Türkiye’de E-Ticaret İstatistikleri

We Are Social ve Hootsuite taraf?ndan haz?rlanan 2018 Dijital raporunda Türkiye’deki e-ticaret istatistikleri de yer al?yor. Rapora göre internet kullan?c?lar?n?n %56’s? son 1 ay içerisinde sat?n almay? dü?ündükleri bir ürünü ya servisi internette aratt?, %60′? bir online perakende ma?azas? ziyaret etti, %43’ü online platformda bir ürün ya da servis sat?n ald?, %30’u online sat?n alma i?lemlerini laptop ya da masaüstü bilgisayarlar?, %30’u ise mobil telefonlar? arac?l??? ile gerçekle?tirdi.

e-commerce activities in past 30 days

2018 e-ticaret istatistiklerine göre en çok harcama elektronik kategorisinde gerçekle?ti. Elektroni?i moda ve güzellik ürünleri takip ederken en dü?ük harcama dijital müzik alan?nda yap?ld?.

e-commerce spend by category

Bir önceki y?la k?yasla en çok büyüyen e-ticaret sektörü %20’lik art??la moda ve güzellik olurken en az art?? %9’luk oranla video oyunlar olarak raporland?. e-commerce growth by category

E-ticarette tüketim mallar?na yönelik harcamalar %8 oran?nda artt? ve 31,7 milyon ki?i tüketim mallar? al??veri?ini e-ticaret üzerinden gerçekle?tirdi. Tüketim mallar?n?n e-ticaret pazar?ndaki oran? ise %15 artarak 5,7 milyar $’a ula?t?.

e-commerce details

Kaynak: We Are Social

?lgili Haberler:

Türkiye’nin Dijital Profili

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.