Türkiye’de Girişimcilik [İnfografik]

BIC Angel Investments, Türkiye’deki giri?imcileri daha iyi anlamak amac?yla online bir ara?t?rma gerçekle?tirdi. Ara?t?rman?n sonuçlar?na göre giri?imcilerin yüzde 88 erkeklerden olu?uyor. 25-35 ya? aras? en fazla giri?imcinin yer ald??? ya? aral??? olurken giri?imcilerin üçte biri 30bin ve üzeri ciro rakam?na ula??yor. Giri?imciler belli bir i? deneyimi edindikten sonra giri?imcili?i tercih ediyorlar.

Giri?imcilik Türkiye’de hem devletin hem de sivil toplum örgütleri ve özel sektörün odak noktas?na yerle?ti. 2013 y?l?ndan bugüne üniversitelerle ve sivil toplum kurulu?lar?yla yak?n ili?kiler geli?tirerek1000’in üzerinde projeyi de?erlendiren ve üç y?ll?k süre içinde 14 start up’a yat?r?m yapan BIC Angel Investments Türkiye’deki giri?imcileri daha iyi anlayabilmek ve verdi?i profesyonel deste?in kalitesini bir üst seviyeye ta??yabilmek amac?yla online ara?t?rma gerçekle?tirdi.

Mühendisler giri?imcili?i daha çok dü?ünüyorlar

Ara?t?rmada kendi i?ini kurmak için en az yar? zamanl? olarak projesine vakit harcayan veya kendi kurdu?u i?te tam zamanl? olarak çal??an, bu i?ten para kazanan veya kazanmay? hedefleyen ki?iler giri?imci olarak tan?mland?. Ara?t?rmaya kat?lan 300 giri?imcinin yüzde 88’i erkek, yüzde 12’si kad?nlardan olu?uyor. Giri?imciler, yüzde 56’l?k bir oranla, a??rl?kl? olarak i? anlam?nda daha tecrübeli ve cesur kararlar alabildikleri 25-35 ya? aral???nda giri?imlerini kuruyorlar.

Tecrübe artt?kça gelir de art?yor

Giri?imcilerin yüzde 63’ü lisans düzeyinde e?itim al?rken yüksek lisans ve doktora yapanlar?n oran? yüzde 27’ye ula??yor. Ara?t?rmaya kat?lan giri?imcilerin yüzde 54’ü mühendislik, yüzde 21’i ise idari bilimler e?itimi alm??lar.

Giri?imcilerin yüzde 33’ü henüz ciro rakam?na ula?mad???n? ifade ederken, ortalama ciro yapanlar?n oran? yüzde 68’e ula??yor. Ayl?k 30bin ve üzeri ciro yapan giri?imcilerin oran? yüzde 30’un üzerinde yer al?yor. Tecrübeli giri?imcilerin aras?nda ciro yapan giri?imlerin oran? ise yüzde 79’a ula??yor.

Fikrin hayata geçmesi bir y?l? buluyor

Bir giri?imin fikir a?amas?ndan hayata geçi? süresi ortalamada bir y?la yakla??rken, giri?imcilerin kendilerine yapt?klar? yat?r?m tutar? da yüzde 54’lük bir oran ile50 bin TL’nin alt?nda yer al?yor. Giri?imlerin yüzde 95’i be? ki?inin alt?nda kurucu orta?a sahipken iki kurucu orta?a sahip giri?imler yüzde 44 ile en yüksek orana sahip.

Yap?lan ara?t?rma ile ilgili de?erlendirmelerini payla?an BIC Angel Investments kurucusuDr. Joachim Behrendt yeni fikirler ile i? deneyimini bir araya getiren giri?imcilerin daha ba?ar?l? olmalar?n?n önemli bir gösterge oldu?unun alt?n? çizdi. Türkiye’de teknolojiye yak?n genç nüfusun ald??? iyi e?itimle yarat?c?l???n? ve cesaretini bir araya getirdi?inde ba?ar?l? i?lere imza att???n? belirterek, bir hedef do?rultusunda planl? ve düzenli çal??man?n ba?ar?y? getirdi?ini söyledi.

1447081171_BIC_INFOGRAFIK_Total

Kaynak: Pazarlamasyon

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.