Türkiye’de Mobil Ve İnternet Bankacılığında Son Durum

Türkiye Bankalar Birli?i (TBB), 2017 1Ç dönemine ait dijital, internet ve mobil bankac?l?k verilerini aç?klad?. TBB’ye göre, Ocak-Mart 2017 dönemi içinde az bir kez giri?(log-in) i?lemi yapm?? aktif bireysel dijital bankac?l?k mü?teri say?s? 27 milyon 531 bin ki?i. Bu say?n?n 5 milyon 758’i “sadece internet bankac?l???” i?lemi yaparken 15 milyonu “sadece mobil bankac?l?k” i?lemi yapt?. Hem internet hem mobil bankac?l?k i?lemi yapan kullan?c? say?s? ise 6 milyon 818 bin ki?i. Bu arada ?unu da not edelim: TBB, Mart 2017 döneminden ba?layarak rapora dijital bankac?l?k istatistikleri de ilave etti ve internet bankac?l??? ve mobil bankac?l?k tan?mlamalar?nda de?i?iklikler yapt?.

TBB, dijital bankac?l?k mü?teri say?s?n?n kompozisyonu ?u ?ekilde aç?kl?yor: “Dijital Bankac?l?k Mü?teri Say?s? = Sadece internet bankac?l??? kullanan mü?teri say?s? + Sadece mobil bankac?l?k kullanan mü?teri say?s? + Hem internet hem mobil bankac?l?k kullanan mü?teri say?s?.”

TBB verilerinde dijital bankac?l?k yapan mü?terilerin ya? ve cinsiyet da??l?m?na da yer veriliyor. Buna göre, aktif bireysel dijital bankac?l?k mü?teri say?s?n?n 19 milyon 193 bin ki?isi erkek(yüzde 70), 8 milyon 339 bini ise kad?n(yüzde 30) aktif bireysel dijital bankac?l?k mü?terilerden olu?uyor.

Ocak-Mart 2017 dönemi içinde aktif bireysel dijital bankac?l?k mü?terilerin ya? gruplar? baz?nda da??l?m?nda ilk s?ray?, yakla??k 10 milyon ki?i ile 26-35 ya? grubu al?yor. Bunu, 5 milyon 767 bin ile 18-25 ya? grubu, bir milyon 363 bin ki?i ile 56-65 ya? grubu takip ediyor. 0-17 ya? grubundaki aktif bireysel dijital bankac?l?k mü?teri say?s? ise 81 bin.

?nternet bankac?l???nda son durum

TBB istatistiklerinde internet bankac?l??? yapmak üzere sistemde kay?tl? ve en az bir kez giri? i?lemi yapm?? bireysel mü?teri say?s? Mart 2017 itibariyle, 50 milyon 752 bin ki?i oldu?u belirtiliyor. Son bir y?l içerisinde en az bir kez giri? i?lemi yapm?? bireysel mü?teri say?s? ise 22 milyon 770 bin ki?iye ula?t?.

Ocak-Mart 2017 dönemi içinde en az bir kez internet bankac?l??? giri? i?lemi yapm?? aktif bireysel mü?teri say?s? 12 milyon 576 bin. Bu miktar kay?tl? olan toplam bireysel mü?teri say?s?n?n yüzde 25’ini olu?turuyor. Bu y?l?n ilk çeyre?inde internet bankac?l??? hizmeti kullan?larak yap?lan finansal i?lemlerin toplam adedi 140 milyon, tutar? ise 1 trilyon TL oldu. EFT, havale ve döviz transferi i?lemlerini kapsayan para transferleri i?lemleri, 68 milyon i?lem adedi ve 738 milyar TL’lik hacim ile finansal i?lemler aras?nda en büyük paya sahip. (finansal i?lem hacminin yüzde 69’u). ?kinci s?rada ise 12 milyon i?lem ve 222 milyar TL’lik i?lem hacmi ile yat?r?m i?lemi takip etti.

Mobilden 3 ayda 295 bin kredi verildi

Mobil bankac?l?k yapmak üzere sistemde kay?tl? olan ve en az bir kez giri? i?lemi yapm?? mü?teri say?s? Mart 2017 itibariyle 34,6 milyon ki?i. Bunlar?n 22,4 milyonu (yüzde 65’i) Ocak-Mart 2017dönemi içerisinde en az bir kez giri? i?lemi yapt?. Son bir y?l içerisinde en az bir kez giri? i?lemi yapm?? mobil bankac?l?k mü?teri say?s? ise 27,3 milyon. Ocak-Mart 2017 dönemi itibariyle, mobil bankac?l?k hizmeti kullan?larak yap?lan finansal i?lemlerin toplam adedi 188 milyon, tutar? ise 492 milyar TL oldu. EFT, havale ve döviz transferi i?lemlerini kapsayan para transferleri i?lemleri, finansal i?lem hacminin yüzde 60’?n? olu?turdu. Bu y?l?n ilk adedi 295 bin anl?k kulland?r?ld? ve bu kredilerin hacmi yakla??k 3 milyar TL oldu. Ayr?ca ayn? dönem içinde 119 bin sigorta sat??? gerçekle?tirildi.

TBB’nin raporunda yer alan istatistikler, TBB üyesi ve internet bankac?l??? hizmeti veren 27 banka ile mobil bankac?l?k hizmeti veren 18 banka verisinden meydana geliyor.

Kaynak: DigitalAge

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.