Türkiye’de Medya Tüketim Trendleri (İnfografik)

Starcom Mediavest Group Business Intelligence olarak haz?rlad???m?z bu çal??mada; Türkiye’de geleneksel ve dijital medya kullan?m?n?n ve teknolojik cihaz sahipli?inin 2015 y?l?ndaki de?i?imi 2014 y?l? ile kar??la?t?rmal? olarak de?erlendiriliyor.

2014 y?l?na göre izlenmesinde %5 dü?ü? görülen televizyon yine de 2015 y?l?n?n en çok kullan?lan medya araçlar?n?n ba??nda yer al?yor. TGI Ara?t?rmas? verilerine göre Türkiye’deki 15 ya? üstü bireylerin %77’si günde en az bir saat TV izlediklerini belirtiyor. Cep telefonu sahipli?i oran? ise önceki y?la k?yasla %3 oran?nda artarak %90’a ula?t?. Bunun yan?nda ak?ll? telefon sahipli?i de bir önceki seneye göre belirgin bir art?? gösterdi. TGI ara?t?rmas? Spring verileri 2015 y?l?nda Türkiye’deki her 3 ki?iden 1’inin ak?ll? telefon sahibi oldu?unu söylüyor.

?nternet kullan?c? penetrasyonlar?na bak?ld???nda geçen seneye göre küçük de olsa bir art?? söz konusu. Bir önceki y?l %48 olan online popülasyon, 2015 y?l?nda %49’a yükselmi? durumda. Online popülasyon içerisinde en büyük art?? mobil internette göze çarp?yor. Ak?ll? telefonlardan internete girme oran? %13 artm??ken, tabletlerden internete girme penetrasyonu %5 artm?? olarak görülüyor.

Geleneksel Mecralar?n Eri?imi Dü?üyor Olsa da TV Hala En Yüksek Eri?ime Sahip

Türkiye’de TV, eri?imi hala en yüksek mecra olarak ba?? çekiyor fakat, dijital mecralar kar??s?nda direnen TV’nin eri?imindeki y?llar içerisindeki dü?ü? de gözle görülür derecede. TGI Ara?t?rmas?’na göre geçti?imiz sene Türkiye’deki 15 ya? üstü ki?ilerin %81’i günde en az 1 saat TV izledi?ini belirtirken, bu oran bu sene %77’ye dü?mü? durumda. 2014 y?l? ile k?yasland???nda eri?iminde en çok dü?ü? gösteren mecra ise radyo olarak görülüyor. TGI Ara?t?rmas? 2014 verilerine göre Türkiye’deki 15 ya? üstü bireylerin %20’si günde en az 1 saat radyo dinledi?ini belirtirken, 2015 y?l?nda bu oran %15’e geriledi. Yayg?nla?an müzik payla??m platformlar? geleneksel radyo dinlemesinin önünü kesmi? durumda. Belirgin bir di?er dü?ü? sergileyen mecra ise dergiler olarak gözüküyor. Ayda en az bir dergi okudu?unu belirtenlerin say?s?nda geçti?imiz seneye göre %10’luk bir azalma söz konusu.

Dijital Popülasyon Art?yor

Türkiye’de kullan?m? artan mecralar?n ba??nda ise dijitalize olan dünyaya paralel olarak internet geliyor. Gemius ve Ipsos konsorsiyumu taraf?ndan yürütülen IAB ?nternet Ölçümleme Ara?t?rmas? sonuçlar?na göre, 2014 y?l?nda 12 ya? üstü internete eri?im sa?lam?? bireylerin oran? %48 iken, bu oran 2015 y?l?nda %49’a ç?km?? durumda. Ak?ll? telefon penetrasyonunun da artmas?yla birlikte mobil internet kullan?m? da ayn? do?rultuda art?? gösteriyor. 2014 y?l?nda ak?ll? telefonlardan internet kullan?m? %31 iken, 2015 y?l?nda en çok art??? gösteren dijital mecra olarak %35’e yükseldi. Tablet cihaz sahipli?i Türkiye genelinde dü?ük bir penetrasyona sahip olmas?na ra?men, yükselen bir grafik çiziyor. Buna ba?l? olarak da tabletlerden internete girme oran? geçen seneye göre %19’dan %20’ye yükselmi? durumda.

Untitled Infographic

Mobil Cihazlar Popülerli?ini Koruyor, Masaüstü Dü?ü?te

TGI 2015 Spring Dönemi Ara?t?rmas?’na göre Türkiye’deki 15 ya? üstü bireylerin %90’? mobil telefon sahibiyken, ak?ll? telefon sahibi olanlar?n oran? %31 olarak görülüyor. Ak?ll? telefonlar, 2014 y?l? ile k?yasland???nda en yüksek art??? gösteren cihazlar?n ba??nda geliyor. 2014 y?l?nda %3 olan tablet sahipli?i ise 2015 y?l?nda %4 olarak görülüyor.

Bilgisayar sahipli?ine bak?ld??? zaman ise, masaüstü bilgisayarlar?n dü?ü?ü gözlenirken, dizüstü bilgisayarlar?n sahipli?inin sabit kald??? görülüyor. Masaüstü bilgisayar sahipli?i 2014 y?l?nda %24 iken, 2015 y?l?nda %20’ye gerilemi? durumda.

TV izleme platformlar?nda ise hanelerde uydu sahipli?inin küçük de olsa bir art?? gösterdi?i görülüyor. Kablolu TV’de ise uydunun aksine küçük de olsa bir dü?ü? söz konusu.

cihaz

Türkiye’nin Medya Tüketim Profili

2015 y?l?nda Türkiye’de geleneksel mecra kullan?c?lar?n?n profilleri incelendi?inde Türkiye’de eri?imi en yüksek mecra olan TV’nin cinsiyet, ya? ve SES grubu baz?nda belirgin farkl?l?klar göstermedi?i ortaya ç?k?yor.

Gazete tüketiminin ise %59’unu erkek okuyucular?n gerçekle?tirdi?i görülürken ayn? zamanda kad?n okuyuculardan önemli ölçüde farkl?la?t?klar? öne ç?k?yor. Ya? baz?nda gazete okuyucular?n?n belirgin farkl?l?k gösterdi?i grup 55 ya? üstü ki?iler. Gazete okuyucular?n?n SES gruplar? baz?nda en çok farkl?la?t??? grup ise AB grubu olarak görülüyor.

Aç?khava ve sinema erkeklerin belirgin olarak farkl?la?t??? di?er mecralar olarak öne ç?karken, dergi ve sinema ise en genç profile sahip. TV hariç di?er mecralarda ise AB SES grubunun belirgin farkl?la?mas? söz konusu.

medya tüketim profili

Ak?ll? Telefonlar Gençlerin, Tabletler Kad?nlar?n Elinde

Ki?ilerin %90’?n?n mobil telefon sahibi oldu?u Türkiye’de, cihaz sahipli?i profili incelendi?inde mobil telefon sahipleri Türkiye demografisine paralel bir da??l?m sergiliyor. S?ra ak?ll? telefonlara geldi?inde ise bu cihazlar?n en çok gençlerin cebinde yer ald??? gözlemleniyor. Modas? geçmeye ba?layan ve penetrasyonu y?ldan y?la dü?en masaüstü bilgisayar sahipli?inde liderli?in en genç grupta olmas?, bu grubun oyun al??kanl?klar? ile ili?kilendirilebilir. Dizüstü bilgisaya sahipli?i de masaüstü bilgisayarlar ile benzer bir profil ortaya koyuyor.Tablet sahipli?inde cinsiyet baz?nda kad?nlar öne ç?karken, SES grubu da??l?m?nda ise AB grubunun aç?k ara öne ç?kt??? görülüyor.

cihaz profili

Medya Tüketim Tan?mlar?: 

TV: Günde en az 1 saat izleyenler.
Sinema: Ayda en az 1 defa gidenler
Gazete: Haftada en az 1 kere okuyanlar
Dergi: Ayda en az 1 kere okuyanlar
OOH: Haftada en az  4 buçuk saat gezenler
Radyo: Günde en az 1 saat dinleyenler

Kaynak: TGI 2015 Spring Datas?

TGI (Target Group Index) Ara?t?rmas? Hakk?nda: TGI Ara?t?rmas?, Türkiye’de her y?l 20 bin ve üzeri yerle?im birimlerinden ya?ayan 15 ya? üzeri 15.000 farkl? kat?l?mc? ile gerçekle?tirilerek, yakla??k 41 milyon ki?iyi temsil ediyor ve demografik profil, ürün-hizmet kullan?m?, mecra tüketimi ve ya?am biçimleri hakk?nda veriler sunuyor.

IAB Türkiye ?nternet Ölçümleme Ara?t?rmas? : Gemius ve Ipsos konsorsiyumu taraf?ndan yürütülen ve Türkiye’de ya?ayan 12 ya? ve üstü temsili 4.000 bireyle her ay yüz yüze görü?ülerek ayl?k bazda internet penetrasyonu hesaplayan IAB Türkiye ?nternet Ölçümleme Ara?t?rmas? kapsam?nda 45.000 ki?iyi a?k?n üyesi bulunan pop-up panel arac?l???yla, kodlu siteleri ziyaret edenlerin sosyo-demografik verileri trafik verisine entegre edilmektedir.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.