Türkiye’de İnternet Kullanımı 2014 (Konuk Yazar)

Global Web Index (GWI) taraf?ndan 32 ülkede gerçekle?tirilen ve 16-64 ya? aras?ndaki internet kullan?c?lar?n?n dijitaldeki davran??lar?n? ve etkile?im oranlar?n? ara?t?rd??? GWI 3.Çeyrek Pazar Raporu 2014 y?l?n?n Aral?k ay?nda yay?nland?.

Raporda, globalde ara?t?rma içinde yer alan 32 ülkenin internet kullan?c?lar?n?n dijitaldeki davran??lar? ve etkile?im oranlar?n?n ortalamas? ile Türkiye’deki kullan?c?lar ile k?yaslanmas?n?n yan? s?ra; Türkiye’deki internet kullan?c?lar?n?n internete ba?lanmak için kulland??? cihazlar, mobil ve tablet kullan?m?, medya tüketim ve oyun oynama davran??lar?, sosyal a?lara ba?lanma, e-ticaret oranlar? ve tüketicilerin markalarla dijitaldeki etkile?imleri ayr?nt?s? ile payla??l?yor.

2014 y?l?n?n 1.çeyrek, 2.çeyrek ve 3.çeyrek dönemlerini kapsayan bu ara?t?rmada, 16-64 ya? aras?ndaki toplam 2320 internet kullan?c?s? yer ald?. Online anket sorular?n cevaplanmas? yoluyla GWI,  daha önceki y?llarda sahip oldu?u internet kullan?c?lar?na ait dijital davran??lar? ve etkile?im oranlardaki de?i?ime bu pazar raporunda yer veridi.

Türkiye’deki Internet Kullan?c?lar?n?n Profili

Türkiye’de 16-64 ya? aras?nda 23.5 milyon internet kullan?c?s? bulunuyor. 2014 y?l? itibariyle 16-64 ya? aras?ndaki genel nüfusun internet penetrasyon oran? %47’ye ç?km?? durumda. Bir ba?ka deyi?le 16-64 ya? aras?nda yer alan neredeyse her 2 ki?iden biri, masaüstü, mobil veya tablet cihaz üzerinden internete ba?lan?yor.

En yo?un internet kullan?m? 25-34 ya? aras?ndaki kullan?c?lardan olu?urken tüm internet kullan?c?lar? içinde erkekler kad?nlara oranla %14 daha fazla bir kullan?c? nüfusuna sahip.

  • Türkiye’de internet kullan?m?na hala erkek egemen

Internet kullan?c?lar?n?n gelir düzeylerine bakt???m?zda ise orta s?n?f?n %34 ile belirgin bir üstünlü?ü oldu?unu görüyoruz. Ne var ki, gelirini beyan etmeyen %28’lik bir internet kullan?c?s? oldu?u için bu veriyi bir markan?n dijital medya stratejisi üzerine çal???rken hesaba katmak konusuna biraz ?üphe ile yakla??yorum. Ancak, internet kullan?c?lar?n?n e?itim düzeyi konusunda sahip olunan %52’sinin üniversite ve %25’nin lise mezunu oldu?u bilgisi, gelir ile sa?layamad???m?z profil bilgisini bize sa?lamakta k?smen yard?mc? oluyor.

  • Türkiye’deki internet kullan?c?s? orta gelir düzeyinde ama e?itimli

Bölgelere bakt???m?zda ?stanbul’un içinde bulundu?u Marmara Bölgesi %44 ile internet kullan?m?nda ba?? çekerken ?zmir’in yer ald??? Ege Bölgesi’nde oran %25 civar?nda. Karadeniz %6 oran?nda internet kullan?c?s?na sahipken Ankara’n?n yerald??? ?ç Anadolu ile Do?u ve Güneydo?u Anadolu’nun tamam? %25’lik bir orana sahip.

dijital-115x115Türkiye için Önemli Dijital Veriler

Türkiye’de mobil, ve tablet kullan?m? gün geçtikçe art?yor. ?nternet kullan?c?lar? aras?nda ak?ll? telefon sahipli?i globalde %80 düzeyinde iken Türkiye’de bu oran %84 düzeyinde. Mobilden internet’e ba?lanan kullan?c? say?s?nda da 2012’den 2014’e %25 artm?? durumda. Mobilde günlük geçirilen süreye bak?ld???nda da 2012’de 1.09 dakika geçiren Türkiye internet kullan?c?lar?, 2 y?l içinde bu süreyi %50 oran?nda art?rarak 2.09 dakikaya ç?karm?? durumda. Globaldeki ortalamalara bak?ld???nda günde 1.85 dakika mobilden internete ba?lan?ld??? görülüyor.

  • Türkiye’nin ak?ll? telefon kullanma ve mobilden internete girme konusundaki hevesi aralar?nda ABD, ?ngiltere ve Fransa gibi geli?mi? ülkelerin de oldu?u 32 ülkeden çok daha fazla.

Burada GWI’?n ara?t?rmas?na IAB’nin Gemius Explorer veritaban?na dayand?rd??? 2014 y?l sonu raporundan baz? veriler alarak detayland?rmak istiyorum.

Türkiye’nin de içinde yer ald??? IAB raporunda, ak?ll? telefonlardan internete ba?lanan ki?ilerin haftaiçi ak?am saatlerine do?ru mobilden internet kullan?m?n?n artt???; sabah 08.00 ile 10.00 aras?nda artan yo?unlu?un, ö?len saatlerinde azald??? ak?am 18.00 – 23.00 aras?nda tekrar artt??? ?eklindedir.

IAB

Kaynak: IAB, Gemius Explorer Database End Of Year 2014 Report

  • Kesintisiz bir internet kullan?m? mevcut. ??e giderken ak?ll? telefonundan, i?teyken masaüstündeki bilgisayar?ndan internete giren Türk kullan?c?s?, i?ten ç?k?nca internete girmek için yeniden telefonuna dönüyor.

Mobil cihazlar?n i?letim sistemlerine göre Türkiye’deki kullan?m?na bak?ld???nda globaldeki verilere paralel olarak Android %65 ile aç?k ara önde oldu?u onu %18 ile IOS’un takip etti?i görülüyor. Ancak, globalden ayr??an önemli bir nokta Android sahipli?inin Türkiye’de tüm demografik gruplarda art?? gösteriyor olmas?. Çünkü, globalde Android kullan?m? genelde dü?ük gelir grubundaki görece daha ya?l? ki?ilerce kullan?l?yor.

  • “Türkiye’de her ya? ve gelir düzeyinde Android cihaz kullan?m? daha yayg?n”

Tüm dünyada ak?ll? telefonlar sahiplerinin cihazlar?n? bir ba?kas? ile payla?mak konusunda biraz cimri oldu?u 32 ülkede yap?lan ara?t?rmada ortaya ç?kan bir durum. Ancak Türkiye’de bu durumun biraz daha net bir biçimde ortaya ç?kt??? görülüyor. Türkiye’deki toplam mobil kullan?c?lar?n?n yaln?zca %19’u ak?ll? telefonunu bir ba?kas? ile payla?abilece?ini söylüyor. Globalde bu oran %25 düzeyinde.

dijitalInternette En Popüler 6 Aktivite

GWI taraf?ndan yap?lan bu ara?t?rmaya kat?lan ki?ilere “Geçti?imiz ay internet üzerinde en çok ne aktivitede bulundunuz?” diye soruldu?unda %85’i video klip izledi?ini söylüyor. Bu da içerik tüketmekte internetin önlenemez bir yükseli?i oldu?unu gözler önüne seriyor. Video izlemeyi %84 ile sosyal a?lar, %83 ile çevrimiçi e-mail kullan?m? takip ediyor. 2012 y?l?ndan 2014 y?l?na geçerken en dikkat çeken art?? anl?k mesajla?ma kullan?m?nda. Yakla??k %12-15 aras?nda bir art?? ile %75-76 gibi bir orana geldi?i görülüyor. Burada Whats Up’?n mobilden kullan?m?ndaki art?? ile Facebook Messenger ve Skype kullan?m? önemli rol oynuyor.

  • Türkiye, video izlemeye ve sosyal a?larda gezinmeye seviyor. Anl?k Mesajla?may? uygulamalar?n? daha çok mobilden yaparken; en çok Whats Up yap?yor.”

Internet üzerinden hava durumunu takip etmek (%75) ve sat?n almak istedi?i bir ürünü veya hizmeti aramak (%78) yine global ile paralel olarak Türkiye’deki internet kullan?c?s?n?n sevdi?i aktiviteler aras?nda yer al?yor. Web siteleri içinde arama motoru sitesi kullan?m al??kanl??? %92 ile ilk s?ray? al?rken onu sosyal a?lar %87 ile ikinci s?rada takip ediyor.

Cihaz bazl? bakt???m?zda ilginç bir istatistik gözümüze çarp?yor. Masaüstü ve dizüstü  bilgisayar (%61)  üzerinden online al??veri? yapma sat?nalma al??kanl??? mobil cihazlara (%40) ve tablete (%20) göre a??rl?kta.

  •  Türkiye, konu para olunca masaüstü veya dizüstü bilgisiyar kullan?rken; e?lenmek için ise tablet kullan?yor.

?? içerik tüketmeye geldi?inde ise tabletteki kullan?mlar?n görece art?? kaydetti?i görülüyor. Özellikle, video izlemek,payla?mak, sosyal medya ve haber sitelerini ziyaret etmek söz konusu olunca   tablet kullan?m? %30 – %40 gibi yüksek oranlara ula??yor.

Detayl? bilgi için Sarp Tunçay’a mail (sarp.tuncay@zenithturkey.com) atabilir veya telefonla (+90 212 315 9999) ula?abilirsiniz.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.