Türkiye’de İşgücü İstatistikleri

??sizlik oran? %12,7 seviyesinde gerçekle?ti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukar? ya?takilerde i?siz say?s? 2016 y?l? Aral?k döneminde geçen y?l?n ayn? dönemine göre 668 bin ki?i artarak 3 milyon 872 bin ki?i oldu. ??sizlik oran? ise 1,9 puanl?k art?? ile  %12,7 seviyesinde gerçekle?ti. Ayn? dönemde; tar?m d??? i?sizlik oran? 2,2 puanl?k art?? ile %14,9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 ya?) i?sizlik oran? 4,8 puanl?k art?? ile %24 olurken,15-64 ya? grubunda bu oran 1,9 puanl?k art?? ile %12,9 olarak gerçekle?ti.

?stihdam oran? %45,1 oldu

?stihdam edilenlerin say?s? 2016 y?l? Aral?k döneminde, bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre 221 bin ki?i artarak 26 milyon 669 bin ki?i, istihdam oran? ise 0,3 puanl?k azal?? ile %45,1 oldu.

Bu dönemde, tar?m sektöründe çal??an say?s? 88 bin ki?i azal?rken, tar?m d??? sektörlerde çal??an say?s? 307 bin ki?i artt?. ?stihdam edilenlerin %18,4’ü tar?m, %19,7’si sanayi, %6,9’u in?aat, %54,9’u ise hizmetler sektöründe yer ald?. Önceki y?l?n ayn? dönemi ile kar??la?t?r?ld???nda tar?m sektörünün istihdam edilenler içindeki pay? 0,5 puan, sanayi sektörünün pay? 0,4 puan, in?aat sektörünün pay? 0,2 puan azal?rken, hizmet sektörünün pay? ise 1 puan artt?.

??gücüne kat?lma oran? %51,6 olarak gerçekle?ti

??gücü 2016 y?l? Aral?k döneminde bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre 888 bin ki?i artarak 30 milyon  540 bin ki?i, i?gücüne kat?lma oran? ise 0,7 puan artarak %51,6 olarak gerçekle?ti. Ayn? dönemler için yap?lan k?yaslamalara göre; erkeklerde i?gücüne kat?lma oran? 0,5 puanl?k art??la %71,5, kad?nlarda ise 1 puanl?k art??la %32,2 olarak gerçekle?ti.

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lmam?? temel i?gücü göstergeleri, Aral?k 2015, Aral?k 2016
istatistik-1

Kay?t d??? çal??anlar?n oran? %32,7 olarak gerçekle?ti

Aral?k 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kurulu?una ba?l? olmadan çal??anlar?n oran?, bir önceki y?l?n ayn? dönemine göre 0,6 puan artarak %32,7 olarak gerçekle?ti.

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? istihdam azald?, i?sizlik artt?

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? istihdam bir önceki döneme göre 36 bin ki?i azalarak 27 milyon 301 bin ki?i olarak tahmin edildi. ?stihdam oran? 0,1 puanl?k azal?? ile %46,2 oldu.

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? i?siz say?s? bir önceki döneme göre 49 bin ki?i artarak 3 milyon 717 bin ki?i olarak gerçekle?ti. ??sizlik oran? 0,2 puanl?k art?? ile %12 oldu.

istatistik-2

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? i?gücüne kat?lma oran? bir önceki döneme göre 0,1 puanl?k azal?? ile %52,4 olarak gerçekle?ti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin say?s?, tar?m sektöründe 39 bin, hizmet sektöründe 4 bin ki?i artarken sanayi sektöründe 51 bin, in?aat sektöründe 28 bin ki?i azald?.

Mevsim etkilerinden ar?nd?r?lm?? temel i?gücü göstergeleri, Aral?k 2015 – Aral?k 2016

istatistik-3

Kaynak: TÜ?K

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.