Türkiye’de Medya Yatırımları 2016’nın İlk Yarısında 3.662 milyon TL’ye Ulaştı

Türkiye’de medya yat?r?mlar?, 2016 y?l?n?n ilk 6 ay?nda 3.662 milyon TL’ye ula?t?. Y?l sonuna kadar %10 büyüme öngörülüyor.

Reklamc?lar Derne?i üyesi medya ajanslar?n?n verileriyle haz?rlanan 2016’n?n ilk yar?s?ndaki reklam yat?r?mlar? aç?kland?. Türkiye’de ilk 6 ayda toplam reklam yat?r?m? 3.662 milyon TL’yi buldu. Dijital mecralardaki (%22) yükseli?te en büyük pay? “mobil” ald?.

Reklamc?lar Derne?i, her 6 ayl?k dönem sonunda haz?rlad??? Türkiye’deki reklam yat?r?mlar? çal??mas?n?n 2016 y?l? ilk 6 ay sonuçlar?n? aç?klad?. Sonuçlara göre; 2015’in ilk 6 ay?na göre sektör %14 büyürken, reklam yat?r?mlar? toplam? 3.662 milyon TL’yi buldu. Yat?r?mlar?n %53.2’sini televizyon, %14.75’ini bas?n, %22.07’sini dijital, % 6.42’sini aç?khava, % 2.27’sini radyo ve % 1.3’ünü ise sinema reklamlar? olu?turdu. 2016 y?l? sonu için %10’luk bir büyüme öngörülüyor.

reklam yat?r?mlar? 2016h1

Radyo, sinema ve aç?khava reklam yat?r?mlar? yükseldi

Bu y?l?n ilk yar?s?nda en büyük art?? radyo reklamlar?nda ya?and?. Radyo reklamlar?na yap?lan yat?r?m geçen y?l ayn? dönemde 62.78 milyon TL iken 2016’n?n ilk yar?s?ndan %32.46’l?k bir art??la 83.16 milyon TL’ye yükseldi. Radyonun ard?ndan dikkat çeken bir yükseli? de geçen y?l oldu?u gibi sinema reklam yat?r?mlar?nda oldu. Geçti?imiz y?l 41 milyon TL olan toplam sinema reklam yat?r?m? bu y?l 47.47 milyon TL’ye ula?arak %15.69’luk bir art?? sa?lad?. Toplam aç?khava reklam yat?r?m? ise, bir önceki y?la göre %9,66 oran?nda artt?.

Dijital reklam yat?r?mlar? ayn? oranda artmaya devam ediyor

Dijital reklam yat?r?mlar? büyümeyi istikrarl? bir ?ekilde sürdürüyor. 2015 y?l? ilk 6 ay?nda %22 art?? gösteren reklam yat?r?m? bu y?l da ayn? oranda art?? gösterdi. 2016 y?l? ilk 6 ay?nda dijital reklam yat?r?m? toplamda 808.21 milyon TL’ye ula?t?. Bu rakamlara display, mobil ve search de dahil. Dijital reklam yat?r?mlar?ndaki da??l?m içinde mobil %41.78’lik art?? ile en dikkat çeken reklam alan? oldu. Da??l?mda ikinci?i %11.54 ile search uygulamalar?, üçüncülü?ü ise % 9.11’lik pay ile display uygulamalar? ald?.

Gazete ve dergi reklam yat?r?mlar?nda k?smi dü?ü?

2016’in ilk 6 ay?nda gazetelerin reklam yat?r?m?ndan ald??? pay dü?erken, net reklam gelirinde de %3.3’lük dü?ü? gerçekle?ti. Gazetelerdeki dü?ü?ü %2.37’lik oranla dergiler izledi. Toplam gazete reklam? yat?r?m? geçen y?l ayn? dönemde 508.15 milyon TL iken bu y?l 491.32 milyon TL olarak gerçekle?ti. Dergi reklam yat?r?m? ise geçti?imiz y?l 50 milyon TL iken bu y?l?n ilk yar?s?nda 48.82 milyon TL’ye geriledi.

Dünya reklam yat?r?mlar?nda %6.5 büyüme bekleniyor

2016 y?l? sonunda tüm dünyada reklam yat?r?mlar?n?n %6,5 büyümesi bekleniyor. Reklam Yat?r?m?n?n Gayrisafi Yurtiçi Has?la’ya (GSYH) oran? aç?s?ndan bak?ld???nda ise dünya ortalamas? binde 75 civar?ndayken, bu oran Türkiye’de binde 30-35 olarak gerçekle?iyor. Ekonomik kriz ya?anan ülkelerin Reklam Yat?r?m?/GSYH oran?n?n Türkiye’nin üstünde oldu?u görülüyor. 2016 beklentisi ise bu oran?n Türkiye için binde 35 olmas? yönünde.

Kristal Elma’ya 3 bine yak?n ba?vuru yap?ld?

Bu y?l Kristal Elma Festivali, 5-7 Ekim tarihlerinde Uniq ?stanbul’da gerçekle?ecek. VW Ana sponsorlu?unda, Google ve YouTube deste?iyle gerçekle?ecek olan festival çerçevesindeki 28. Kristal Elma yar??mas?na % 3’lük bir art??la 2.936 ba?vuru yap?ld?.

Festival kapsam?nda ileti?im dünyas?n?n önemli isimleri Türkiye’ye geliyor. Facebook’un rock y?ld?z? olarak tan?nan Facebook Creative Shop’un APAC Bölgesi Kreatif Direktörü Fergus O’Hare, I-AM Associates Kurucu Orta?? Jon Blakeney, Felix BNI Kurucusu Peter Economides, Youtube Pazarlama Direktörü Rich Waterworth, INMA Ba?kan? Mark Challinor; DMG Media Strateji Direktörü – Dan??man? Steve McLaughlin, Trendwatching.com Kurucusu Henry Mason, R/GA Grup Kreatif Direktörü Fura Johannesdottiree, yeni arkada?lar edinmek ve yeni ?eyler denemek için tutku duyan bir seyyah olarak tan?nan Youtuber Haifa Beseisso, Google Global Medya ve Strateji Direktörü Susan Agliata, Instagram Ürün Geli?tirme Direktörü Amy Cole ve TBWA/Gavin/Reddy Kurucu Orta?? bu isimler aras?nda yer al?yor. Geçen y?l kat?ld??? oturumlarda büyük ilgi gören Dijital Kahin David Shing de festivalde olacak. Nobelli bilim adam? Aziz Sancar ise ABD’den uydu yay?n?yla Festivale kat?lacak.

Kaynak: Reklamc?lar Derne?i

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.