzde 69), fiyatlama politikas? (yüzde 68), mü?teri hizmetleri (yüzde 68), içerik (yüzde 67), kullan?c? deneyimi (yüzde 66), ilk kurulum (yüzde 64) ve ücretsiz deneme süresine (yüzde 64) bak?yor.

Türkiye’de her iki ki?iden biri; reklams?z yay?n ve içerik ile HD kalitesine sahip olmak için daha fazla para ödemeye raz? oldu?unu belirtiyor. Y ku?a?? ise altyaz? (yüzde 40), sanal gerçeklik (yüzde 37), art?r?lm?? gerçeklik (yüzde 34) için daha fazla ödeyebilece?ini söylüyor.

Erkekler filmler (yüzde 90), haberler (yüzde 85),spor (yüzde 76), bilim programlar? (yüzde 74) ve belgeselleri (yüzde 69)’u daha s?kl?kla tercih ederken; kad?nlar ise TV dizileri (yüzde 91), yemek programlar? (yüzde 57) ve hayat tarz? & moda programlar? (yüzde 51) daha çok izledi?ini belirtiyor.

Kaynak: Marketing Türkiye

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.