Türkiye’de Dijital Kadınlar (İnfografik)

Starcom MediaVest Group Business Intelligence taraf?ndan Global Web Index ve Gemius verileri ile özel olarak haz?rlanan bu çal??mada; Türkiye’de internet popülasyonuna kat?lan kad?nlar?n online davran??lar? ele al?n?yor.

Türkiye dahil 32 farkl? ülkede e? zamanl? olarak gerçekle?tirilen Global Web Index Ara?t?rmas?, her gün internete ba?lanan ve günde 1 saatten fazla vakit geçiren aktif internet kullan?c?s? 465.000’i a?k?n kat?l?mc?y? kaps?yor. Türkiye datalar? 16-64 ya? aras? aktif internet kullan?c?s? 9452 ki?iye yönelik gerçekle?tirilen online anket sonuçlar?na dayan?yor.

Gemius ve Ipsos konsorsiyumu taraf?ndan yürütülen ve Türkiye’de ya?ayan 12 ya? ve üstü temsili 4.000 bireyle her ay yüz yüze görü?ülerek ayl?k bazda internet penetrasyonu hesaplayan IAB Türkiye ?nternet Ölçümleme Ara?t?rmas? kapsam?nda pop-up panel arac?l???yla, kodlu siteleri ziyaret edenlerin sosyo-demografik verileri trafik verisine entegre edilmektedir. 2014 Mart ay?ndan itibaren Multiplatform Ölçümleme Sistemi hayata geçirilerek, kodlu sitelerin site trafikleri bilgisayar, ak?ll? telefon, tablet ve di?er ayr?m?nda raporlanmaya ba?lam??t?r.

Kad?nlar Online Popülasyonun %44’ünü olu?turuyor

Gemius Aral?k verilerine göre Türkiye’deki internet penetrasyonu %48 olarak ortaya ç?k?yor. Online popülasyon içinde kad?nlar?n oran? ise %44 olarak görülüyor.

Rapora göre dijital kad?nlar Aral?k ay?nda internette ayda ortalama 33 saat vakit geçirmi? durumda. Bu sürenin en büyük k?sm?n? (4’te 1’inden fazlas?n?) ise sosyal a?lar kapl?yor. Dijital kad?nlar?n sosyal a?lara eri?im oran? ise %90 olarak ortaya ç?k?yor. Sosyal a?lardan sonra ise en çok vakit geçirdikleri siteler arama motorlar? olarak görülüyor. Arama motorlar?n? ise haber siteleri ve video/TV kategorileri izliyor.

?nternet dünyas?ndaki kad?nlar?n ya? da??l?m?na bak?ld???nda 15-24 ya? aral???nda kad?nlar?n en büyük paya (%46) sahip oldu?u görülüyor. 15-24 ya? grubunun ziyaret ettikleri web sitesi kategorilerinin ba??nda arama motorlar? ve sosyal a?lar geliyor. Bu grubun sosyal a?larda geçirdikleri vakit ise, tüm kad?nlar?n sosyal a? ortalamas?n?n alt?nda kal?yor. Online kad?n popülasyonunda ikinci s?rada 25-34 ya? grubu %30’luk oran ile yer al?yor. 25-34 ya??ndaki kad?nlar?n yo?un sosyal medya tüketimi dikkat çekiyor. Bu gruptaki ki?ilerin ayda internette geçirdikleri sürenin %40’?n? sosyal a?lar olu?tururken, %75’i sosyal a?lara eri?im sa?lam?? durumda. Kad?n internet popülasyonunu %11’ini olu?turan 35-44 ya? grubu kad?nlar?n Aral?k ay? raporuna göre ayda ortalama 44 saat 16 dakika internette vakit geçirdi?i görülüyor. Online kad?n popülasyonunun %10’unu 45-54, %3’ünü ise 55 ya? üstü kad?nlar olu?turuyor. 55 ya? üstü kad?nlar ayda ortalama 60 saatlik internet tüketimleri ile ya? k?r?l?m?na göre internette en çok vakit geçiren grup olarak ortaya ç?k?yor.

kad?nlar1

Dijital Kad?n ‘Ö?renmek’ ?çin ?nterneti Kullan?yor

Türkiye’deki dijital kad?nlar?n internet kullan?m motivasyonlar?n?n ba??nda ‘Nas?l yap?l?r?(%80)’ ara?t?rmalar? yer al?yor. Ö?renme ve ara?t?rmaya odakl? bu motivasyona paralel olarak ‘e?itim’ (%73) ve ‘gündemi takip etmek (%73)’ ilk s?ralarda görülüyor. Ayn? zamanda sat?n alma öncesi aramalar yapmak(%68) ve i? aramak (%67) da motivasyonlar listesinin ba??nda yer alan di?er etkenler olarak s?ralan?yor.

Dijital Kad?nlar ?çerik Sat?n Alma Konusuna Uzak Duruyor

Dijital kad?nlar?n geçti?imiz ay içinde para ödedikleri içerikler sorguland???nda ise yar?s?ndan fazlas? (%56’s?) herhangi bir içerik için para ödemedi?ini ve 3’te birinden fazlas? ise ödemeyi dü?ünmedi?ini belirtiyor. Türkiye’deki online erkeklere bak?ld???nda ise içeriklere para ödeme konusunda kad?nlara göre daha istekli olduklar? öne ç?k?yor. ?çeriklere para ödemeye pek yak?n durmad??? görülen dijital kad?nlar?n en çok ald?klar? içeriklerin ba??nda ise mobil uygulamalar (%26) geliyor. E-book ve müzik de kad?nlar?n para ödedi?i ilk 3 içerik aras?nda yer al?yor.

Ara?t?rmac? Kad?nlar Sat?n Alma Öncesinde ?? Ba??nda

Kad?nlar?n internet kullan?m motivasyonlar?n?n ba??nda sat?n alma öncesi ara?t?rmalar yapmak geldi?ini belirtmi?tik. Dijital kad?nlar?n sat?n alma öncesi onlineda yapt??? ara?t?rmalarda giyim kategorisi öne ç?k?yor. K?yafet, ayakkab? ve kitaplar hem ara?t?r?lan hem de sat?n al?nan ürünlerin ba??nda s?ralan?yor. Tüm ki?ilere göre dijital kad?nlar?n sat?n almada ve ara?t?rmada en çok farkl?la?t??? kategori ise hiç ?üphesiz çe?itli ki?isel bak?m ürünleri olarak ortaya ç?k?yor. Ayr?ca her 5 kad?ndan 1’inin haz?r yemek sipari? etti?i de dikkat çekici bir nokta olarak göze çarp?yor.

Dijital kad?nlar?n etraflar?ndaki insanlarca fikirlerinin soruldu?u konular?n ba??nda sat?n alma davran??lar?ndan da tahmin edece?imiz üzere k?yafet ve moda geliyor. Dijital kad?nlar için ikinci s?rada yer alan mobil telefonlar hakk?ndaki influencer kimlikleri de dikkat çekiyor.

Kad?nlar?n Markalara Kar?? Tutumu

Ara?t?rmaya merakl? oldu?unu anlad???m?z dijital kad?nlar yeni marka ke?iflerinde geleneksel yöntemleri bir kenara atm?yor. Bu konuda kad?nlar üzerinde en etkili öge, gerçek hayattaki arkada?lar?n tavsiyeleri olarak ortaya ç?k?yor. Markalar?n web siteleri ve tüketici siteleri ara?t?rmac? dijital kad?nlar için di?er ke?if kaynaklar? olarak s?ralan?yor. Markay? ke?feden kad?n daha fazla bilgi almak için ise ilk ad?m olarak arama motorlar?na ba?vurarak tüketici forumlar?na ve marka/ürün sitelerine do?ru yola ç?k?yor.

Kad?nlar markalardan kendilerini bilgilendirmelerini, e?lendirmelerini ve hayatlar?n? organize etmede yard?mc? olmalar?n? istiyor. Ayr?ca her 5 kad?ndan 1 markalar?n yeni ürünler geli?tirip, kendilerine yeni fikirler ile ilham kayna?? olmalar?n? isteyerek dinamik bir profil sergiliyor.

Dijitak kad?nlar? markalar? promote etmeye yönlendiren motivasyonlara bak?ld???nda, finansal ödüllerin ba?? çekti?i görülüyor. Finansal ödüllerin yan? s?ra, bir markay? promote etmede kaliteli ürünlerin ve markaya duyulan sevginin de kendileri için büyük önem ta??d???n? belirtiyor.

Dijital kad?nlar sosyal medyada da sevdikleri markalar? yaln?z b?rakm?yor. Sosyal medyada takip ettikleri aras?nda ilk s?rada yer alan gerçek hayatta tan?d?klar? ki?ilerden hemen sonra sevdikleri (%62) ve sat?n almay? dü?ündükleri (%53) markalar geliyor.

kad?nlar2

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.