Türkiye’de En Çok Kullanılan Mobil Uygulamalar

Global Web Index 2014 Q3 raporuna göre Türkiye’de geçti?imiz ay kullan?lan mobil (ak?ll? telefon/tablet) uygulamalar?n ba??nda %59’luk oran ile Facebook yer al?yor. Ara?t?rmaya göre Facebook’un ard?ndan GoogleMaps (52%) ve  Youtube (%47) geliyor. Anl?k mesajla?ma platformu uygulamalar? aras?nda yer alan Whatsapp ve Facebook Messenger’?n kullan?m oranlar?nda ba?a ba? gitti?i görülüyor. Twitter’?n mobil uygulamas? ise %36’l?k oran ile Top 10 listesinin 6. s?ras?nda yer al?yor.

 

canvainfo

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.